Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Russetiden oppleves for mange som en frisone for risikofylt alkoholbruk og utprøving av illegale rusmidler som cannabis og kokain

Mange deltakere beskrev en russefeiring som er tett forbundet med høyt alkoholforbruk og i økende grad også bruk av illegale rusmidler som cannabis og kokain.

Omfattende rusbruk ble fremhevet som en bekymringsverdig del av dagens russefeiring. Russetiden ble omtalt som en unntakstid der sosiale normer ikke gjelder på samme måte som ellers og at det er en tydelig forventning om å teste grenser. Russekulturen, som blant annet markedsføres gjennom russelåter, skaper en forventning om drikking og dopbruk - et budskap som når barn helt ned i barneskolealderen.

Flere fortalte at bruk av illegale rusmidler som kokain er blitt normalisert på en del videregående skoler - ikke bare i forbindelse med selve russefeiringen, men også i forbindelse med elevenes deltakelse på russebusser og i russegrupper, som i praksis fungerer som manges sosiale hovedarena allerede fra første år på videregående skole. FHI påpekte at alkohol fortsatt er største utfordring, men at kokainbruken er økende blant ungdom.

I tillegg til normløshet, ble gruppepress og frykt for å bli ekskludert fremhevet som viktige årsaker til at ungdom drikker og ruser seg mer enn de ellers ville ha gjort. Inntakskrav til russebusser og -grupper, sammen med budsjettering for rusbruk, skaper ytterligere press.

Noen deltakere vurderte at presset for å utføre ekstreme handlinger, som f.eks. er knyttet til russeknuter, kan motivere til bruk av rusmidler som en mestringsmekanisme. Uskrevne regler og forventninger, kombinert med tilgjengelighet via sosiale medier, skaper en atmosfære der grenser utfordres, og rusbruken øker.

Noen påpekte også en annen side av gruppedynamikken; den kan gi en følelse av trygghet og dermed senke terskelen for å eksperimentere med nye rusmidler. Sammen med forventningen om å være "best på fest" og en forestilling om at "man er bare russ én gang", kan den enkeltes barrierer brytes ned.

Økt tilgjengelighet ble også nevnt som en mulig årsak til økende rusbruk, blant annet som følge av langing gjennom sosiale medier.

På den annen sider ble også den såkalte flertallsmisforståelsen nevnt som en mulig forklaring på den sterke økningen i antall varsler om bruk av illegale rusmidler i media, dvs. at mange ungdommer ofte tror at det er flere som bruker slike stoffer enn det som er realiteten.

På spørsmål om hvilken betydning russekulturen har for omfanget av uheldige hendelser som vold, ulykker, overgrep mv, trakk deltakerne særlig frem sammenhengen mellom høy rusbruk og en kultur der "alt er lov". Det ble blant annet vist til en aksept for at rivalisering mellom russegrupper legitimerer voldsbruk og at det i en del miljøer faktisk gir sosial status å delta i slåsskamper. Ofrene tør ikke anmelde da såkalt "snitching" ikke er sosialt akseptert.

Videre pekte flere deltakere på at svekket dømmekraft som følge av rus kan medføre at ungdom utfører handlinger de ellers ikke ville gjort, både knyttet til vold, farlig atferd, overgrep og seksuell utnyttelse, blant annet av yngre elever. Noen påpekte at rus, sammen med tradisjonen med russeknuter, skaper aksept for grenseoverskridende atferd og å gjøre "drøye ting".

"Forventningene om rusbruk er ritualisert, med mål om å overgå tidligere russekull", deltaker

"Russetiden har for enkelte blitt en slags gratisbillett til å kunne oppføre seg dårlig å pushe grenser med både ulovlige og lovlige rusmidler. Omgangen med spesielt hasj og kokain virker nesten å være legalisert i russebobla og akseptert i omverdenen. For mange vil dette utvikle seg til alvorlige rusproblemer", russ 2023, Halden

"Ungdom må gjøre grenseoverskridende handlinger for å være med, for eksempel bruke dop", representant for Ombudet for barn og unge i Viken (nå Akershus, Buskerud og Østfold)

"Doppress, drikkepress og sexpress er en stor ukultur innenfor russefeiringen. De aller fleste arrangementer innenfor russetiden involverer rus", deltaker 

"Mye press rundt dette med å ta dop for å være blant de med høyest sosial status. Russ har egne dopbudsjetter, noe som igjen skaper stort press", gruppesvar fra ungdomsgruppe 

"Dømmekraften svekkes en god del blant flere ettersom drikkekulturen inkluderer å drikke deg helt dritings. I tillegg blir man langt mer forsvarsløs og sårbar, noe som kan øke antallet overgrep og ulykker. Det vil ikke være like lett å si ifra i en slik tilstand, samtidig som det ikke vil være like lett å ta gode valg", gruppesvar fra ungdomsgruppe

Siste faglige endring: 02. april 2024