Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Tiltak for en mer inkluderende russefeiring

Det var bred enighet om at det må arbeides for en inkluderende russefeiring, hvor alle er med, uavhengig av popularitet, religiøs eller sosial bakgrunn eller forhold til alkohol/rus. For å få til dette var det svært mange som oppfordret til å ha en felles feiring for hele avgangstrinnet, slik at feiring i mindre grupper, som russebusser, russebiler eller konseptgrupper mister sin attraksjon.

I rådslaget ble det pekt på flere forutsetninger som bør være til stede og fungere i samspill for å oppnå dette målet:

Skolene bør arbeide aktivt for å skape klasse- og trinnfølelse

Mange tilbakemeldinger gikk ut på at skolen må jobbe mer for å styrke klasse- og trinnmiljøet, i det daglige, men også ved å lage hyggelige opplegg for elevene i og utenfor skolen. I tillegg ble det fremhevet som viktig at skolen griper inn dersom det utvikles sosiale hierarkier på skolen eller kantina. 

Flere oppfordrer også til at det utvikles og tilbys skolegensere eller felles russegensere for alle avgangselevene.

Arrangementer bør være åpne og helst gratis for alle

Mange foreslo at avgangselevene må ha tilgang til felles arenaer for feiring, som er inkluderer alle på trinnet og som fortrinnsvis er gratis, slik at alle har mulighet til å delta.

Deltakerne tok til orde for at både skolene og kommunene bør ta et ansvar her, for eksempel ved å stille lokaler eller utearealer til disposisjon for russen og bevilge penger til gjennomføring av gratis arrangementer. Flere påpeker at slike arrangementer gjerne også kan foregå i samarbeid med frivillige aktører, sponsorer fra lokalt næringsliv og foreldre.

Eksempler på slike arrangementer gikk fra russekroer gjennom avgangsåret til større festivallignende arrangementer, for eksempel ved at russen har et større uteområde til disposisjon for hele russefeiringen og/eller at de kan invitere artister mv.

Flere nevnte lokale eksempler som viser hvordan dette kan gjøres, blant annet var det mange som nevnte Bodø kommune, som har gitt russen tilgang til en egen øy og dessuten stiller med gratis transport til og fra. I Asker har de hatt et prøveprosjekt med russekro hvor de har brukt foreldre som vakter.

Det var også flere som foreslo at myndighetene bør legge til rette for at det blir arrangert regionale russetreff, hvor russen kan møtes i trygge rammer og til en lavere kostnad enn ved de landstreffene som eksisterer i dag.

Et råd som gikk igjen, er å sørge for at disse alternativene blir så attraktive at det representerer et reelt alternativ til russebusser og gruppeorienterte feiringer.

Rusfokuset i russefeiringen bør reduseres

Mange deltakere etterlyste flere russerelaterte aktiviteter og arrangementer som enten er rusfrie eller er uten rusfokus, både for å redusere den generelle rusbruken i russetiden og for å gjøre den mer inkluderende for de elevene som av ulike grunner ikke drikker alkohol. 

Også her ble det pekt på muligheten for lokale samarbeid med frivillige aktører og sponsorer fra næringslivet, for å skape tilbud som ikke nødvendigvis er rusfrie, men for eksempel innebærer felles aktivitet utenom ren festing.

Det bør bli slutt på bruk av ekskluderende gruppeeffekter i skolen

Rådslagets deltakere var i hovedsak enige om at det er nødvendig å forby bruk av ekskluderende gruppeeffekter i skoletiden. Dette gjelder for eksempel buss- eller konseptgensere og andre effekter som signaliserer tilhørighet til en lukket gruppe.

Lektorlaget pekte på at den enkelte skole allerede har hjemmel til å gjøre dette i skolens ordensreglement under henvisning til skolemiljøet og at skolen skal være en arena for inkludering. Det var imidlertid flere som hevdet at mange skoler ikke tør å bruke dette virkemiddelet og at det derfor i praksis kan være behov for nasjonal regulering eller føringer for å trygge elevenes skolemiljø knyttet til denne utfordringen. 

Det bør bli mindre attraktivt å være på russebuss

Selv om mange deltakere var klare på at utfordringene med dagens russefeiring ikke er begrenset til russebusskulturen, var det generell enighet om at russebusser bør fases ut av russetiden, enten ved å bruke lovverket eller ved å tilby alternativer som gjør at det ikke lenger er attraktivt å være på buss. Flere påpekte også at strengere kontroll, både med kjøretøyene i seg selv og med lovbrudd begått av useriøse markedsaktører, kan bidra til dette.

Noen deltakere tok til orde for et generelt forbud mot russebuss, men flertallet synes å fokusere på regulering. Flere var inne på tiltak for å fjerne trafikkfarlige russebusser fra norske veier, for eksempel ved regler som forhindrer bruk av utenlandskregistrerte busser, eller regler som gjør det dyrt og ulønnsomt å drive med salg eller utleie av buss.

"Regelverket rundt russebusser må strammes inn slik at man ikke kan omgå det som i dag – bussene må bort, da disse oppleves å være motoren i mye av russefeiringen

"Bodø skapte møteplasser for ungdom på en øy, med foreldre fra året yngre som vakter, noe som førte til at alle fikk delta på russesamlinger. Presset fra biler og busser forsvant også", deltaker

"Trondheim har tatt i bruk skolegensere, og slått ned på gensere med logo fra grupper. Dermed ble ikke russegenser her et problem", deltaker

"Vi ser at det ville være gunstig om russen selv kan planlegge arrangement for sitt kull, vi vet også at sånn som det er nå er det vanskelig å finne lokaler og at russen vil trenge et sikkerhetsnett rundt arrangementer", fylkesstyret i Elevorganisasjonen, Rogaland

"Vår mentalitet er at dersom det arrangeres lavterskel og inkluderende arrangementer som kan stille som et alternativ til de andre aktivitetene i russefeiringen, så komme folk til å velge å gjøre dette. Det er like gøy, billigere og krever ikke 3 års planlegging.

"De viktigste tiltakene er ikke de som begrenser og forbyr, men de som gir et alternativ til den ekstreme feiringen. Mange ønsker ikke å bruke masse penger, men når dette er det eneste alternativet til å være alene i russefeiringen, velges det likevel", "inkluderingsminister" i russestyret i Halden 2023

"Alle må ta i et tak og det må finnes muligheter for alle som ikke treger å koste mye eller være et «press» om drikking eller dop", deltaker

"IKKE kom med forbud, kom med bedre alternativer! Vi må starte å fokusere på hvordan vi kan endre holdninger blant unge, ikke hvordan vi kan skremme dem med diverse forbud. Vi lever i et fritt land der vi ikke kan forby hva folk kan gå med, når de kan gå med det, hva de kan og ikke kan snakke om i friminuttene, og hvorvidt de kan velge busser eller ikke. Russen skal få velge buss HVIS DE VIL. Men kanskje vi kan få vandrerussen til å bli mer populært, mer "gøy" og mer verdt det, slik at russen naturlig avskaffer russebusser.

"Gjør alternativene til buss så populære/bra at russ heller velger det enn buss. Har man kule steder å være vil folk heller velge de billigere alternativene", deltaker

"Alle som fullfører videregående skole skal kunne kalle seg russ", deltaker

"Vi har snakket med flere rektorer som sier at de ikke har verktøyene til å forby russegensere på skolen. Får de lov til dette er vi kvitt store deler av problemet. Den største delen av russefeiringen skjer på skolen, gruppene markerer seg på skolen, og utenforskapet blir tydeligst på skolen", "inkluderingsminister" i russestyret i Halden 2023

Siste faglige endring: 02. april 2024