Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Medvirkning fra ungdom

Mange av deltakerne på rådslaget var opptatt av at ungdom må medvirke ved utforming av lokale og nasjonale tiltak og at avgangselevene må ha eierskap til egen russefeiring.

Selv om rammene må settes av skoler og myndigheter, må dette skje i samråd med representanter for ungdom. Flere fremhevet at det er avgjørende å ha god dialog med de unge for å få til varige endringer og hindre at det danner seg motkulturer.

Til det lokalet nivået var tilbakemeldingen at skolene og kommunen bør tilrettelegge for en trygg og inkluderende feiring, for eksempel ved å stille lokaler og andre arenaer til disposisjon for russen. Det nærmere innholdet i arrangementer mv., bør imidlertid i størst mulig grad overlates til russen selv, men gjerne i samarbeid med kommunen, frivillige aktører, sponsorer mv. Som eksempel ble det også vist til at fadderukene ved flere høyere utdanningsinstitusjoner er planlagt og organisert i regi av studentene selv. 

Samtidig var det mange som etterlyste en mer demokratisk utvelgelse av russestyrer, slik at det ikke blir en useriøs popularitetskonkurranse eller at de velges ut av kommersielle aktører (som Russens Hovedstyre i Oslo og omegn). Hvordan dette skal løses, var det ulike meninger om. Noen foreslo at russestyret skulle velges av skolens ledelse etter søknad, andre at det skulle utgå fra elevrådet eller ved anonyme kandidater.

Flere foreslo også å tilrettelegge for mer formaliserte samarbeid med russestyrene i kommunen eller regionalt nivå, for eksempel for å utvikle lokale veiledere for inkludering. Her ble det vist til flere pågående prosjekter, som i Viken (i regi av Ombudet for barn og unge i Viken, nå Akershus, Buskerud og Østfold), i Bodø, Asker, Oslo med flere.

I tillegg ble det oppfordret til å involvere elevrådet og elever på lavere trinn – også på ungdomsskolen - i det generelle arbeidet med å fremme et inkluderende skolemiljø og forebygge rusbruk.

"Elevene/russen er de som må styre russetida, og de må få det rommet. Samtidig er det viktig at andre aktører legger trygge rammer som gjør det enkelt å inkludere og invitere alle", deltaker

"Samråd med russen må til, men voksne må ta styring her", elevrepresentant i Statsforvalterens barne- og ungepanel i Innlandet

"God kontakt og samhandling med elevene - hvis man lytter vil man lære at også de vil få stopp på denne negative utviklingen av en russetid", deltaker

 "En russetid på russens premisser. Russetiden skal styres av russen, ikke businessmenn i dress", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024