Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Utvikling av tjenesteforløp

Gjennomføring av utprøvingen

Det er ulike kulturer både innad hos og mellom ulike aktører - dette er utfordrende i endringsprosesser. Det har derfor vært viktig å legge til rette for prosessveiledning som kan støtte prosessene og fremme hvordan samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus foregår og skal foregå i ny praksis. I gjennomføringen av utprøvingen har det derfor vært fokus på utvikling av tverrfaglige tjenesteforløp:

  • Det er stilt krav til at alle aktører skal delta i utvikling av tjenesteforløp. Dette har vært viktig både for å sikre forankring, få oversikt over dagens prosesser og sammen enes om hvordan det skal gjøres når man tar i bruk DHO.
  • I de lokale prosjektene har både pasienter, fastleger, sykepleiere i kommunehelsetjenester, tildelingskontor, og rep. fra spesialisthelsetjenesten, i tillegg til brukere/pasientorganisasjoner, deltatt i workshops og prosjektgrupper.
  • Veikart for tjenesteinnovasjon[1] er benyttet i utviklingsarbeidet. Prosjektene har fått støtte og prosessveiledning fra nasjonal prosjektledelse og PA Consulting, som har fulgt prosjektene hele veien.
  • Det nasjonale prosjektet har utviklet "Kvikkguide til digital hjemmeoppfølging"  som et verktøy for nye aktører som ønsker å ta i bruk digital hjemmeoppfølging. Her gis en oversikt over arbeidsoppgaver fra man vurdere å starte opp med DHO og gjennom implementeringsfasen, med eksempler og verktøy fra utviklingsprosjektene.
  • Alle prosjektene har involvert brukere og brukerorganisasjoner på ulike vis i utvikling av tjenesten. Involveringen har skjedd gjennom workshops, brukerpanel og møter, og noen har hatt brukerrepresentanter i prosjektgruppen. I tillegg har de lokale prosjektene gjennomført anonyme brukerundersøkelser som har vært viktige og gode bidrag til utvikling og forbedring.

Erfaringer og eksempler fra lokale prosjekter

Erfaring fra prosjektene er at bred involvering av alle involverte aktører, også brukere, har vært viktig for å enes om opplegg. Det har bidratt til å skape forståelse for hverandres roller og ansvar i oppfølging av pasienter og i det å skape helhetlige og sammenhengende pasientforløp. For de fleste er det nytt å samarbeide på denne måten. Det har derfor vært viktig å ha prosessveiledning som støtte i disse prosessene.

Erfaringsdeling i prosjektledersamlinger, nettverkssamlinger og fellessamlinger for de ulike aktørene i prosjektet har bidratt til å motivere og stimulere til videre utvikling. Faste rapporteringsmøter og avklaring av behov for støtte og bistand og møter med kommunaldirektører og lokale prosjekteiere har også bidratt til forankring og avklaringer lokalt og nasjonalt.

Gjennom prosjektperioden har prosjektene testet og evaluert tjenesteforløpene, og gjort justeringer og endringer ut ifra hva man ønsker å oppnå og hvilke effekter man ser. Dette er svært viktig for å få et best mulig resultat og utvikle DHO som en  god og effektiv helsetjeneste.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022