Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Sammendrag

Om EU4Health

I kjølvannet av covid-19-pandemien ble EUs fjerde helseprogram, EU4Health lansert som et virkemiddel for å styrke samarbeid mellom de europeiske landene.

EU4Health har budsjett på 5,3 milliarder euro. EU4Health finansierer tiltak innen helseberedskap, folkehelse og forebygging, helsesystemer og personell, digitalisering og kreft. Målet er å styrke EUs helseberedskapssamarbeid og understøtte landene tiltak for å gjøre sine helsesystemer mer resiliente (WHO og European Commission, 2023).

Grensekryssende helsetrusler 

EU har fått et nytt regelverk på grensekryssende helsetrusler, understøttet av en styrking av det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og det europeiske legemiddelbyrået (EMA).  Det er også etablert en ny myndighet for helseberedskap og kriserespons (DG HERA). EU4Health finansierer utvikling av IKT-løsninger som styrker overvåkning av grensekryssende helsetrusler, og en rekke utviklingsløp for medisinske mottiltak. 

Folkehelse og sykdomsforebygging 

I samarbeid med medlemslandene har Europakommisjonen utarbeidet en plan for helsefremming og sykdomsreduksjon, Healthier Together, for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Satsingen fokuserer på sosial ulikhet i helse, og har som mål å forebygge sykdomsutvikling i et livsløpsperspektiv. EU4Health finansierer tiltak som skal fremme en helhetlig folkehelsepolitikk i landene, utveksling av beste praksiser og utprøving av innovative metoder. Planen tar for seg årsaker og tiltak for ikke-smittsomme sykdommer generelt, og for utvalgte sykdommer som KOLS, demens, mental helse, og kreft spesielt.

Helsesystemer, personell og legemidler i det indre marked 

EU er i gang med den største legemiddelreformen på over 20 år. Reformforslaget inneholder forslag til et nytt direktiv og en ny forordning. Kommisjonen legger også frem en rådsrekommandasjon for å intensivere kampen mot antimikrobiell resistens. Målet er å etablere et indre marked for legemidler og bedre koordinasjon på tvers av EU-landene for å sikre at kritiske og innovative legemidler er tilgjengelig til en overkommelig pris. EU4Health finansierer tiltak som skal styrke kompetanse og samarbeid blant landenes regulatoriske myndigheter, og tiltak for å få opp flere kliniske studier og sette fart på medisinsk innovasjon.

Digitalisering 

EU arbeider med et lovforslag på et felles helsedataområde, European Health Data Space. Felles tilgang til europeiske helsedata som ressurs skal bidra til bedre pasientbehandling, stimulere til mer forskning og innovasjon, og gi europeisk helsenæring et betydelig konkurransefortrinn i det globale markedet. EU4Health finansierer utvikling og implementering av infrastrukturløsninger både for primærbruk og sekundærbruk av helsedata. 

Kreft

Europe’s Beating Cancer Plan er EUs plan for bekjempelse av kreft. Planen har tiltak langs hele pasientforløpet, og målsettingen er å gjøre Europa verdenslende innen forebygging og behandling, og sikre god livskvalitet for dem som overlever en kreftsykdom. EU4Health finansierer bl.a. innovasjon i høyspesialiserte kreftsentre, persontilpasset kreftmedisin, og utvikling av et digitalt smartkort som informasjonsbærer for pasienter og deres sykdomshistorie.

Norges interesser

Norge og norske aktører fra offentlig, privat og sivil sektor kan delta i EU4Health på lik linje med EUs medlemsland. Rapporten ser nærmere på mulighetsrommet som ligger i skjæringsfeltet mellom norske interesser og satsingsområdene i EU4Health.

Rollefordelingen mellom EU og medlemslandene på helsefeltetOgså etter pandemien og de mange initiativene som kom på helsefeltet under pandemien, ligger det fast at helse er hvert enkelt lands kompetanse. Artikkel 168 i Unionstraktaten slår fast at EU skal komplementere og understøtte landenes helsepolitikk, tilrettelegge for samarbeid mellom medlemslandene, og koordinere mellom landene. Dette skal skje med full respekt overfor ansvaret medlemslandene har for selv å definere sin helsepolitikk og organisering, styring og finansiering av helse- og omsorgstjenester. Der landene selv ser at de alene ikke kan håndtere en utfordring, kan de velge å utforme fellesløsninger. Helseprogrammet, EU4Health er et virkemiddel for slike fellesløsninger. Med finansiering fra programmet kan landene på frivillig basis igangsette tiltak på områder der det er mulig å demonstrere at fellesløsninger gir en merverdi.

Siste faglige endring: 29. februar 2024