Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Dag- eller poliklinisk kontakt

Totalt hadde rundt 24 900 av habiliteringspasientene én eller flere dag- eller polikliniske kontakter i spesialisthelsetjenesten i 2022, noe som tilsvarer 78 prosent. Blant barna mellom 6 og 17 år var andelen litt lavere (75 prosent), mens den var vesentlig høyere for aldersgruppen 0-5 år (91 prosent). Det har sammenheng med hvordan utvalget er trukket. For eksempel vil en pasient som ble født i 2022 og kom med i utvalget, nødvendigvis ha hatt minst én habiliteringskontakt i 2022. Figur 4.1 sier også noe om graden av kontinuitet i tilbudet, og rundt 4 av 10 av barna som var 6 år eller eldre hadde én eller flere dag- eller polikliniske kontakter alle årene i femårsperioden. 

Andel med én eller flere dag- eller polikliniske kontakter i spesialisthelsetjenesten i 2022 (totaltall for søylene), samt andel med én eller flere dag- eller polikliniske kontakter alle årene i hele perioden eller fra oppgitt år og til og med 2022.
Figur 4.1: Andel med én eller flere dag- eller polikliniske kontakter i spesialisthelsetjenesten i 2022 (totaltall for søylene), samt andel med én eller flere dag- eller polikliniske kontakter alle årene i hele perioden eller fra oppgitt år og til og med 2022.

Til sammen fikk 60 prosent dag- eller poliklinisk habilitering i spesialisthelsetjenesten i 2022. Denne andelen var 79 prosent blant de i alderen 0–5 år og rundt 55 prosent i øvrige aldersgrupper. Om lag 20 prosent av barna i alderen 6 år og eldre hadde mottatt dag- eller poliklinisk habilitering alle årene i perioden.

Dag- eller poliklinisk oppfølging i somatisk sektor, ikke kategorisert som habilitering, ble i 2022 gitt til totalt 51 prosent av barna. I yngste aldersgruppe hadde 69 prosent mottatt dette. I øvrige aldersgrupper varierte andelen mellom 43 og 50 prosent, og var lavest blant de eldste. Blant 6–9-åringene finner vi den høyeste andelen som hadde én eller flere dag- eller polikliniske kontakter i somatisk sektor (ekskl. habilitering) alle årene i perioden (32 prosent).

Totalt 18 prosent mottok dag- eller poliklinisk oppfølging i psykisk helsevern, ikke kategorisert som habilitering, i 2022. Denne andelen økte etter alder. Blant 16- og 17-åringene hadde 24 prosent én eller flere dag- eller polikliniske kontakter i psykisk helsevern (ekskl. habilitering) i 2022, og 6 prosent hadde dette alle årene i femårsperioden.

Figur 4.2 viser fordelingen av antall dag- eller polikliniske kontakter i spesialisthelsetjenesten per dag- eller polikliniske pasient. Primært vil vi omtale gjennomsnittlig antall kontakter per pasient (sort sirkel og hvit tekst), men mer detaljer ved fordelingen er illustrert i boksplott[34].

Antall dag- eller polikliniske kontakter i 2022 per dag- eller polikliniske pasient.
Figur 4.2: Antall dag- eller polikliniske kontakter i 2022 per dag- eller polikliniske pasient.

Det var barna i alderen 16–17 år som totalt hadde høyest antall kontakter per pasient (13,8), mens tilsvarende tall for øvrige aldersgrupper varierte mellom 9,3 og 12,5. Det var også eldste aldersgruppe som hadde høyest antall kontakter per pasient når det gjaldt habilitering (8,9). Lavest antall var blant barna i alderen 6–12 år (6,1). Antall kontakter per pasient i somatisk sektor (ekskl. habilitering) var synkende etter alder, fra 5,9 blant 0–5 åringene til 3,7 blant 16- og 17- åringene. Innen psykisk helsevern (ekskl. habilitering) var antall kontakter per pasient høyest blant de eldste barna (16,0). Tilsvarende tall for barna i yngste aldersgruppe var 9,9.

Tabell 4.1 viser andel av kontaktene i spesialisthelsetjenesten i 2022 etter ICD-10-kapittel for hoveddiagnose fordelt på somatisk sektor og psykisk helsevern. Aktiviteten i habiliteringsavdelinger og -seksjoner vil oftest være organisert innunder somatisk sektor.

Tabell 4.1: Andel av dag- eller polikliniske kontakter etter hoveddiagnose som var i somatisk sektor eller psykisk helsevern i 2022

ICD-10-kapittel/diagnosegruppe

ICD-koder

Andel somatisk sektor (%)

Andel psykisk helsevern (%)

Kontakter (N)

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

F00–F99

20

80

142022

Psykisk utviklingshemming

F70–F79

87

13

9478

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

F80

99

1

748

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker

F81

94

6

791

Spesifikke utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter

F82

92

8

157

Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter

F83

97

3

1201

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

F84

20

80

73193

Barneautisme

F84.0

35

65

29271

Atypisk autisme

F84.1

22

78

4639

Aspergers syndrom

F84.5

5

95

29531

Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

F84.9

15

85

9090

Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)

F90

6

94

21718

Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

R00–R99

37

63

67831

Forsinket oppnåelse av utviklingsmilepæl

R62.0

100

0

6202

Sykdommer i nervesystemet

G00–G99

100

0

26857

Epilepsi

G40

100

0

6883

Cerebral parese

G80

99

1

11515

Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

Z00–Z99

86

14

19401

Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

Q00–Q99

99

1

17619

Medfødte misdannelser i nervesystemet

Q00–Q07

100

0

1954

Downs syndrom

Q90

97

3

3039

Angelmans syndrom

Q93.5

96

4

615

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

E00–E90

100

0

7303

Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

H00–H59

100

0

6356

Svulster

C00–D48

100

0

4680

Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)

H60–H95

100

0

4472

Skader, forgiftninger og visse andre

S00–T98

100

0

4328

Sykdommer i fordøyelsessystemet

K00–K93

100

0

4132

Sykdommer i åndedrettssystemet

J00–J99

100

0

3514

Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

M00–M99

100

0

3368

Andre eller ingen utskrivningsdiagnose

 

76

24

9680

Totalt

 

50

50

321563

Hoveddiagnoser innenfor kapittel F – psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser – var mest utbredt (44 prosent). Et flertall av disse kontaktene var knyttet til ulike nevroutviklingsforstyrrelser, med en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (ASF) som vanligste hoveddiagnose (23 prosent av alle kontakter), deretter ADHD (7 prosent) og psykisk utviklingshemming (3 prosent).

Symptomdiagnoser fra R-kapittelet – som gjerne benyttes under utredning – var også utbredt, og var hoveddiagnose ved 21 prosent av kontaktene. Kontakter relatert til sykdommer i nervesystemet var tredje vanligst, og utgjorde 8 prosent. Kapittelet dekker blant annet cerebral parese (4 prosent) og epilepsi (2 prosent). 6 prosent av kontaktene hadde en kontaktårsakskode (Z-kode) som hoveddiagnose. Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (kapittel Q) var hoveddiagnose ved 5 prosent av kontaktene totalt.

Totalt var halvparten av kontaktene i spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor og halvparten innen psykisk helsevern. Dette varierte naturlig nok mellom diagnosegruppene. Omtrent alle kontakter med cerebral parese som hoveddiagnose var innen somatikk. Innenfor diagnosegruppen psykisk utviklingshemming var 87 prosent av kontaktene i somatisk sektor. Ved autismespekterforstyrrelser ble derimot flertallet av kontaktene gjennomført i psykisk helsevern. Innslaget av kontakter i somatisk sektor var imidlertid høyere ved barneautisme (35 prosent) og atypisk autisme (22 prosent) enn Aspergers syndrom (5 prosent).

 

[34] «Boksen» tegnes med utgangspunkt i den 25. (nedre kvartil) og 75. persentilen (øvre kvartil), og den tykke linjen som deler den i to er medianen. Den 25. persentilen er den verdien 25 prosent av observasjonene er mindre eller lik. Endepunktene går fra den 10. til 90. persentilen. Differansen mellom den 25. og den 75. persentilen omtales om interkvartilbredden, og dekker halvparten (eller litt flere) av observasjonene.

Siste faglige endring: 18. januar 2024