Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Tjenester i spesialisthelsetjenesten

Dette kapittelet viser bruk av spesialisthelsetjenester blant barn og unge som mottok habilitering[33] i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 2018 til 2022. Analysen har to hoveddeler: den første ser nærmere på dag- eller polikliniske kontakter, mens den siste omhandler døgnpasienter og antall oppholdsdøgn blant disse pasientene. Hensikten har vært å undersøke og få fram helheten i mottatte tjenester blant disse pasientene, både habilitering og annen helseoppfølging som ikke er habilitering. Dag- eller polikliniske kontakter og døgnopphold i somatisk sektor eller psykisk helsevern som ikke er klassifisert som habilitering, omtales som "ekskl. habilitering" i teksten.

Resultatene må tolkes med bakgrunn i at alle i dette utvalget av habiliteringspasienter hadde minst én kontakt i spesialisthelsetjenesten klassifisert som habilitering i perioden 2018–2022. Deres bruk av spesialisthelsetjenester i 2022 vil dermed ikke være representativ for alle barn og unge med habiliteringsbehov, men være høyere – særlig når det gjelder habilitering.

 

[33] Aktiviteten regnes som habilitering dersom minst ett av de tre følgende kriteriene er oppfylt:

  1. Variabelen episodefag i NPR har kode 233 («Habilitering barn og unge») eller 234 («Habilitering voksne»).
  2. Er organisert under en avdeling, seksjon eller enhet for pasienter med habiliteringsbehov, inkludert spesialiserte autismeteam
  3. Er kodet med hoved- eller bidiagnose for utviklingshemming, cerebral parese eller autismespekterforstyrrelse.

En person i alderen 0–17 år vil inngå i utvalget av habiliteringspasienter, dersom han eller hun har mottatt spesialisthelsetjenester i løpet av 2018–2022, hvor oppfølgningen møtte et av kriteriene ovenfor.

4.1. Dag- eller poliklinisk kontakt

4.2. Døgnpasienter og oppholdsdøgn

Siste faglige endring: 18. januar 2024