Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Mottakere av heldøgns omsorg 2017-2020

Som tidligere nevnt ble det en ny registrering av heldøgnstjenestetilbud i 2019. Tabell 3 viser hvordan vi har definert heldøgns omsorg i perioden fra 2017 til 2020.

Tabell 3: Oversikt over hvilke registreringer som regnes som heldøgnstjenestetilbud 2017-2020.

Heldøgns omsorg 2017-18

Heldøgns omsorg 2019-20

  • Langtidsplass i institusjon
  • Langtidsplass i institusjon
  • Omsorgsbolig eller annen bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet
  • Heldøgntjenestetilbud (utover langtidsplass i institusjon)

Tabell 4 viser registreringer av ulike typer heldøgns omsorg som tjenestemottakere med demens mottok per år i perioden 2017-2020. I løpet av 2017 var 52 prosent registrert med langtidsopphold i institusjon uten å ha mottatt heldøgnbemannet boligtilbud fra kommunen samme år. To prosent var i løpet av året registrert både med langtidsplass på institusjon og boligtilbud med heldøgns bemanning, mens åtte prosent kun hadde vedtak om heldøgnbemannet boligtilbud. Til sammen mottok 61 prosent av tjenestemottakerne heldøgns omsorg i 2017. I 2020 var andelen som mottok heldøgns omsorg 76 prosent. De fleste av disse var i 2020 registrert både med langtidsopphold i institusjon og som hjemmeboende med heldøgntjenestetilbud.

Det finnes ikke opplysninger om oppstartdato for heldøgnstjenestetilbud. Det er derfor utfordrende å kartlegge hvorvidt det kan være benyttet registrering av heldøgnstjenestetilbud, som skal registreres for hjemmeboende, mens de i realiteten har vært på langtidsopphold på institusjon uten å ha mottatt heldøgnstjenestetilbud i forkant. Det at betydelig flere var registrert både med heldøgnstjenestetilbud (for hjemmeboende) og langtidsopphold i institusjon i 2020, enn både langtidsopphold i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i 2017-2018, kan indikere at det er en del er overlappende registreringer. Aggregert vil uansett alle individer regnes som mottakere av heldøgns omsorg det aktuelle året, uavhengig av om det er overlapp eller ikke mellom registrering av heldøgns omsorg på og utenfor institusjon.

Andelen mottakere av heldøgns omsorg kun utenfor institusjon i 2020, samsvarer omtrent med andelen som kun var på heldøgnbemannet bolig i 2017 eller 2018, mens denne andelen var betydelig lavere i 2019. Dette skyldes antakelig en underrapportering i 2019, og vi ser at til tross for reduksjon i antall tjenestemottakere fra 2019 til 2020, så økte antallet som var registrert med heldøgns omsorg uten å i samme år ha mottatt langtidsplass i institusjon.

Tabell 4: Oversikt over antall og prosentandel med og uten heldøgns omsorg blant tjenestemottakere med demensdiagnose i 2017. Fra 2017-2020.

 

2017

2018

2019

2020

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Langtidsopphold i institusjon (ikke annen heldøgns omsorg)

19 939

52

18 716

57

12 054

46

4 549

22

Bolig med heldøgns bemanning (ikke langtidsopphold i institusjon)

2 991

8

2 620

8

-

-

-

-

Både langtidsopphold i institusjon og bolig med heldøgns bemanning

586

2

510

2

-

-

-

-

Hjemmeboende med heldøgnstilbud (ikke langtidsopphold i institusjon)

-

-

-

-

866

3

1 833

9

Både langtidsopphold i institusjon og hjemmeboende med heldøgnstilbud

-

-

-

-

4 375

17

9 415

45

Mottatt heldøgns omsorg totalt

23 516

61

21 846

67

17 295

67

15 797

76

Ikke mottatt heldøgns omsorg

15 043

39

10 854

33

8 682

33

5 061

24

Antall (n)

38 559

 

32 700

 

25 977

 

20 858

 

          

Figur 12 viser andelen mottakere av heldøgns omsorg blant kvinner og menn med demensdiagnose i 2017 som fikk tjenester i hvert av årene. Gjennom hele perioden var det en høyere andel kvinner enn menn som mottok heldøgns omsorg. Av de som var tjenestemottakere i 2017, fikk 64 prosent av kvinnene og 55 prosent av mennene heldøgns omsorg. Blant de av utvalget som levde og mottok tjenester i 2020 fikk nesten åtte av ti kvinner heldøgns omsorg, sammenlignet med om lag syv av ti menn. Andelen av kvinnene som mottok heldøgns omsorg var 14 prosentpoeng høyere blant de som mottok tjenester i 2020 sammenlignet med de som mottok tjenester i 2017. Blant mennene var denne differansen 16 prosentpoeng.  

Figur 12: Prosentandel som mottok heldøgns omsorg av kvinner og menn som fikk tjenester i hvert av årene. N kvinner i 2017=25 639 og N kvinner i 2020=14 219. N menn i 2017=12 904 og N menn i 2020=6 634.
Figur 12: Prosentandel som mottok heldøgns omsorg av kvinner og menn som fikk tjenester i hvert av årene. N kvinner i 2017=25 639 og N kvinner i 2020=14 219. N menn i 2017=12 904 og N menn i 2020=6 634.

Figur 13 viser andelen mottakere av heldøgns omsorg i ulike aldersgrupper blant de med demensdiagnose som fikk tjenester i hvert av årene. Aldersgruppene er basert på alderen de hadde i året de mottok tjenestene.  For alle aldersgruppene var andelen mottakere av heldøgns omsorg høyere i 2020 enn i 2017, som må ses i lys av de i 2020 hadde hatt en demensdiagnose minimum siden 2017. Figuren viser at forskjellen mellom aldersgruppene i andelen som mottok heldøgns omsorg var større blant tjenestemottakerne i 2017 enn i 2020. Det kan indikere at desto lenger man har hatt en demensdiagnose, desto mindre blir aldersforskjellene i bruk av heldøgns omsorg.

Figur 13: Prosentandel som mottok heldøgns omsorg i ulike aldersgrupper av de som fikk tjenester i hvert av årene. Aldersgrupperingen er basert på alderen i året de mottok tjenester. Min N i 2017=9 708 og Min N i 2020=5 394.
Figur 13: Prosentandel som mottok heldøgns omsorg i ulike aldersgrupper av de som fikk tjenester i hvert av årene. Aldersgrupperingen er basert på alderen i året de mottok tjenester. Min N i 2017=9 708 og Min N i 2020=5 394.

Siste faglige endring: 22. februar 2023