Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Bruk av tjenester i perioden 2017-2020 blant tjenestemottakerne i 2020

Av de 41 855 personene som var registrert med en demensdiagnose i 2017, var 20 858 i live og mottok en eller flere kommunale tjenester i 2020. I dette kapittelet vil vi se nærmere hvordan deres bruk av tjenester utviklet seg fra 2017 og frem til 2020. Totalt 9 av 10 av tjenestemottakerne i 2020 mottok også tjenester i 2017.

Blant de som var tjenestemottakere i 2020 hadde de fleste hjemmetjenester i 2017 (68 prosent). Tjenester i hjemmet var benyttet av de fleste til og med 2018. I 2019 var det omtrent like mange mottakere av hjemmetjenester som langtidsopphold i institusjon. I 2020 hadde under halvparten (45 prosent) tjenester i hjemmet, mens den klart høyeste andelen var på langtidsopphold i institusjon (67 prosent). Antallet som var på langtidsopphold i institusjon ble omtrent doblet fra 2017 til 2020. Andelen som mottok boligtilbud endret seg relativt lite gjennom perioden. Det var en jevn nedgang i mottakere av tidsbegrensede institusjonstjenester og velferdsteknologi fra 2017 til 2020.

Figur 14: Bruk av tjenester 2017-2020 blant tjenestemottakerne i 2020. Prosent. N=20 858. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.
Figur 14: Bruk av tjenester 2017-2020 blant tjenestemottakerne i 2020. Prosent. N=20 858. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.

Til sammen 76 prosent av tjenenestemottakerne mottok heldøgns omsorg i 2020. Av tjenestemottakerne i 2020 mottok 40 prosent heldøgns omsorg i 2017, og omtrent halvparten fikk heldøgns omsorg i 2018. Fra 2017 til 2020 ble det 7 351 flere mottakere av heldøgns omsorg blant de som var i live og mottok tjenester i 2020, noe som tilsvarer en økning på 87 prosent. Den prosentvise økningen var langt høyere for mennene (121 prosent) enn kvinnene (75 prosent). I antall var økningen størst for kvinnene, som følge av at det var flere kvinner blant tjenestemottakerne.

Figur 15: Antall og andel som mottok heldøgns omsorg av de som var tjenestemottakere i 2020, i perioden fra 2017 til 2020. N=20 858.
Figur 15: Antall og andel som mottok heldøgns omsorg av de som var tjenestemottakere i 2020, i perioden fra 2017 til 2020. N=20 858.

Figur 16 viser bruk av tjenester i 2020 og bakover i tid for kvinner og menn. Totalt 92 prosent av kvinnene og 84 prosent av mennene, mottok også helse- og omsorgstjenester i 2017. Dette indikerer at kvinnene i noe større grad enn menn fikk tjenester i en lengre periode, men det er ikke kontrollert for om de hadde perioder uten tjenester.

Det var en høyere andel av kvinnene enn mennene som hadde langtidsopphold i institusjon både i 2020 og i perioden før. Det var også noe mer utbredt blant kvinnene enn mennene å benytte boligtilbud i kommunen. I 2017-2018 var også bruk av velferdsteknologi mer vanlig blant kvinnene enn mennene. 

En høyere andel av mennene enn kvinnene mottok tjenester i hjemmet og tidsbegrensede institusjonstjenester gjennom perioden. Dette er i tråd med øvrige funn i rapporten når vi ser på alle tjenestemottakerne innenfor hvert år, og ikke bare de som fikk tjenester i 2020. Vi ser også at kvinnene i gjennomsnitt mottok flere typer tjenester enn menn i 2017 og 2018.

Figur 16: Bruk av tjenester fra 2017 til 2020 blant de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på kjønn. Prosent. N for kvinnene=14 219 og N for mennene=6 634. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.
Figur 16: Bruk av tjenester fra 2017 til 2020 blant de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på kjønn. Prosent. N for kvinnene=14 219 og N for mennene=6 634. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.

Figur 17 viser andelen totalt som mottok heldøgns omsorg i perioden. En høyere andel av kvinnene enn mennene mottok heldøgns omsorg både i 2020 og i de tre foregående årene. Kjønnsforskjellen var litt større i 2017 og 2018 enn de to siste årene i perioden. Andelen mottakere av heldøgns omsorg økte med 39 prosentpoeng for mennene fra 2017 til 2020 og 33 prosentpoeng for kvinnene.

Figur 17: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017, 2018, 2019 og 2020 av de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på kjønn.  Prosent. N for kvinnene=14 219 og N for mennene=6 634.
Figur 17: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017, 2018, 2019 og 2020 av de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på kjønn.  Prosent. N for kvinnene=14 219 og N for mennene=6 634.

Figur 18 viser bruk av tjenester i 2020 og 2017 for de som var tjenestemottakere i 2020 etter alderen de hadde i 2020. Blant tjenestemottakerne i 2020 som var yngre enn 80 år fikk 81 prosent helse- og omsorgstjenester i 2017. Dette gjaldt 90 prosent av de som var i 80-årene og 97 prosent av de som var 90 år eller eldre. Flesteparten hadde tjenester i hjemmet i 2017. Fra 2017 til 2020 var det en nedgang i andelen som mottok tjenester i hjemmet, og størst nedgang for de eldste. Andelen mottakere av hjemmetjenester ble redusert med 33 prosentpoeng blant de som var 90 år og eldre fra 2017 til 2020, og med ti prosentpoeng blant de som var yngre enn 80 år. Samtidig som nedgangen i andelen mottakere av tjenester i hjemmet, økte andelen som var på langtidsopphold i institusjon. Økningen i prosentpoeng var relativt lik for alle aldersgruppene.

Figur 18: Bruk av tjenester i 2017 og 2020 blant de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på aldersgruppe i 2020. Prosent. N yngre enn 80 år=5 394, N 80-89 år=9 694, N 90 år og eldre=5 770. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.
Figur 18: Bruk av tjenester i 2017 og 2020 blant de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på aldersgruppe i 2020. Prosent. N yngre enn 80 år=5 394, N 80-89 år=9 694, N 90 år og eldre=5 770. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.

Figur 19 viser andel mottakere av heldøgns omsorg i perioden fra 2017 til 2020. Blant tjenestemottakerne i 2020 som var 90 år og eldre, fikk 84 prosent heldøgns omsorg i 2020, og 53 prosent hadde heldøgns omsorg i 2017. Blant de som var i 80-årene i 2020, hadde 37 prosent heldøgns omsorg i 2017 og 74 prosent i 2020. For de som var under 80 år i 2020, økte andelen som mottok heldøgns omsorg fra 33 prosent i 2017 til 69 prosent i 2020. Andelen mottakere av heldøgns omsorg blant tjenestemottakerne i 2020 økte mer fra 2017 til 2020 for de som var under enn over 90 år.

Figur 19: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017 og 2020 av de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på aldersgruppe i 2020.  Prosent. N yngre enn 80 år=5 394, N 80-89 år=9 694, N 90 år og eldre=5 770
Figur 19: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017 og 2020 av de som var tjenestemottakere i 2020, brutt ned på aldersgruppe i 2020.  Prosent. N yngre enn 80 år=5 394, N 80-89 år=9 694, N 90 år og eldre=5 770

Siste faglige endring: 22. februar 2023