Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Beskrivelse av utvalget

Fordeling etter kjønn og alder

Av utvalget på 41 855 personer med demens i 2017, var det i KPR- helse og omsorg opplysninger om kjønn for 38 641 og opplysninger om alder for 38 652. Figur 2 viser aldersfordelingen i 2017. Hovedvekten var 80 år eller eldre (73 prosent). Andelen i 70-årene var 21 prosent, mens seks prosent var yngre enn 70 år. Gjennomsnittsalderen var 84 år, og var høyere for kvinnene (85 år) enn for mennene (82 år).

Figur 2: Aldersfordeling i antall og prosent i 2017. N= 38 652.
Figur 2: Aldersfordeling i antall og prosent i 2017. N= 38 652.

Figur 3 viser at det er langt flere kvinner enn menn som var registrert med demenssykdom i KPR- helse og omsorg. Totalt var 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. Andelen kvinner øker med alderen, fra 54 prosent blant de som er yngre enn 65 år til 77 prosent blant de som er 90 år eller eldre. Dette henger blant annet sammen med at kvinner lever lengre enn menn. De overlever ofte sine ektefeller, og de er i overtall som beboere på sykehjem.[1] Kjønnsforskjellen som vises her, er i tråd med andre undersøkelser på feltet. I tillegg er det funn som viser at demens opptrer oftere hos kvinner enn menn i samme aldersgruppe. En norsk rapport fra 2020 om forekomst av demens[2], viser at 16 prosent av kvinner over 70 år og 13 prosent av menn i samme aldersgruppe har demens, og den prosentvise kjønnsforskjellen øker med alderen.

Figur 3: Kjønnsfordeling totalt og i ulike aldersgrupper i 2017. Prosent. N= 38 641.
Figur 3: Kjønnsfordeling totalt og i ulike aldersgrupper i 2017. Prosent. N= 38 641.

Figur 4 viser aldersfordelingen for de som har opplysninger om alder i KPR- helse og omsorg for hvert av årene. Personer som dør før det aktuelle året, er tatt ut. Det er også en del av utvalget som ikke er inkludert, som følge av at de ikke mottok tjenester de aktuelle årene. I løpet av fireårsperioden faller i underkant av halvparten av utvalget bort, som følge av død. Blant de gjenlevende økte andelen i den eldste aldersgruppen (90 år eller eldre) med tre prosentpoeng fra 2017 til 2020, men ellers er det små endringer. Gjennomsnittsalderen har følgelig endret seg lite, fra 83,8 i 2017 til 84,1 år i 2020. For alle årene er gjennomsnittsalderen for kvinner om lag tre år høyere enn for menn, henholdsvis 85 mot 82 år. Andelen kvinner blant mottakerne av tjenester økte fra 66 prosent i 2017 til 68 prosent i 2020. Det er små endringer i kjønnsfordelingen i hver aldersgruppe i løpet av fireårsperioden.

Figur 4: Aldersfordeling i perioden 2017-2020 blant de som er registrert med demens i KPR i 2017. N i 2017= 38 652, N i 2018=32 759, N i 2019=26 011, N i 2020=20 884.[3] Prosent.
Figur 4: Aldersfordeling i perioden 2017-2020 blant de som er registrert med demens i KPR i 2017. N i 2017= 38 652, N i 2018=32 759, N i 2019=26 011, N i 2020=20 884.[3] Prosent.

 

 

[26] De av utvalget med demensdiagnose i KPR i 2017, som dør før det aktuelle året er ikke med i aldersfordelingen: 17 prosent døde før 2018. 34 prosent døde før 2019 og 48 prosent døde før 2020. Det er opplysninger om alder for litt flere av utvalget enn som er registrert som gyldige mottakere av tjenester.

Siste faglige endring: 22. februar 2023