Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Tjenestemottakere med demens av befolkningen i 2017

Andel tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR av befolkningen

I 2017 var 92 prosent av utvalget registrert med minst én tjeneste i KPR- helse og omsorg, det tilsvarer 38 559 personer. Åtte prosent (3 296 personer) var ikke registrert med kommunale helse- og omsorgstjenester.

For aldersgruppen 67-79 år var 1,6 prosent av befolkningen tjenestemottakere med demensdiagnose i 2017. For aldersgruppen 80 til 89 år var tilvarende andel ti prosent, mens det gjaldt 22 prosent av de i alderen 90 år og eldre. En høyere andel av kvinnene enn mennene i befolkningen var registrerte tjenestemottakere med demens i KPR, og kjønnsforskjellen øker etter alder. Totalt var 14 prosent av kvinnene i befolkningen i alderen 80 år og eldre tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR, mens dette gjaldt ti prosent av mennene i samme aldersgruppe. Av de som var 90 år og eldre var henholdsvis 24 prosent av kvinnene og 17 prosent av mennene tjenestemottakere med demensdiagnose.  

Figur 5: Andel av befolkningen som var tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR i 2017. Fordelt på kjønn og alder. Prosent.
Figur 5: Andel av befolkningen som var tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR i 2017. Fordelt på kjønn og alder. Prosent.

Figur 6 viser andel tjenestemottakere med demensdiagnose i befolkningen fordelt på helsefelleskapsområder og alder.  For den yngste aldersgruppen (67-79 år) varierer andelen fra 1,4 prosent i Helse Vest til 1,9 prosent i Helse Nord. Blant bostedsområdene (figur 6) var det Finnmark og UNN-området som hadde høyest andel tjenestemottakere med demens, med i overkant av to prosent. Telemark var området med lavest andel tjenestemottakere med demens i befolkningen, med 1,2 prosent, for aldersgruppen 67 til 79 år.

For aldersgruppen 80-89 år var 12 prosent av befolkningen i Helse Midt-Norge og Helse Nord tjenestemottakere med demensdiagnose. Det er to prosentpoeng høyere enn i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Finnmark hadde høyest andel tjenestemottakere med demensdiagnose i befolkningen for denne aldersgruppen med 14 prosent. Det er dobbelt så høy andel som for befolkningen i Telemark.

Blant de eldste (90 år og eldre) hadde Helse Midt-Norge høyest andel tjenestemottakere med demensdiagnose i befolkningen med 25 prosent. Lavest andel var det i Helse Vest, med 19 prosent. Av de ulike helseforetaksområdene var det lavest andel på Helgeland (15 prosent), noe som er nesten halvparten av andelen på Sørlandet (27 prosent).

Oppsummert hadde Helse Vest den laveste andelen tjenestemottakere med demensdiagnose i befolkningen for alle aldersgruppene. Helse-Midt-Norge hadde høyeste andeler, med unntak av for aldersgruppen 67-79 år, der andelen så vidt var høyere i Nord. Variasjonene mellom regionene og helseforetaksområdene kan ha ulike årsaker. Det kan eksempelvis handle om ulikheter i tilbud om og behov for tjenester blant personene med demens, og det kan skyldes ulik grad av diagnostisering og registrering av demenssykdom. 

Figur 6: Andel av befolkningen som var tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR i 2017. I ulike aldersgrupper, regioner og helsefelleskapsområder. Prosent.
Figur 6: Andel av befolkningen som var tjenestemottakere med demensdiagnose i KPR i 2017. I ulike aldersgrupper, regioner og helsefelleskapsområder. Prosent.

Siste faglige endring: 22. februar 2023