4. Organiseringen av arbeidet med diagnosespesifikke beslutningsstøtte

Organisasjonskart

Litt om organiseringen

Prosjektet ble forankret både i Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utviklingsarbeidet ble gjennomført under ledelse av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

En prosjektplan /styringsdokument ble laget i henhold til Helsedirektoratets mal for prosjektarbeid. (vedlagt)

Det ble opprettet en styringsgruppe med representanter fra de to direktoratene og Den norske legeforening. Styringsgruppen ble ledet av Helsedirektoratet.

Det ble også opprettet en referansegruppe med representanter fra Legeforeningen, Fysioterapiforbundet ved faggruppen for manuelle terapeuter, Manuellterapeutforeningen, Kiropraktorforeningen, LO, NHO, FFO, SAFO.

På grunn av prosjektets kompleksitet ble det opprettet flere delprosjekt.

Innhenting av evaluator

I oppdraget fra departementet ble vi bedt om å «iverksette en effektevaluering». Etter avklaring i møte med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kom vi frem til en felles forståelse av innholdet i evalueringen:

  • Hvorvidt det er en reduksjon av uønskede forskjeller i sykmeldingslengde.
  • Effekten av sykmelderes praksis, herunder om sykmelder opplever sykmeldingsprosessen/oppfølgingsprosessen som enklere ved bruk av systemet.
  • Implementeringsevaluering med en nullpunkts analyse.

Arbeidet ble igangsatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet. En anbudskonkurranse ble gjennomført og SINTEF fikk oppdraget.

Sist faglig oppdatert: 13. november 2019