Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.3VEDLEGG 3 Gjennomgang av emner og tematisk innhold i aktuelle studieprogram

Under vises et utvalg av utdanningstilbud med særlig relevans for sykepleiere i sykehus

 • Høgskolen i Østfold tilbyr masterstudie i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Dette studiet gjennomføres på heltid og gir 120 studiepoeng. I studiet er det fokus på akutt, kronisk og kritisk sykdom både i medisin, kirurgisk og palliativ fase. Obligatoriske emner ved studiet er avansert sykepleie ved kronisk sykdom, vitenskapsteori og forskningsmetode, kommunikasjon og helsepedagogikk, avansert vurderingskompetanse i sykepleie, avansert sykepleie ved kronisk sykdom og masteroppgave. Ved studietilbudet er avansert geriatrisk sykepleie eller organisasjon og ledelse to valgbare emner. Studentene kan gjennomføre praksis blant annet i primær- og spesialisthelsetjenesten, fastlegekontor, og ved poliklinikker. I studiet gjennomgås simulering og innovasjon, og det er fokus på digitale og helseteknologiske verktøy, forskning og etikk, kvalitetsforbedring og kvalitetsutvikling.
 • Norges Arktiske Universitet (UiT) tilbyr Master i sykepleie. Studiet består av seks studieretninger, der fem er rammeplanfestede spesialiteter i Anestesi-, Barne-, Intensiv-, Operasjon-, og Kreftsykepleie. Den sjette studieretning har felles emner som Fagforståelse i sykepleie, Fagtradisjon og historie, vitenskapsteori, metode og samt masteremnet. I tillegg tilbys valgfri fordypning i Distrikts sykepleie og Infeksjonssykepleie på hhv 40 SP. Denne studieretningen retter seg mot både kommune- og spesialisthelsetjenesten og er et deltidsstudium over 3 år.
 • Nord Universitetet tilbyr masterstudie i klinisk sykepleie. Studiet er samlingsbasert og kan gjennomføres både på deltid og heltid. Studie består av sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk, forskningsmetode og design, og masteroppgave. Universitetet tilbyr spesialisering i geriatri, velferdsteknologi og palliativ behandling.  Universitetet tilbyr også master i spesialsykepleier, der man kan spesialisere seg innen anestesi, intensivsykepleie, operasjon og som kreftsykepleie.
 • Lovisenberg diakonale høgskole: Begrepet allmennsykepleie ble først introdusert av Lovisenberg diakonale høgskole i 2013 ved masterstudiet i avansert klinisk sykepleie (MAKS). Studiet tilbys stedlig både på heltid over to år, og deltid (tre år). LDH har videreutviklet en studieportefølje for avansert klinisk sykepleie og tilbyr også master i avansert klinisk nyfødtsykepleie (fra 2019) og master i avansert klinisk allmennsykepleie (fra 2020) i tillegg til MAKS-spesialiseringene i intensivsykepleie eller allmennsykepleie. Formålet er å utdanne avansert breddekompetanse for særlig komplekse pasientsituasjoner, utvikle inngående situasjonsforståelse, og ta medansvar for faglig utvikling og innovasjon. Et tverrgående emne er Organisasjon og samhandling for å imøtekomme behovet for helhetlige helsetjenester og kontinuitet i pasientforløpene, på tvers av spesialiteter.
 • VID Vitenskapelige Høgskole tilbyr masterstudie i klinisk sykepleie i Oslo og Bergen. Studiet er bygget opp med en todelt modell der del 1 er valgt studieretning og del 2 er en felles masterpåbygging for alle studieretningene, hvor det er obligatorisk med vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk.
 • Ved NTNU tilbys det erfaringsbasert master i klinisk sykepleie, og ved NTNU i Gjøvik kan man bygge på videreutdanninger i anestesi, intensiv, operasjon eller full masterstudie med fordypning i allmennsykepleie. Studiet er rettet mot primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Alle emner er obligatoriske bortsett fra kvantitative og kvalitative metoder. Studiet tar for seg emner som personsentrert sykepleie for komplekse pasienter, identifisering av etiske dilemmaer, avansert kunnskap om sykdom i et flerkulturelt samfunn, og i et kjønnsperspektiv. Studiet har også emner om forskningsmetodikk, pasientsikkerhet og kvalitetssikkerhet. NTNU i Trondheim tilbyr videreutdanning på 60 studiepoeng i avansert sykepleie, som erstatter det som tidligere het avansert klinisk sykepleie.
 • Ved NTNU Ålesund og Gjøvik tilbys en toårig master i avansert klinisk sykepleie, rettet mot primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Obligatoriske emner er avansert sykepleie til personer med langvarig, kroniske og sammensatte lidelser, avansert klinisk sykepleie til akutt og kritisk syke, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det tilbys også valgfrie emner.
 • Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Drammen tilbys det master i avansert klinisk allmennsykepleie med mulighet til å velge mellom to fordypningsemner, henholdsvis geriatrisk vurderingskompetanse og akuttmedisinsk vurderingskompetanse. Obligatoriske emner i studiet er introduksjon til avansert klinisk sykepleie, farmakologi, sykdomslære, systematisk kliniske undersøkelser og helsevurderinger, vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk, prosjektoppgave og masteroppgave.
 • Ved Høgskolen i Vestlandet (HVL) tilbys klinisk sykepleie for spesialist innen diabetes, kardiologisk og helsesykepleieutdanning. For studie innen diabetes tilbys emner om klinisk diabetesspesialitet, forskningsmetode, helsepedagogikk, fordypning i klinisk diabetes og fagledelse, vitenskapsteori, etikk og metode, prosjektplan og masteroppgave.
  • For Kardiologisk inneholder emnene kardiologisk sykepleie og helsepedagogikk, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis, fordypning i kardiologisk sykepleie og fagledelse, vitenskapsteori, etikk og metode, prosjektplan og masteroppgaven.
  • Når det gjelder helsesykepleie består denne spesialiseringen av emnene grunnlagstenkning, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis, helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge, fordypning i helsestasjon, skolehelsetjenesten og klinisk fagledelse. Videre består spesialiseringen av vitenskapsteori, etikk og metode, samt prosjektplan og masteroppgave.
  • HVL vil fra høsten 2021 også tilby mastergrad i kliniske spesialiteter; gastrosykepleie, lungesykepleie, nevrosykepleie, infeksjonssykepleie og smittevern, stomi- og kontinenssykepleie og uroterapi. Studiet gir kompetanse i en klinisk spesialitet, helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring, helsetjeneste- og fagutvikling, undervisning og forskning
  • HVL tilbyr også master i klinisk sykepleie som bygger på anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Alle retningene har fagledelse som felles, samt klinisk spisskompetanse og analytisk kompetanse.
 • Ved Universitetet i Agder tilbys masterstudie i spesialsykepleie som bygger på ABIO. Alle retningene har fellesemner på kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder. Studiet avsluttes med masteroppgave innen spesialsykepleien.
 • Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr master i AIO, der alle retninger har felles forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk, samt medisin og naturvitenskapelige emner. Studiet avsluttes med masteroppgave.
 • Ved Høgskolen i Molde tilbys studiet avansert klinisk sykepleie som er rettet mot både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet gir 75 studiepoeng.
 • Ved Oslo Metropolitan University (OsloMET) vil det fra 2022 tilbys mastergrad i helsevitenskap, der det blant annet tilbys spesialisering innen klinisk allmennsykepleie.

 

 

Siste faglige endring: 14. oktober 2021