Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Sammendrag

  • Hele helse- og omsorgstjenesten er i endring som følge av demografisk utvikling, medisinsk og teknologisk utvikling, og strategiske organisatoriske endringer. Dette påvirker arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og faglig utvikling i sykehusene.
  • Hovedårsakene til uønsket variasjon er ulikheter om hva som anses som beste praksis, kapasitet og hvor raskt ny kunnskap påvirker praksis.
  • Sykepleiere starter ofte sin karriere i spesialisthelsetjenesten. Høy turnover av sykepleiere, gjør at noen avdelinger i sykehus bruker mye ressurser på å lære opp nye og har utfordringer med å bygge sterke fagmiljøer for sykepleierne.
  • Det er få kliniske karriereveier for sykepleiere i sykehus, særlig ved sengeposter, poliklinikk og dagenheter.
  • Kompetanseutvikling er viktig som strategisk tiltak for å beholde og sikre tilgang på sykepleiere i sykehusene.
  • Sykepleiere i sykehus behøver endring eller utvikling av kompetanse til å følge opp pasientgrupper med sammensatte behov og økt sårbarhet. Sykepleiere trenger kompetanse til å omstille og oppdatere praksis ut fra teknologisk og medisinsk utvikling, samt kompetanse til samhandling på tvers av tjenestenivåer og mellom behandlingstilbud.
  • Kliniske enheter som har høy kompetanse, mislykkes sjeldnere med rekruttering av arbeidskraft og de har lettere for å skaffe personell med tilsvarende kompetanse ved korttidssykefravær.
  • Master i avansert klinisk sykepleie tilbys i dag uten særskilte støtteordninger, slik som for ABIOK.
  • De fleste studiesteder som tilbyr AKS-utdanning i dag, oppfyller eller skal oppdatere studieprogrammet slik at det oppfyller kravene gitt i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021