Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Erfaringer fra korona-pandemien

Den 20. april 2020 oppnevnte regjeringen en uavhengig kommisjon som skulle se på myndighetenes håndtering av koronapandemien. I rapporten til koronakommisjonen kommer det fram at mangel på personell i helse- og omsorgstjenesten under koronapandemien har vært en utfordring[1]. Mangelen på helsepersonell har ført til økt behov for å mobilisere og omdisponere personell som allerede er ansatt i virksomheten. Særlig den spesialiserte kompetansen har vært sårbar under koronapandemien.

I normalsituasjoner i helsetjenesten er det en viss oppgavedeling, hvor oppgaver for eksempel flyttes fra en lege til sykepleiere eller til mindre spesialisert personell. Koronakommisjonen mener regelverket bør åpne for at det i noen større grad tillates å bruke medhjelpere. Det kan bidra til at oppgaver som normalt utføres av helsepersonell med spesialisert kompetanse, i større grad kan løses av andre personellressurser som settes tilstrekkelig i stand til det.

SINTEF har på oppdrag av Norsk sykepleierforbund (NSF) utført en studie om sykepleieres erfaringer med koronapandemien[2. I rapporten kommer det blant annet fram at sykepleiere som har jobbet under pandemien har opplevd økt belastning på arbeidsplassen og redusert jobbtilfredshet. Seks prosent av sykepleierne svarer at de vurderer å slutte i yrket etter at pandemien er over og det gjelder flest sykepleiere i spesialisthelsetjenesten.

Sykepleiere på sykehus forteller at de kunne bli omdisponert til enheter der de møtte pasientgrupper de ikke hadde erfaring med og arbeidsoppgaver de ikke hadde kompetanse til. Det er særlig i akuttmottak hvor det påpekes at personell som ble tilført enheten i liten eller svært liten grad hadde tilstrekkelig opplæring.

 

[1] Koronakommisjonen (2021) Rapport – Koronakommisjonen

[2] SINTEF (2020) Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien. Microsoft Word - EndeligNSF_rapport_1Des_Innmat_Siste (sintef.no)

Siste faglige endring: 14. oktober 2021