Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.15. 17/5575 Bruk av Z-koder som hovedtilstand ved sirkulasjonssykdommer

Saken ble meldt inn av Avdeling finansiering ved Helsedirektoratet og først behandlet i 2017 og avregnet fram til og med 2020. Bakgrunnen for saken var at analyser av ABF-data for 2016 viste at pasienter bosatt i Vestfold hadde vesentlig flere opphold per 1000 innbyggere i DRG 144 Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk enn pasienter bosatt i andre fylker. Sykehuset i Vestfold HF hadde et høyt antall opphold kodet med Z95.X Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar. Lignende tendens ble observert ved Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF. Analyser av ABF-data for 2018 viste at Sykehuset i Vestfold HF fortsatt hadde høyere andel opphold med hovedtilstand Z95 i DRG 144, mens de andre helseforetakene hadde endret kodepraksis. Sykehuset i Vestfold HF ble som en følge av dette anbefalt fortsatt avregning.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget følge opp saken i 2020. Oppfølgende analyser av ABF-data for 2019 viste at Sykehuset i Vestfold HF fortsatt hadde høy andel opphold med hovedtilstand Z95 i DRG 144, dog noe redusert fra året før.

I tillegg var det en tendens til økning i slike opphold hos Sykehuset Østfold HF og Helse Møre og Romsdal HF. Avregningsutvalget merker seg at bruken av Z-koder som hovedtilstand generelt er for høy til tross for at det finnes enkelte tilfeller der slik bruk blir riktig, for eksempel fødsler. Utvalget ønsket å skjerpe nivået på den systematiske feilkodingen med overdreven bruk av Z-koder. Det er blant annet ønskelig at dette tas opp sammen med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og fagdirektører i de regionale helseforetakene.

Ettersom det fortsatt var mange aktuelle opphold valgte Avregningsutvalget å opprettholde anbefaling om avregning etter samme prinsipp og metode som foregående år for Sykehuset i Vestfold HF mens Sykehuset Østfold HF og Helse Møre og Romsdal HF ble tilskrevet og gjort kjent med problematikken.

Det vises til Avregningsutvalgets årsrapport for 2019 og 2020 for mer informasjon om tidligere saksbehandling.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget følge opp saken for 2020.

Utvalgets vurderinger

Over tid har det vært en forbedring av kodepraksis, og for 2019-data var det bare Vestfold som ble avregnet. Data for 2020 ble lagt fram i møtet, og de viser en tydelig forbedret kodepraksis også for Vestfold for 2020. Denne forbedringen fører til at Avregningsutvalget lukker saken. Videre oppfølging av saken vil være opp til Helsedirektoratet.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler at saken lukkes.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021