Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Feil ved registreringer av helsehjelp innen psykisk helse og rus

Poliklinisk behandling innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er faset inn under ABF. For første gang har utvalget i år fått en sak til behandling. Av den grunn presenteres en forenklet framstilling av saken i dette kapittelet. Saken førte ikke fram til anbefaling om avregning for 2020, men utvalget regner med at den vil bli fulgt opp i utvalgets videre arbeid.

Ambulante konsultasjoner LAR-behandling (21/4749)

Aktivitetsdata fra NPR viser geografisk variasjon i omfanget av ambulante konsultasjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er reist spørsmål om ulik rapportering mellom helseforetakene, dels som følge av endrede regler for aktivitetsregistrering og for koding av legemiddelassistert rusbehandling (LAR).

Utvalget har iverksatt analyser for å finne mulige forklaringer på variasjonen mellom helseforetakene. Som del av analysene ønsket utvalget å avklare eller i det minste å belyse hvorvidt det forekommer reelle feil eller forskjeller i registreringspraksis som gir grunnlag for avkortning.

Utlevering av LAR-legemiddel i sykehusene har vært redusert på grunn av covid-19 i 2020. Ruspasienter i 2020 i større grad blitt oppsøkt ambulant. Det kan også ha forekommet mer ustabilitet i pasientgruppen enn normalt som har stilt krav til tettere oppfølging, og dermed økt aktivitet.

I utredningen er det kommet fram at utvalget bør se nærmere på to ulike problemstillinger. Den ene gjelder registreringspraksis for utdeling av LAR-medikament. Det er ulik praksis mellom helseforetakene for hvem som håndterer utdeling av LAR-medikamenter. Ved enkelte   helseforetak er utdeling delegert til apotek, mens ved andre helseforetak skjer legemiddelutdelingen ved helseforetakenes egne avdelinger. Det er behov for gjennomgang av hvordan dette registreres.

Den andre problemstillingen som må undersøkes videre er hvorvidt kommunale bidrag i FACT-team registreres og rapporteres fra spesialisthelsetjenestens systemer eller ikke. Det er kun helsehjelp som ytes av spesialisthelsetjenesten som skal rapporteres til NPR.

Utvalget klarte ikke å sluttføre utredningen for å kunne konkludere i denne saken for ABF 2020. Utvalget ønsker å forfølge saken videre med flere analyser og korrespondanse med aktuelle helseforetak.

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021