Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Brukerorienteringens plass i Kompetanseløft 2020

Følgeevalueringens siste spørsmål var:

I hvilken grad og på hvilken måte bidrar K2020 og dens tiltak til en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste i kommunene, jf. intensjon i Primærhelsetjenestemeldingen om "pasientens helsetjeneste"?

Følgeevalueringen har konkludert på dette spørsmålet:

"(…) Hvis utviklingen går i retning av en større andel med høyere fagkompetanse, og dette borger for høy tjenestekvalitet, er det rimelig å si at Kompetanseløft 2020, sammen med andre tiltak, bidrar til en faglig sterk og mer brukerorientert tjeneste. Vår evaluering viser at kommunene følger opp intensjonene i primærhelsetjenestemeldingen om å skape en pasientens helsetjeneste gjennom satsing på økt fagkompetanse, herunder ledelse, for å møte de utfordringene kommunene står overfor."

(Sintef, Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020 Sluttrapport 2021:53)

I følgeevalueringen påpeke det videre at det i midlertidig er vanskelig å konkludere på i hvilken grad Kompetanseløft bidrar til en mer brukerorientert tjeneste. Følgeevalueringen har kun gjennomført en bruker/pasientundersøkelsen i forbindelse med delevalueringen av tiltaket for rekruttering av psykologer[1].

Et viktig tiltak i K2020 som kom til i 2018 er Tilrettelegging for teamorganisering av tjenester, herunder blant annet primærhelseteam. Sentrale målsetninger ved å etablere primærhelseteam er økt pasient-/brukertilfredshet, bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for eldre pasienter og brukere med kroniske lidelser. Primærhelseteam jobber proaktivt med å støtte brukerne av tjenestene, og de jobber aktivt med å engasjere brukerne av tjenestene i dialog på ulike måter for å sikre en godt tilrettelagt tjeneste ut fra behovene. Tiltaket er videreført i Kompetanseløft 2025.

Primærhelsetjenestemeldingen[2] fremstår med et hovedfokus på helsefaglig kompetanse og ikke på brukerorientering. I K2020 fokuseres det også primært på kompetanse, og mindre på hvordan brukermedvirkning kan tilrettelegges for.  

 

[1] En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. Silje L. Kaspersen, Eva Lassemo, Arild Kroken, Solveig O. Ose, Marian Ådnanes. 2018:01004.

[2] Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Siste faglige endring: 13. desember 2021