Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Konklusjon og forankring videre i Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2020 har arbeidet med å følge opp utfordringsbildet og utviklingen av dette gjennom planperioden. De årlige rapportene fra programmet har vist at utfordringsbildet holder seg stabilt, med marginale endringer. Helsedirektoratet ser behov for mer forskning på, og en omfattende kunnskapsinnsikt i hva som er effektive tiltak for å løse utfordringene som tynger tjenestene år etter år:

  • Stor andel deltidsansatte
  • Høy andel personell uten helse og sosialfaglig utdanning
  • Høy turnover både blant ledere og ansatte
  • Høyt sykefravær

Kompetanseløft-satsningene har bidratt til utvikling på utfordringsområdene, men det trengs fortsatt nye, reviderte, og på enkelte områder mer målrettede tiltak, for å bidra til nødvendig endring i tjenestene. Spesielt bør forskning, videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget og brukermedvirkning vektlegges.

Kvalitet og pasientsikkert er viktig i alle helse- og omsorgstjenester, og bidrar til gode fag- og arbeidsmiljø i tjenestene. Utfordringsbildet påvirker kvaliteten på tjenestene på flere nivå, ved at blant annet kontinuitet, forutsigbarhet, informasjon og faglighet blir utfordret. Dette gjør seg særlig gjeldende for sårbare pasientgrupper og pårørende. På denne måten utfordres pasientsikkerheten.

Kunnskap om årsakssammenhengene mellom sykefravær, turnover, deltidsarbeid og mangel på kompetanse på den ene siden, og tjenestene, tjenestetilbud, kvalitet og arbeidsmiljøfaktorer på den andre siden, kan bidra til å finne strategiske grep mot en bedre og mer bærekraftig kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Videreføringen i Kompetanseløft 2025 har tydeliggjort de strategiske satsningsområdene ytterligere, blant annet er forskning, fagutvikling og brukermedvirkning definert som egne strategiområder. En overvekt av tiltak videreføres fra K2020 til K2025, i tillegg er den fylkeskommunale tannhelsetjenesten inkludert. En oppsummerende oversikt over programmets tiltaksportefølje og overgang til neste planperiode er kort presentert i tabell 1.

Tabell 1: Tiltaksportefølje i planperioden for Kompetanseløft 2020

Nr.

Ref. tiltak nr.

Navn på tiltaket

Type tiltak

Tiltak startet

Tiltak avsluttet

Tiltak videreført

i K2025

Ref. i K2025

1.1

 

Rekruttering: Menn i helse

Tilskudd fra Hdir til KS

2014

 

Ja

1.2

1.2

 

Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene "Jobbvinner"

Tilskudd fra Hdir til KS

2016

 

Ja

1.3

1.3

 

Tilskudd for å bedre legesituasjon i områder av landet med dårlig legedekning

Tilskudd fra SF til kommunene

2016

2020

Nei

-

1.4

(3.10)

Tilskudd til kvalifisering av fremmedspråklige

Tilskudd fra Hdir til SF

2014

2018

Nei

-

1.5

 

Tilskudd til rekruttering av psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Tilskudd fra SF til kommunene

2013

2019

Nei

-

1.6

 

Utdanningsstillinger i allmennmedisin

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2014

2018

Nei

-

1.7

 

Allmennleger i spesialisering (Alis-Vest)

Tilskudd fra Hdir til Bergen kommune

2017

 

Ja

1.21

1.8

 

Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker mv.

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2017

2020

Nei

-

1.9

 

ALIS-avtaler for næringsdrivende leger

Tilskudd fra Hdir til kommuner

 

2020

Nei

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

Gjennomføre et pilotprosjekt med nasjonal deleksamen for bl.a. sykepleier­utdanningen

Utredning av modellforsøk

2014

2015

Nei

-

2.2

5.8

Utarbeide et konkret opplegg for gjennomføringen av kollegagrupper i kommunene

Ny tittel: Utarbeide et konkret opplegg for faglig dialog mellom kollegaer i primær- og spesialisthelsetjenesten (kollegagrupper).

Utredning

2016

2017

Nei

-

2.3

 

Utrede etablering av nye kliniske videreutdanninger på mastergradsnivå rettet mot oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenester

Utredning

2016

2019

Nei

-

2.4

 

Utrede om utvalgte grupper skal gis utvidede rettigheter til å forskrive legemidler mv.

Ikke mottatt fra HOD

 

 

 

 

2.5

 

Utrede om utvalgte helsefaglige utdanninger holder tilstrekkelig kvalitet med hensyn til kandidatenes sluttkompetanse

Ikke mottatt fra HOD

 

 

 

 

2.6

 

Vurdere om det bør etableres offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere med utvalgte masterutdanninger.

Utredning

2019

2019

Nei

-

2.7

 

Vurdere om innholdet i dagens videre­utdanninger for sykepleiere møter behovet i tjenestene

Utredning

2016

2018

Nei

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

Stimuleringstiltak for psykologer

Tilskuddsordningens navn er Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi.

Tilskudd fra Hdir til UiB

2013

2018

Nei

-

3.2

 

Demensomsorgens ABC

Anskaffelse

2016

 

Ja

1.10

3.3

 

Driftstilskudd til institusjoner som driver videre-, etter- og spesialist­utdanninger innenfor psykisk helse

Tilskudd fra Hdir til statlige mottakere, organisasjoner og stiftelser

1990-tallet

 

Ja

1.17

3.4

 

Eldreomsorgens ABC

Anskaffelse

2016

 

Ja

1.10

3.5

 

Etisk kompetanseheving

Tilskudd fra HOD til KS

 

 

Ja

1.29

3.6

 

Gjennomgå flere av sektorforskriftene og vurdere om det i forskrift­ene skal fastsettes konkrete minimumskrav til kompetanse for ulike tjenester eller tjeneste­områder

Ikke mottatt fra HOD

 

 

 

 

3.7

 

Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Utredning

2016

2018

Nei

-

3.8

 

Kompetansetiltak til ansatte innen psykisk helse- og rusproblematikk

Tilskudd fra SF til kommuner

 

 

Ja

1.16

3.9

 

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og unge

Tilskudd fra Hdir til stiftelser og organisasjoner

2016

 

Ja

3.7

3.10

 

Kurspakke for ufaglærte 

Tilskudd fra Hdir til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

2010

 

Ja

1.8

3.11

 

Lønnstilskudd til gjennomføring av utdanning innen avansert klinisk sykepleie

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2016

 

Ja

1.15

3.12

 

Mitt Livs ABC – kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Anskaffelse

2016

 

Ja

1.7

3.13

 

Styrking av kompetansen om palliasjon

Tilskuddsordningens navn: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskudd og anskaffelse

2015

 

Ja

1.31/3.7

3.14

4.4

Styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tre ulike tilskuddsordninger:

Tilskudd til utvikling av skolehelsetjenesten i videregående skole

Tilskudd til Oslo kommune, Oslo indre Øst, for fattigdomsnedkjemping

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

2016

 

Ja

1.1

3.15

 

Tiltak til styrking av kompetansen i legemiddelhåndtering av ansatte i omsorgstjenesten

Tilskudd fra SF til kommunene

2016

2020

Nei

-

3.16

 

Tilskudd til fagskoleutdanning (videreutdanning) innen helse- og sosialfag

Tilskudd fra Hdir til utdanningstilbydere

2016

2017

Nei

-

3.17

5.4

Tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenesten

Tilskudd fra SF til kommunene

2016

 

Ja

1.6

3.18

 

Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskudd

2002

 

Ja

1.30

3.19

 

Tilskudd til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering

Nytt oppdrag om å følgje opp bestemmelser i akuttmedisin- forskrifta med frist 31.1.18.

To tilskudd til kommuner:
Tilskuddsordningen: Helsetjenestetilbud ved overgrepsmottak

Tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften

Anskaffelse av kursarrangør

2016

 

Ja

1.20

3.20

 

Tilskudd til Stiftelsen Livsglede for eldre, til opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer

Tilskudd fra Hdir til Livsglede for Eldre

2013

 

Ja

2.6

3.21

 

Tilskudd til Verdighetssenteret, til opplæring av frivillighetskoordinatorer for frivillig arbeid og omsorg ved livets slutt

Tilskudd fra Hdir til Verdighetssenteret

2011

 

Ja

1.11

3.22

 

Tilskudd til økt kompetanse innen mat, kosthold og ernæring i omsorgstjenestene

Tilskudd fra SF til kommuner

2016

2020

Nei

-

3.23

 

Tilskuddsordning til styrking og spredning av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser

Tilskudd fra Hdir til Brukerorganisasjoner

2015

 

Ja

1.34/2.7

3.24

5.6

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Anskaffelse

Oppdrag til Høgskoler

2017

 

Ja

1.18

3.25

 

Utredning av krav til at alle allmenn­leger i den kommunale helse og omsorgstjenesten skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin

Utredning og implementering

2016

2017

Nei

-

3.26

 

Velferdsteknologiens ABC

Anskaffelse av opplæringspakke

2014

 

Nei

-

3.27

 

Leve hele livet - Økt kompetanse, kontinuitet og aktivitet

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2019

2020

Ja

2.8/3.6
2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

5.1

Driftsmidler til Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Tilskudd fra Hdir til Utviklingssentrene

2017

 

Ja

3.2

4.2

5.2

Kunnskaps– og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten

RKBU/R-BUP
RVTS
KoRus
NAPHA
NKVTS
NSSF
NAKMI
NAKU

Intern koordinering
Tilskuddsforvaltning
Anskaffelse

2016

 

Ja

3.1

4.3

 

Legge til rette for teamorganisering av tjenester

Utredning og implementering

2016

 

Ja

2.3

4.4

3.14

Styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

3 ulike tilskuddsordninger

 

 

 

 

4.5

5.3

Læringsnettverk for gode pasientforløp

Tilskudd fra HOD til KS

 

 

Ja

2.4

4.6

 

Kompetansetiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. (Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familie)

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2017

2020

Nei

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

4.1

Driftsmidler til Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Tilskudd fra Hdir til utviklingssentrene

 

 

 

 

5.2

4.2

Kunnskaps– og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten

RKBU/R-BUP
RVTS
KoRus
NAPHA
NKVTS
NSSF
NAKMI
NAKU

Intern koordinering
Tilskuddsforvaltning
Anskaffelse

 

 

 

 

5.3

4.5

Læringsnettverk for gode pasientforløp

Midler fra HOD til KS

 

 

 

 

5.4

3.17

Tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenesten

Tilskudd fra SF til kommunene

 

 

 

 

5.5

 

Tilskudd til kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemming

Tilskudd fra Hdir til kommuner

2016

 

Ja

1.32

5.6

3.24

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Anskaffelse av videreutdanning fra flere utdanningstilbydere

 

 

 

 

5.7

 

Utrede endring av lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m., slik at kommunene
a) får en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten som speiler spesialisthelsetjenestenes veiledningsplikt over kommunen og b) en plikt til kompetansedeling innad i de kommunale helse– og omsorgstjenestene

Utredning

2017

2018

Nei

-

5.8

2.2

Utvikle arenaer for kompetanse­overføringer mellom spesialist­helsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgs­tjenesten innenfor utvalgte tema

Tiltaket ble kalt "Faglig dialog"

Utredning og implementering

 

 

 

 

5.9

 

Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Navn på tilskuddsordningen er Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Anskaffelse av opplæringsprogram

2015

2017

Nei

-

5.10

 

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Tilskudd

Partnerskap mellom HUNT forskningssenter (NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

2013

2020

Nei

-

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Anskaffelse av 30 stp. Modul mastergrad fra BI

2015

 

Ja

4.1

6.2

 

Kommunal deltakelse i topplederprogrammet

Utredning og implementering

 

2018

Nei

-

6.3

 

Utarbeide veileder for kommunens oppfølging av private aktører med driftsavtale

Ikke mottatt fra HOD

 

 

 

 

Tabell 1: Tiltaksportefølje

Siste faglige endring: 13. desember 2021