Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.5Flere leger på fastlegekontorene

Per mars 2024 var det registrert 1 331 legekontor i det administrative systemet for fastlegeordningen (FLO).  Det kan være at antall fysiske lokasjoner for legekontor er litt høyere. Det aller mest vanlige at det er 4 leger på kontoret, og omtrent 2 av 3 kontor har mellom 3 og 6 leger. 23 prosent av kontorene har 1 eller 2 leger, men utgjør bare 8 prosent av fastlegene. I andre enden har 13 prosent av kontorene 7 eller flere leger, og omfatter 27 prosent av lister/leger. Kun 3 prosent (41 kontor) har 10 eller flere leger på kontoret (se figur V8.6 i vedlegg). Siden 2019 har det blitt færre kontor med en, to eller tre leger, mens det er blitt flere med fem, seks, sju eller flere leger.

Figur 8.28. Utvikling i kontorstørrelse 2019 til 2023, og 1. kvartal 2024.
Figur 8.28. Utvikling i kontorstørrelse 2019 til 2023, og 1. kvartal 2024.

Antall legekontor i en kommune vil selvsagt varierer med befolkningsgrunnlaget. I de aller minste kommunene (under 2 000 innbyggere) er det naturlig nok bare ett legekontor, og det gjelder også 93 prosent av kommunene med 2 000 til 5 000 innbyggere, og 61 prosent av kommunene med 5 000-9 999 innbyggere. Hele 60 prosent av kommunene i Norge hadde per mars 2024 bare ett legekontor registrert i FLO.

Figur 8.29. Antall legekontor i kommunene. Prosentfordeling etter kommunestørrelse, per mars 2024.
Figur 8.29. Antall legekontor i kommunene. Prosentfordeling etter kommunestørrelse, per mars 2024.
Kilde: FLO

Antall leger per kontor varierer også med kommunestørrelse. I de miste kommunene varierer antall leger på kontoret fra 1 til 5 fastleger/lister, men 57 prosent av kontorene har 1 eller 2 leger. I gruppen kommuner med 5 000 til 9 000 innbyggere var 35 prosent av kontorene bemannet med 7 eller flere leger. I de tre kommunegruppene med innbyggertall fra 20 000 og oppover er fordelingen av små og store kontor ganske lik mellom kommunegruppene. Omtrent 20 prosent har 6 eller flere leger og rundt 20 prosent har 1-2 leger.

Figur 8.30. Andel av fastlegelister og kontor fordelt etter kontorstørrelse (antall fastlegelister) og kommunestørrelse, per mars 2024.
Figur 8.30. Andel av fastlegelister og kontor fordelt etter kontorstørrelse (antall fastlegelister) og kommunestørrelse, per mars 2024.
Kilde: FLO

Nesten 80 prosent av fastlegene har næringsdrift som driftsform. I mars 2024 arbeidet 56 prosent av disse på et kontor med 4-6 leger, mens 24 prosent tilhørte et større legekontor. 42 prosent av de fast ansatte legene arbeidet på et legekontor med 6 eller flere leger. Forskjellen kan delvis gjenspeile samvariasjon mellom kommunestørrelse og andelen leger med næringsdrift. Det er likevel en tendens til at fast ansatte leger i noe større grad enn næringsdrivende har litt flere legekolleger på legekontoret både i store og mindre befolkningsrike kommuner (Se figur V8.7 i vedlegg). Videre viser figur 8.32 at listelengden per lege samvarierer med antall leger på kontoret, både i små og store kommuner). Kontor med få leger har i gjennomsnitt flere listeinnbyggere per lege.

De yngre legene har oftere flere kolleger enn leger over 55 år (se figur 8.33). Aldersprofilen kan påvirkes av flere forhold, for eksempel at yngre ALIS-leger i en periode arbeider i kommunalt legekontor som ofte er større.

Figur 8.31. Andel leger fordelt etter driftsform og størrelsen på fastlegekontoret. 1.kvartal 2024.
Figur 8.31. Andel leger fordelt etter driftsform og størrelsen på fastlegekontoret. 1.kvartal 2024.
Kilde: FLO
Figur 8.32. Gjennomsnittlig antall listeinnbyggere per lege etter antall leger/lister på kontoret (1-2, 3-4, 5-6, 7+) og kommunestørrelse.
Figur 8.32. Gjennomsnittlig antall listeinnbyggere per lege etter antall leger/lister på kontoret (1-2, 3-4, 5-6, 7+) og kommunestørrelse.
Kilde: FLO
Figur 8.33. Antall leger fordelt etter antall leger/lister på legekontoret.
Figur 8.33. Antall leger fordelt etter antall leger/lister på legekontoret.
Kilde: FLO

Siste faglige endring: 31. mai 2024