Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Utgifter til fastlegeordningen 

​Fastlegeordningen finansieres av staten gjennom folketrygdens takster, ved at kommunene yter tilskudd og pasientenes betaling av egenandeler. Hovedmodellen i fastlegeordningen er at kommunene dekker behovet for fastleger gjennom avtaleinngåelse med selvstendig næringsdrivende leger. Næringsdrivende leger mottar et tilskudd fra kommunen basert på pasientlistens sammensetning[41], takstrefusjoner fra staten og egenandeler og annen egenbetaling fra pasientene. Ettersom grunnlaget for ren privat næringsdrift varierer mellom kommunene, kan en kommune velge å tilby fast ansettelse eller andre økonomiske tiltak for å dekke behovet for fastleger. Alternativene til ren næringsdrift er: 

 • Kommunal drift med fastlege på fastlønn
 • Næringsdrift med tilleggsfinansiering fra kommunen
 • Kommunal drift med fastlege på fastlønn med aktivitetsavhengig bonusavtale

Ved kommunal drift og fastlege på fastlønn, vil kommunen motta takstrefusjoner og betalingen fra pasienter. Det foreligger i dag ingen samlet oversikt over hvilke kommuner som bidrar med tilleggsfinansiering, eller det økonomiske omfanget av tilleggsfinansieringen. Det finnes heller ingen oversikt over kommunenes faktiske kostnader ved kommunal drift, men det er grunn til å anta at kostnadene overstiger summen av basisfinansiering, takstrefusjoner og pasientbetalinger.

På oppdrag fra KS har Ipsos i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen utover hovedmodellen. Kommunenes samlede merkostnader utover hovedmodellen er estimert til 813 mill. kroner i 2021[42], men det er knyttet usikkerhet til estimatet. Det er ikke gjennomført en tilsvarende undersøkelse for senere år.

Kostnadstall for kommunenes tilleggsfinansiering av næringsdrivende fastleger og faktiske kostnader ved kommunal drift er ikke tilgjengelig. Kostnadene presentert i tabell 5.2 må derfor sees på som et minimum anslag på totale kostnader for fastlegeordningen.

Utgifter til fastlegeordningen utgjorde 14,2 mrd. kroner i 2023, noe som er en økning på 11,6 prosent fra 2022. Målt i faste priser var det en økning i utgiftene på 8,2 prosent. Fra tabell 5.2 ser vi at basisfinansieringen økte med 21,4 prosent, refusjoner fra folketrygden økte med 8,0 prosent og egenandeler og egenbetaling fra pasienter økte med 6,1 prosent sammenlignet med 2022.

Tabell 5.2. Kostnader for fastlegeordningen. Tall i mill. kroner, løpende priser.
Kilde: FLO og KUHR.

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2022

2023

2022-23

2019-23

BASISFINANSIERING

    

 

  

Grunntilskudd og basistilskudd

 2 633

 2 930

 3 227

 3 522

 4 261

21,0

61,8

Utjamningstilskudd

 159

 155

 175

 197

 256

30,2

60,7

Sum basisfinansiering

 2 792

 3 085

 3 402

 3 719

 4 516

21,4

61,7

REFUSJONER

    

 

  

Takstrefusjoner

 3 947

 4 334

 4 814

 4 691

 5 287

12,7

33,9

Refusjon frikortegenandeler

 817

 939

 1 218

 1 057

 1 136

7,4

39,1

Refusjon øvrige egenandeler

 412

 624

 697

 672

 519

-22,8

25,8

Refusjon L-takster NAV

 299

 284

 308

 332

 349

4,9

16,7

Sum refusjoner

 5 475

 6 181

 7 037

 6 753

 7 291

8,0

33,2

PASIENTBETALING

    

 

  

Egenandeler

 1 947

 1 906

 1 916

 2 102

 2 232

6,2

14,6

Egenbetaling

 154

 137

 136

 140

 147

5,0

-4,7

Sum pasientbetaling

 2 101

 2 043

 2 053

 2 242

 2 379

6,1

13,2

SUM TOTALT

 10 369

 11 309

 12 492

 12 714

 14 186

11,6

36,8

Med større vekst i basisfinansieringen enn i refusjoner og pasientbetaling fra 2022 til 2023, så ser vi av figur 5.2 at basisfinansieringens andel av totale utgifter til fastlegeordningen har økt med 2,6 prosentpoeng til 31,8 prosent av totale utgifter for fastlegeordningen.

Basisfinansiering, refusjoner og pasientbetaling som prosentvis andel av totale utgifter for fastlegeordningen. 2019 - 2023. Kilde: FLO og KUHR.
Figur 5.2. Basisfinansiering, refusjoner og pasientbetaling som prosentvis andel av totale utgifter for fastlegeordningen. 2019 - 2023.
Kilde: FLO og KUHR.

   

  [41] Se omtale av pasienttilpasset basistilskudd i kapittel "Tiltak: Kvalitet og tilgjengelighet".

  [42] Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2022), Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen – fjerde oppfølgingsundersøkelse. Rapport på oppdrag av KS.

  Siste faglige endring: 31. mai 2024