Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Kartlegge kommunenes utgifter til legevakt

Per i dag er det ikke mulig å skille ut utgifter til legevakttjenesten fra kommunenes årlige regnskapsrapportering via KOSTRA og kommunene rapporterer heller ikke årsverk i legevakttjenesten. Høsten 2023 ga Helsedirektoratet SSB i oppdrag å kartlegge av driftsutgifter til legevakttjenesten i alle landets kommuner. Kartleggingen skal synliggjøre hvor store utgifter kommunene samlet bruker på legevakttjenesten og fordelt etter ulike organiseringsformer av legevakten. Formål med oppdraget er å innhente mer kunnskap om kommunenes samlede utgifter til legevakttjenesten. Kartleggingen skal også undersøke hvorvidt kommunene er i stand til å rapportere årlige data om utgifter knyttet til legevakttjenesten i regnskapsrapporteringen i KOSTRA dersom legevakt i fremtiden blir skilt ut som en egen utgiftfunksjon.

SSB skal kartlegge og analysere kommunenes utgifter knyttet til legevakttjenesten, i tillegg til for landet totalt, langs flere dimensjoner, herunder kjennetegn ved kommuner (bl.a. fylke, kommunestørrelse målt i innbyggertall og sentralitet). Utarbeiding av innholdet i kartleggingen ble gjennomført høsten 2023. Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har vært involvert i utformingen av innholdet i kartleggingen. I januar 2024 ble undersøkelsen sendt ut som et tillegg til KOSTRA-rapporteringen til alle kommuner. Endelige tall blir levert i juni 2024, og SSB vil levere en skriftlig rapport oktober 2024.

Siste faglige endring: 31. mai 2024