Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.4Nærmere om basistilskudd, grunntilskudd og utjamningstilskudd

​Hovedmodellen for drift i fastlegeordningen er basert på privat næringsdrift finansiert gjennom listeinnbyggertilskudd (basistilskudd) fra kommunene, refusjoner fra folketrygden og pasientbetaling. Listeinnbyggertilskuddene utbetales månedlig på grunnlag av det samlede behovet for listeinnbyggerne på den enkelte fastleges liste.

Pasienttilpasset basistilskudd ble innført 1. mai 2023. Fra samme tidspunkt ble basistilskuddet styrket vesentlig, og knekkpunkt i basistilskuddet ble avviklet.

Basistilskudd ble fram til mai 2023 utbetalt med en høyere årlig sats per listeinnbygger for de 1000 første listeinnbyggerne på listen (knekkpunkt). Basistilskuddet utgjorde 675 kroner per listeinnbygger inntil 1000 listeinnbyggere og 544 kroner per listeinnbygger over knekkpunktet. Fra 1. juli 2023 ble den nasjonale gjennomsnittsatsen for basistilskuddet økt til 841.80 kroner per listeinnbygger. Denne satsen legges til grunn for beregning av basistilskudd, grunntilskudd og utjamningstilskudd.

Utjamningstilskudd og grunntilskudd skal være en økonomisk kompensasjon til næringsdrivende med ufrivillig korte pasientlister.

Utjamningstilskudd gis til fastleger i kommuner med under 5000 innbyggere og hvor gjennomsnittlig listelengde er mindre enn 1200 pasienter. Utjamningstilskuddet beregnes som basistilskudd for differansen mellom referanselisten på 1200 innbyggere og gjennomsnittlig listelengde i kommunen. Alle fastlegene i kommunen mottar samme beløp. Bare næringsdrivende fastleger vil få utbetalt tilskuddet, og for 2023 utgjør beregnet utjamningstilskudd 69,5 mill. kroner for lister med fast lege. Av totalt beregnet utjamningstilskudd på 255,8 mill. kroner, utgjør dette 27,2 prosent. I 2023 var det i gjennomsnitt 188 næringsdrivende fastleger per måned som kunne motta utjamningstilskudd.

Grunntilskudd kan gis til næringsdrivende fastleger med under 500 listeinnbyggere, hvor listetaket er over 500 og fastlegeavtalen er inngått i løpet av siste to år. Grunntilskuddet beregnes da som basistilskudd for 500 listeinnbyggere. Ordningen med grunntilskudd ble innført med virkning fra mai 2020. I 2023 utgjorde grunntilskudd til næringsdrivende fastleger 9,7 mill. kroner. Figur 5.3 viser utviklingen i antall fastleger som kunne motta grunntilskudd i perioden mai 2020 til mars 2024. I mars 2024 var det 33 fastleger som kunne motta grunntilskudd.

Antall utbetalte grunntilskudd til næringsdrivende fastleger. Kilde: FLO
Figur 5.3. Antall utbetalte grunntilskudd til næringsdrivende fastleger.
Kilde: FLO

Grunntilskudd kan utbetales i inntil 24 måneder etter dato for inngåelse av fastlegeavtale dersom pasientlisten ikke overstiger 500 listeinnbyggere. Per april 2024 var det 99 næringsdrivende fastleger som kunne ha mottatt grunntilskudd i 24 måneder. Sju av de 99 sluttet som fastlege før det var gått 24 måneder etter avtaleinngåelsen, men bare to av de sju hadde liste på under 500 listeinnbyggere på sluttidspunktet. I gjennomsnitt har hver av disse 99 fastlegene fått utbetalt grunntilskudd i seks måneder. Median månedlige utbetalte grunntilskudd er fire. Tabellen nedenfor viser antall fastleger per antall månedlige utbetalinger. Det er kun to fastleger hvor ikke pasientlisten har oversteget 500 listeinnbyggere i de to første årene etter avtaleinngåelse. 62 prosent har kunnet motta grunntilskudd i fire måneder eller mindre, og kun 16 prosent har kunnet motta grunntilskudd i mer enn ett år.

Tabell 5.3. Månedlige utbetalinger av grunntilskudd.
Kilde: FLO.

Antall utbetalinger

Antall fastleger

Andel i prosent

1

23

  23,2

2

14

  14,1

3

9

  9,1

4

15

  15,2

5

4

  4,0

6

1

  1,0

7

5

  5,1

8

3

  3,0

9

5

  5,1

10

2

  2,0

11

2

  2,0

13

2

  2,0

14

3

  3,0

15

1

  1,0

16

1

  1,0

17

1

  1,0

18

2

  2,0

20

2

  2,0

23

2

  2,0

24

2

  2,0

Sum

99

  100,0

Tabellen nedenfor viser de ulike elementene i basisfinansieringen fordelt på næringsdrivende og kommunalt ansatte fastleger, og om listen var med eller uten fast lege den måneden tilskuddet ble beregnet. Tilskuddene utbetales til næringsdrivende fastleger. Fastleger ansatt i kommunene mottar ikke disse tilskuddene.

Tabell 5.4. Basisfinansiering 2023 fordelt på næringsdrivende og fast ansatte fastleger, og lister med og uten fast lege. Tall i 1000 kroner.
Kilde: FLO.

 

Liste med fast lege

Liste uten fast lege

Sum

Lister med ansatte leger

 

 

 

Grunntilskudd

 14 070

 7 364

 21 434

Basistilskudd <= 1000

 131 379

 20 655

 152 034

Basistilskudd >1000

 1 045

 88

 1 133

Delsum kjønn, alder bruk av fastlegetjenester

 333 194

 53 207

 386 401

Delsum sentralitet

 19 140

 3 855

 22 995

Delsum sosioøkonomi

 16 871

 3 111

 19 982

Utjamningstilskudd

 148 919

 29 406

 178 326

Sum fastlønnede

 664 618

 117 686

 782 304

Lister med næringsdrivende leger

 

 

 

Grunntilskudd

 9 708

 4 220

 13 928

Basistilskudd <= 1001

 872 329

 24 526

 896 855

Basistilskudd >1001

 139 380

 743

 140 123

Delsum kjønn, alder bruk av fastlegetjenester

 2 438 544

 56 748

 2 495 292

Delsum sentralitet

 25 604

 1 815

 27 419

Delsum sosioøkonomi

 80 438

 2 534

 82 971

Utjamningstilskudd

 69 478

 8 043

 77 521

Sum næringsdrivende

 3 635 480

 98 629

 3 734 109

Alle lister

 

 

 

Grunntilskudd

 23 778

 11 584

 35 362

Basistilskudd <= 1001

 1 003 708

 45 181

 1 048 888

Basistilskudd >1001

 140 425

 831

 141 256

Delsum kjønn, alder bruk av fastlegetjenester

 2 771 738

 109 955

 2 881 693

Delsum sentralitet

 44 744

 5 670

 50 414

Delsum sosioøkonomi

 97 309

 5 644

 102 953

Utjamningstilskudd

 218 397

 37 450

 255 847

Sum alle lister

 4 300 098

 216 315

 4 516 413

Siste faglige endring: 31. mai 2024