Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.7Andre kostnader tilknyttet allmennlegetjenesten 

Det finnes flere tilskuddsordninger som understøtter allmennlegetjenesten. Tabellen nedenfor viser utbetalt beløp for disse ordningene fra 2019 til 2023. Tilskuddsordningene forvaltes av Helsedirektoratet.

I 2023 ble det utbetalt 836 mill. kroner i tilskudd som gjelder allmennlegetjenesten til kommunene. Dette er en økning på 50 prosent fra 2022. Økningen skyldes i hovedsak en økning i tilskudd til ALIS-avtaler, økning i tilskudd til nye LIS1-stillinger i kommunene, samt nytt tilskudd til styrking av legevaktstjenesten i distriktskommuner. 

Tabell 5.8. Andre tilskuddsordninger rettet mot kommunale allmennlegetjenester. Tall i mill. kroner.
Kilde: Utbetalinger fra direktoratets saksbehandlingssystem for tilskudd, TIFO.

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Tilskuddsordning

2019

2020

2021

2022

2023

Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

6

1

  

 

Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker

64

38

  

 

Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning

2

7

21

 

 

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet

10

16

88

 

 

ALIS-avtaler for fast ansatte fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet

  

42

 

 

Reise- og flytteutgifter for leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus

1

1

2

2

2

Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (LIS1)

126

126

160

192

224

Primærhelseteam

45

55

55

61

55

Pilotprosjekt på legevaktfeltet

7

11

9

6

 

ALIS-kontor

 

10

22

44

41

Pilot for utprøving av digitalt triageringsverktøy

  

1

2

0

Nasjonal ALIS og veiledning

   

242

445

Senter for Kvalitet i Legetjenester

   

8

17

Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

 

 

 

 

53

Sum tilskudd

261

266

400

557

836

Siste faglige endring: 31. mai 2024