Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.3Legetjenester i sykehjem og omsorgsbolig

I handlingsplanen for allmennlegetjenesten vises det til et behov for mer kunnskap om det medisinskfaglige tilbudet i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester i sykehjem, men foreløpig finnes det ingen indikatorer for beboere i omsorgsbolig. I 2023 ble det påbegynt et arbeid med å utrede mulige nasjonale kvalitetsindikatorer for denne gruppen og på bakgrunn av dette arbeidet ble det publisert en rapport om legetjenester blant beboere i omsorgsbolig.

Legetjenester i sykehjem

Nedenfor vises resultater for de tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester i sykehjem. Resultatene oppdateres i juni hvert år. Resultatene for 2023 er ikke publisert på tidspunktet for denne rapporten. 2022 resultatene ble omtalt i halvårsrapporten for 2023, og gjengis derfor kun oppsummert i tabellen nedenfor.

Tabell 10.1. Tre indikatorer for allmennlegetjenester innen heldøgn omsorg 2017-2022

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gjennomsnitt antall legetimer per uke per beboer (Kilde SSB)

0,55

0,56

0,55

0,56

0,61

0,62

Andel (%) beboere med legemiddelgjennomgang siste 12 måneder (Kilde KPR)

49,5

54,6

57,7

58,3

56,6

57,7

Andel (%) beboere vurdert av lege siste 12 måneder (Kilde KPR)

56,7

64,0

67,7

65,6

65,6

68,8

Resultatene viser en liten økning over tid nasjonalt i gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer og andel beboere vurdert av lege siste 12 måneder. Andel beboere med legemiddelgjennomgang lå ved siste måling i 2022 på samme nivå som i 2019.

Legetjenester i omsorgsbolig

Det er et mål at flere skal bo i omsorgsbolig i stedet for sykehjem. Behovet for medisinskfaglig bistand er høyt blant disse beboerne, og skal i hovedsak ivaretas av fastlege, eventuelt suppleres med legevakttjenester. Med ønske om at stadig flere skal bo i omsorgsbolig, øker også belastningen på en allerede presset fastlegetjeneste. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen av legetjenester blant denne gruppen.

I 2024 publiserte Helsedirektoratet en rapport om bruk av allmennlegetjenester blant beboere i omsorgsbolig, med 2022-tall fra KPR Helse og omsorg og KPR KUHR. Resultatene viste at 85 prosent av beboere i omsorgsbolig konsulterte fastlege i løpet av 2022, mens en av tre konsulterte legevakten. Gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner var 4.7 (Figur 10.8).

Figur 10.8. Gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner, totalt og prosentvis fordeling av type konsultasjoner for alle, kvinner/menn og aldersgrupper.
Figur 10.8. Gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner, totalt og prosentvis fordeling av type konsultasjoner for alle, kvinner/menn og aldersgrupper.

Andel og gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos fastlege var lavest blant beboere med omfattende bistandsbehov (Figur 10.9) og beboere med utviklingshemming. Andel som konsulterte fastlegen var lavere i større kommuner enn små. For legevakt var det motsatt, andel som konsulterte legevakt var høyere i store kommuner. Det var 12 prosent av beboerne som verken konsulterte fastlege eller legevakt i 2022. Av disse mottok 67 prosent helsetjenester i hjemmet fra kommunen.

Figur 10.9. Gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner, totalt og prosentvis fordeling av type konsultasjoner etter bistandsbehov.
Figur 10.9. Gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner, totalt og prosentvis fordeling av type konsultasjoner etter bistandsbehov.

Siste faglige endring: 31. mai 2024