Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Helsedirektoratets arbeid med allmennlegetjenesten i 2023

Arbeidet med allmennlegetjenesten fortsatte gjennom 2023. Helsedirektoratet koordinerte, som tidligere år, arbeidet i et program på tvers av direktoratets avdelinger. Programmet koordinerer blant annet utredning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter og aktiviteter.

Arbeidet er forankret i programmets etablerte fora for involvering, informasjonsdeling og styring. Den bredt sammensatte Referansegruppen for arbeidet med allmennlegetjenesten er benyttet til interessentinvolvering i det samlede arbeidet med å styrke allmennlegetjenesten. Utover dette ble det gjennom 2023 gjennomført workshops, arbeidsmøter og dialog med en rekke aktører, herunder Legeforeningen, KS, Statsforvalterne, fagorganisasjoner for helsepersonell, kommuner, ALIS-kontor, nasjonale fagråd, fagnettverk og andre.

Fram til leveransen av ekspertutvalgets rapport, bisto direktoratet ekspertutvalget ved å være sekretariat. Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2023 flere spesifikke og omfattende oppdrag. Dette inkluderte blant annet innhenting og kvalitetssikring av data om allmennlegetjenesten, justering av følgeevalueringen i henhold til nye tiltak, utredning og innføring av pasienttilpasset basistilskudd, digitalt verktøy for triagering ved fastlegekontor, reduksjon av fastlegenes arbeidsoppgaver, rammer for prioritering i fastlegeordningen og tiltak for oppfølging av lister uten fast lege. Videre ble profilering av fastlegeordningen, og det å understøtte kommunenes rolle i ledelse og utvikling av ordningen, særskilt nevnt.

Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten la fram sin utredning om allmennlegetjenesten 18. april 2023 og rapporten ble sendt på høring 23. juni. Fra forsommeren 2023 besto en betydelig del av arbeidet med allmennlegetjenesten i å bistå departementet i oppfølgingen av Ekspertutvalget sine anbefalinger knyttet til organisering, regulering og finansiering, kompetansekrav og spesialistutdanning, og øvrig utvikling.  

Helsedirektoratet fikk i 2023 i oppdrag å gi innspill til ny stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester, som ifølge Hurdalsplattformen skal gjelde prehospitale tjenester, herunder legevakt. Helsedirektoratets innspill skal bidra til at meldingen beskriver en velfungerende, effektiv og helhetlig sammenhengende tjeneste på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det skal ses hen til at de akuttmedisinske tjenestene har en viktig rolle i helseberedskapen. Helsedirektoratet er overordnet blitt bedt om å gi innspill til målbildet for de akuttmedisinske tjenestene, framstilling, status og utfordringsbildet for disse tjenestene, anbefalinger og tiltak for en samlet akuttmedisinsk kjede.

Informasjonsbehovet er stort og det jobbes aktivt med kommunikasjonstiltak. Høsten 2023 ble det lansert en kampanje for å profilere fastlegeordningen og prosjektet med å understøtte kommunene i ledelse og utvikling av fastlegeordningen er igangsatt. Arbeidet med kommunikasjonstiltak omfatter både nettsider, en podkast serie og fastlegestatistikk som bidrar med styringsinformasjon for kommunene. Det publiseres månedlige nyhetsbrev og rapporter med oppdatert informasjon fra FLO[16]. Fastlegekonferansen ble gjennomført med fulltegnet deltakelse 31.mai 2023.

Arbeidet med å følge med på allmennlegetjenesten omfatter rapportering, kvalitetssikring av data, videreutvikling av datagrunnlag og indikatorer og oppfølging og samarbeid med ekstern evaluator. Det er behov for økt kunnskap på flere områder innen allmennlegetjenesten, og det er gjort og pågår betydelig utviklingsarbeid i følge med prosjektet. Blant annet er det utviklet en nettside med Fastlegestatistikk på kommunenivå som gir informasjon fra fastlegeordningen som skal publiseres eksternt. Denne statistikken vil være åpent tilgjengelig for alle. Det er også utviklet tekniske løsninger for å holde oversikt over søknader og innvilgede søknader om ALIS tilskudd.

Tilskuddet til kommuner som har leger under spesialisering i allmennmedisin ble lyst ut med revidert regelverk i mars 2023.

Følgeevalueringen av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er justert for å også innbefatte nye tiltak, heriblant pasienttilpasset basistilskudd og den endrede tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning. Evalueringsrapporten for 2023 [17] har, i tillegg til oppfølging av tidligere års fastlegeundersøkelser, særlig oppmerksomhet mot kommunenes situasjon. Helsedirektoratet og evaluator har høsten 2023 hatt dialog om innretning av spørreundersøkelser, intervjuguider og behovet for registerdata.

 

[16] Helfo sitt system for administrasjon av fastlegeordningen

[17] Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, Evalueringsrapport III, 2024, Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Siste faglige endring: 31. mai 2024