Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Målbildet for arbeidet

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 har som formål å bidra til å styrke, utvikle og bevare en allmennlegetjeneste som gir pasientene tjenester av høy kvalitet. Som grunnlag for å følge med på effekten av tiltakene, utarbeidet Helsedirektoratet i 2020 effektmål til hvert av målområdene i handlingsplanen.

En trygg og aktiv karrierevei

 • Finansieringsordninger som bedre understøtter stabilitet og rekruttering av allmennleger 
 • Økte muligheter for kompetanseheving og kvalitetsutvikling for allmennleger 
 • Økt rekruttering og stabilitet blant allmennleger 
 • Bedre og riktigere utnyttelse av allmennlegens tid og kompetanse 
 • Bedre organisering av allmennlegetjenesten 
 • Redusert arbeidsbelastning for allmennleger

God kvalitet til alle

 • Bedre kunnskap om kvalitet i allmennlegetjenesten
 • Bedre faglig praksis basert på tilgjengelig forskning og kunnskap 
 • Behovstilpassede tjenester til alle, også de med omfattende behov 
 • En mer tilgjengelig allmennlegetjeneste 
 • Forbedret kontinuitet og samhandling som gir gevinster for innbyggerne 

Fremtiden er teambasert

 • Mer teambasert arbeid og tverrfaglighet 
 • Tettere integrasjon og samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommunale omsorgstjenester og øvrige sektorer 
 • Velfungerende digitale plattformer, og verktøy i kommunikasjon og pasientoppfølging 
 • Tilstedeværende og tydelig ledelse av fastlegekontoret 

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten vektla i sin beskrivelse av målbildet:

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten

 • Likeverdig tilgang
 • Bredde, flest mulig tjenester i nærmiljø og økt vekt på livsmestring
 • Kontinuitet
 • Formålstjenlig bruk av ressurser
 • Bærekraftig samfunnsutvikling og prioritering
 • Kvalitet, ledelse og best effektive omsorgsnivå
 • Trygg og attraktiv karrierevei – rekruttering og stabilitet
 • Integrert i den øvrige kommunale helse og omsorgstjenesten
 • God arbeidsdeling med spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet fikk våren 2023 i oppdrag å utrede og konkretisere innretningen på forslagene fra ekspertutvalget. Som utgangspunkt for utredningene ble gitt med følgende målformuleringer:

 • Økt bærekraft, innovasjon og tverrfaglighet i allmennlegetjenesten med vekt på fastlegeordningen
 • Allmennlegetjenesten i kommunene skal være en faglig sterk og attraktiv arbeidsplass, og at spesialistutdanningen i allmennmedisin oppleves som en faglig spennende, trygg og attraktiv karriere

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 –  2027 [15] som ble lagt fram 1.mars 2024 heter det:

"Allmennlegetjenesten er et fundament for vår felles helse- og omsorgstjeneste. Legenes generalistkompetanse er grunnlaget for at flere og mer avanserte oppgaver kan løses nær der folk bor. Det legger også til rette for god oppgavedeling og sammenheng mellom tjenestene, for en trygg akuttmedisinsk kjede og motvirker vekst i helprivate tjenester.

Allmennlegetjenestene må organiseres og finansieres på en måte som fremmer kvalitet, effektivitet, rett bruk av kompetanse, arbeidsdeling og innovasjon. Samtidig må tjenestene bidra til at en større del av helsehjelpen gis i kommunene nær der folk bor. Regjeringen ønsker derfor å utvikle tverrfaglige fastlegekontor med tydelig ledelse og bredere faglig tilbud."

Helsedirektoratets arbeid med allmennlegetjenesten har gjennom 2023 vært basert på det oppdaterte målbildet, og det gjøres en dreining i følge-med arbeidet mot nye tiltak som er initiert både i forkant av og etter arbeidet med oppfølging av ekspertutvalgets rapport.

 

[15] Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027, Meld. St. 9 (2023–2024) - regjeringen.no

Siste faglige endring: 31. mai 2024