Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.4Tilskudd til ALIS-avtaler som nasjonal ordning

Bevilgningen til tilskuddsordningen nasjonal ALIS og veiledning ble for 2023 styrket med 230 millioner i forhold til budsjettåret 2022. Samtidig ble tilskuddsordningen videreutviklet, blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunene, legene og ALIS kontorene. En veiledende sats for praksiskompensasjon ble oppgitt, og skal gi likere praksis på tvers av kommuner. Satsen for veiledning ble økt, og kommunene fikk muligheten til å benytte inntil 5% av den maksimale tilskuddsrammen per ALIS for å understøtte gode utdanningsløp.

Tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning er en refusjonsordning. For 2023 var søknadsfristen for kommunene satt til 31.august 2023. Helsedirektoratet presenterte i sin statusrapport for første halvår 2023[48] oppdaterte tall for 2023. Disse tallene er for oversiktens også inkludert nedenfor. Det vises til 2.2.5 for nærmere omtale av tilskuddsordningen.

Søknadsfristen for perioden fra 1.september 2023 til og med 31.august 2024 er 1.september 2024. Oppdaterte tall vil foreligge i etterkant av dette.

For søknadsåret 2023 søkte 228 kommuner om til sammen 458,4 millioner i tilskudd for til sammen 1871 unike leger.

Tabell 7.1. Budsjett, søknadsbeløp og innvilgede beløp, Nasjonal ALIS og veiledning. 2022 og 2023.
 

2022

2023

Samlet budsjett for ordningen

241,9 mill.

461,1 mill.

Sum søknadsbeløp for ordningen*)

Herav tilleggselementer (for kommuner i sentralitetsgrad 6)

Herav tilskudd til veiledning (uten ALIS avtale)

241,9 mill.

  8,5 mill.

  12,3 mill.

458,4 mill.

  13,1 mill.

  3,5 mill.

*) Innvilgede beløp for 2022. Alle søknader om tilskudd som tilfredsstilte regelverkets krav i 2022, ble innvilget.
Overførte midler fra året før inngår ikke. Kilde TIFO og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Tabell 7.2. Antall kommuner og leger med tilskudd, Nasjonal ALIS og veiledning. 2022 og 2023.
 

2022

2023

Endring fra
2022 til 2023

Antall kommuner som har søkt om tilskudd

187

228

41

Antall leger med ALIS-avtale

1239

1813

574

Antall leger med kun veiledning

355

88

-267

Antall unike leger med tilskudd gjennom ordningen*)

1358

1871

513

*) Siden kommunene kan søke flere ganger per år, har noen av legene hatt både ALIS avtale og avtale om veiledning for
ulike perioder av søknadsåret. Kilde TIFO og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

I tråd med regelverket vil de samme legene kunne motta tilskudd i inntil fem påfølgende år. Antall unike leger med tilskudd i enten 2022 eller 2023 er 2079. Antall kommuner med tilskudd i minst ett av de to årene er 244. Tabellene nedenfor viser fordeling av totalt antall søknader om tilskudd og kronebeløp etter ulike kriterier. Kommunene kan søke flere ganger per søknadsår for hver lege, derfor er antallet tilskudd høyere enn antall unike leger som har mottatt tilskuddene.

Tabell 7.3. Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og innvilgede kronebeløp for standardelementer og tilleggselementer. Etter sentralitet.
Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Sentralitet

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

1

386

17

67 983 244

2

533

12

108 901 250

3

576

24

120 167 104

4

352

24

82 179 401

5

181

7

42 076 214

6

114

9

37 108 888

Totalsum

2142

93

458 416 101

Tabell 7.4. Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og søknadsbeløp og antall tilskudd. Etter kommunestørrelse.
Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Kommunestørrelse/ antall innbyggere

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

a.100 000 innb.+

661

26

122 584 843

b.50 000-99 999

351

5

72 696 181

c.20 000-49 999

527

23

113 418 041

d.10 000-19 999

258

13

62 620 271

e.5 000-9 999

169

16

38 486 560

f.2 000-4 999

138

9

39 341 918

g. under 2 000

38

1

9 268 287

Totalsum

2142

93

458 416 101

Tabell 7.5. Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og søknadsbeløp og antall tilskudd. Etter fylke.
Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Per fylke

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

Agder

165

3

35 609 618

Innlandet

110

9

28 808 824

Møre og Romsdal

81

3

20 819 378

Nordland

109

8

30 714 639

Oslo

253

16

40 481 012

Rogaland

204

11

38 514 190

Troms og Finnmark

132

9

32 971 860

Trøndelag

159

6

36 561 353

Vestfold og Telemark

176

7

34 722 229

Vestland

292

9

62 416 916

Viken

461

12

96 796 082

Hele landet

2142

93

458 416 101

 

Siste faglige endring: 31. mai 2024