Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Status: Kvalitet og tilgjengelighet

Helsedirektoratet introduserte i 2023 fire nye kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten. I tillegg ble det i 2023 arbeidet med å utvikle indikatorer for kvaliteten på legetjenester til personer i omsorgsboliger, og det ble publisert en rapport om bruk av allmennlegetjenester blant beboere i omsorgsbolig[25].

Rekrutteringen til fastlegeordningen i 2023 har gitt en betydelig økning i antall yngre leger under 40 år, hvor mange ennå ikke har fullført sin spesialisering. Andelen fastleger med gjennomført spesialistutdanning i allmennmedisin var likevel stabil i 2023, etter en liten nedgang i 2022.

Basistilskuddet ble endret fra 1. mai 2023. Da ble beregningsmåten for tilskuddet lagt om, og det generelle nivået på tilskuddet ble økt. Samtidig ble det tidligere knekkpunktet i basistilskuddet fjernet. Målet med omleggingen var å tilpasse basistilskuddet etter innbyggernes forventede behov for fastlegetjenester. Leger med mange pasienter som krever omfattende oppfølging, skal gjennom omleggingen motta et høyere basistilskudd. Foreløpig er det for tidlig å si noe om tiltakets effekt, men det er et viktig område å følge med på fremover.

Tilgjengeligheten til fastlege har på nasjonalt nivå utviklet seg positivt gjennom 2023, men ordningen trenger mer kapasitet for å fungere godt for innbyggerne. Veksten i fastleger holder nå tritt med befolkningsveksten. Dette bidrar til at helt nye innbyggere uten listeplass som trenger fastlege får plass på en liste ganske raskt. Det var en vekst i antall innbyggere med fast lege på nesten 62 000 i 2023. Samtidig var antall innbyggere på en ubesatt fastlegeliste (214 000) ved årsskiftet høyere enn ett år tidligere. Hittil i 2024 har det imidlertid blitt færre lister og listeinnbyggere uten fast lege (ca. 180 000 per 1. mai). Det er fortsatt langt flere på lister uten fast lege enn ved handlingsplanens start, og fortsatt for få ledige plasser tilgjengelige for innbyggerne, noe som gjør det vanskelig for de som flytter eller ønsker en annen fastlege.  

Samhandling mellom tjenester og tjenestenivå er viktig for kvalitet og at pasientene opplever en sammenhengende tjeneste. Fastlegene angir i stor grad at de samhandler godt med andre helse og omsorgstjenester [27]. I en annen undersøkelse anga kommunene i hovedsak at de opplever et godt samarbeid med fastlegene i oppfølgingen av personer med psykisk helse og rusproblemer og at involvering av fastlegene kan ha en stor betydning. Det framkommer også at det er store forskjeller mellom fastleger i deres involvering[26]. Fastlegene har mye kontakt med andre instanser på vegne av, eller sammen med, pasienten. Tall presentert i rapporten viser at antall tverrfaglige samarbeidsmøter har gått noe ned over tid målt per innbygger, mens antall dialogmøter med NAV per innbygger økte noe fra 2022 til 2023, men er lavere enn i 2019, før pandemien. 

Resultatene fra den siste brukererfaringsundersøkelsen med fastleger og fastlegekontor viser at pasientene gir høy skår på spørsmål om koordinering og samhandling. Best skår var knyttet til vurderinger av fastlegen og øvrig ansatte. Pasientene er særlig fornøyde med fastlegens evne til å gjøre seg forstått, ta pasienten på alvor, at vedkommende er faglig dyktig og at fastlegen henviser videre ved behov. Dårligst skår fikk spørsmål som gjaldt tilgjengelighet, og spesielt ventetid til time og ventetid på venterommet[27].

Det er etablert et sett med nasjonale kvalitetsindikatorer på allmennlegefeltet, men det er foreløpig få indikatorer som omhandler klinisk kvalitet. I 2023 ble det inkludert tre nye indikatorer som beskriver utvikling og variasjon for rekvirering av utvalgte legemiddelgrupper til eldre fra allmennleger. Dette er legemiddelgrupper med særlig risiko for alvorlige uheldige bivirkninger for eldre. Resultatene viser at allmennleger over tid har skrevet ut mindre av disse legemiddelgruppene til eldre i alle fylker. Samtidig er det til dels nokså store og vedvarende fylkesvise variasjoner.

Det finnes to indikatorer for kontinuitet i fastlegetjenesten. Median varighet på fastlegeavtalene har gått noe ned over tid, og fortsetter å synke litt i 2023. Median varighet på relasjon mellom innbygger og fastlege har gått minimalt ned over tid, og holder seg uendret fra 2022 til 2023. Begge indikatorene bør ses i sammenheng med at det har vært en økning i antall fastleger totalt, noe som bidrar til å trekke varigheten ned. Indikatoren for varighet på relasjon mellom fastlege og innbygger vil også påvirkes av at legen reduserer listetaket i tråd med ønsket utvikling.

Andel fastleger med spesialisering i allmennmedisin holder seg tilnærmet stabil i 2023, etter en liten nedgang i 2022. Økningen i antall fastleger totalt har innvirkning på andelen, siden økningen har vært særlig stor for gruppen leger under 40 år. Nye leger som tiltrer, vil ofte ikke ha rukket å gjennomføre spesialiseringen.

Vi vet foreløpig lite om hvordan legene jobber med systematisk kvalitetsforbedring og hvordan kvaliteten er på tjenestene som leveres. Over halvparten av fastlegene oppga i årets spørreundersøkelse knyttet til evalueringen av arbeidet med å følge opp allmennlegetjenesten at de opplever at det er utfordringer knyttet til kvaliteten i tilbudet av allmennlegetjenester til befolkningen i deres kommune. Funnene viser også at det er mangler i hvordan kommunene følger opp og bistår fastlegekontorene i systematisk kvalitetsarbeid, og at det er potensiale for forbedring i kommunenes ledelse av fastlegeordningen[28].

I samarbeid med Helfo har Helsedirektoratet utviklet og publisert en nettside med søkbar fastlegestatistikk som skal gi styringsinformasjon til kommuner, departement og andre aktører.​ Påloggingsløsning med data som gjør at den enkelte allmennlege systematisk kan følge med på kvaliteten i egen praksis, og sammenligne denne med andres, ble publisert i 2022. En tilsvarende tilrettelagt løsning for kommunene er under utarbeidelse.

 

[25]Rapport om allmennlegetjenester i omsorgsbolig.

[26] (Ose, S og Kaspersen, S 2023: Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid2023: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenesten. Rapport SINTEF)

[27] Norman RM, Bjertnæs ØA, Danielsen K, Holmboe O. Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2021/2022. PasOpp-rapport 2022:566. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2022

[28] Evaluering av­­ tiltak i allmennlegetjenesten, Evalueringsrapport III, 2024, Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Siste faglige endring: 31. mai 2024