Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Status: Arbeidsdeling, ledelse og innovasjon

Utprøvingen av primærhelseteam ble avsluttet i 2023. Kort oppsummert viser evalueringen at teamarbeid og tverrfaglig samarbeid i fastlegetjenesten kan bedre tilbudet for listeinnbyggere med store og sammensatte behov. Utprøvinger tyder på at nye arbeidsformer og bruk av digitale hjelpemidler som digital hjemmeoppfølging, kan bidra til å forenkle samhandlingen og redusere tjenestebehovet. 

Utviklingen med færre legekontor og flere leger per kontor fortsetter også i 2023.  Det mest vanlige er 4 leger på kontoret. Evalueringsrapporten[31] viser at fastlegene i stor grad er fornøyde med dagens organisering av arbeidet på legekontoret. Hovedinntrykket er videre at type personell på legekontoret varierer på tvers av fastlegenes driftsform ved at legekontor som driftes av kommunene i større grad har flere ulike typer personell på legekontoret, som eksempelvis sykepleiere. Mange fastleger angir at de kunne ønske seg psykolog på legekontoret og noen færre kunne ønsket seg fysioterapeut eller sykepleier.

Digitale verktøy og nye arbeidsformer er viktige virkemidler i utviklingen av tjenestene. I løpet av få år har digitale kontakter med fastlegetjenesten blitt vanlig. Tallene viser en sterk vekst i bruken av e-konsultasjoner siden 2019, og i 2023 er hver fjerde konsultasjon er en e-konsultasjon.

Det langsiktige arbeidet med digitalisering og tjenesteutvikling fortsatte gjennom 2023. Det er igangsatt en rekke initiativer og prosjekter som over tid skal gi nye og forbedrede tjenester for innbyggerne, og forenkle og effektivisere samhandling og informasjonsutveksling i helsetjenesten.

For å sikre vellykket utnyttelse av mulighetene digitale verktøy, nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer innebærer, er ledelse helt avgjørende. God endringsledelse bidrar til å minimere motstand, øker adopsjon og er nødvendig for at overgangen til nye teknologier og nye arbeidsprosesser blir smidig og akseptert blant berørte parter. Ledelse er en viktig forutsetning for å lykkes i å endre måten tjenester leveres på og hvordan pasientinformasjonen håndteres, samtidig som dagens høye standarder for pasientsikkerhet og datasikkerhet opprettholdes.

Gjennom evalueringsarbeidet er kommuner og fastleger spurt om ledelse av tjenesten. Over halvparten av kommunene som deltok angir å ha utarbeidet en plan for drift og utvikling av allmennlegetjenesten og flertallet av kommunene bruker lokalt samarbeidsutvalg som sentral arena for oppfølging og ledelse av tjenesten. Fastlegene har delte meninger om hvor god dialogen og ledelsen av fastlegeordningen er i sin kommune, mens kommunene i større grad opplever at dette er godt[32]

Helsedirektoratet vil fortsette arbeide med å understøtte kommunens rolle i å lede allmennlegetjenesten. Videre skal lederutdanningen som Handelshøyskolen BI leverer på oppdrag fra Helsedirektoratet gi fastleger og øvrige allmennleger en verktøykasse for å lede og utvikle sin praksis, og for å samarbeide og samhandle med andre relevante aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Siste faglige endring: 31. mai 2024