Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Stor vekst i leger, men samtidig vekst i befolkning og kortere lister

De kommende avsnittene beskriver utviklingen tom september 2023. I våre hovedfunn og vurderinger først i rapporten, er enkelte tall for oktober 2023 også tatt med.

Tilveksten av fastleger har vært større i 2023 enn samme periode tidligere år. Fra årsskiftet til september økte antall fastleger med 144 personer, mot en vekst på 79 i samme periode 2022 (Figur 1.1). I samme periode i 2021 var veksten rekordlav med kun 32 de første 9 månedene av året.

Veksten i leger kan bidra både til å

  • bemanne ubesatte lister
  • bemanne nye lister (dekke opp for reduksjon i listelengde og befolkningsvekst)

Figuren under viser økningen på 146 i lister med fast lege (t.o.m. september). Denne veksten ga 37 000 flere innbyggere med fastlege i perioden.

Endring i fastleger, lister og gjennomsnittlig listelengde fra årsskiftet til september gjeldende år. 2019 til 2023.
Figur 1.1: Endring i fastleger, lister og gjennomsnittlig listelengde fra årsskiftet til september gjeldende år. 2019 til 2023.
Kilde: FLO. For oktober har antall nye fastleger økt ytterligere.

Samtidig med denne positive utviklingen med legevekst har antallet lister uten fast lege også økt – hittil i 2023 med 22 lister. Veksten i leger har dermed gitt flere med fast lege, men så langt ikke vært sterk nok til å redusere antallet ubesatte lister, som i september 2023 summerte seg til 332.

Andelen ubesatte lister fordelt på kommunestørrelse varierer fra 13 prosent i de aller minste kommunene og gradvis ned til 1 prosent i kommuner med en befolkning over 100 000 (se tabell V1.7 i vedlegg til rapport). 151 kommuner (43 prosent[8]) hadde minst en liste uten fast lege i september 2023. I løpet av året har 22 prosent av kommunene fått flere ubesatte lister, mens 19 prosent av kommunene har færre ubesatte lister.

Ubesatte lister kan være en indikator på behovet for flere fastleger. Behovet må imidlertid også sees i sammenheng med antall innbyggere på listene. Gjennomsnittlig listelengde går fortsatt nedover. Per september 2023 var det i gjennomsnitt 22 færre personer på hver liste enn ved utgangen av 2022.  De siste to årene har reduksjonen fram til 3. kvartal (sept.) vært noe større enn i årene før. Utvikling og variasjon i listelengde omtales mer under delkapittel 1.3.

Vekst i antall fastleger bidrar til at nye innbyggere kan få listeplass med fast lege. Antall listeinnbyggere i fastlegeordningen samlet sett har økt mer hittil i 2023, enn i samme periode de 4 forutgående årene. Veksten i 2023, fram til september, var på over 44 000, mot ca. 24 000 i samme periode i fjor. Økende vekst kan antakelig knyttes til økt antall flyktninger fra Ukraina, og at en stor andel av disse etter hvert får plass på en fastlegeliste.

Endring i listeinnbyggere i FLO første 9 måneder i året for årene 2019 til 2023.
Figur 1.2: Endring i listeinnbyggere i FLO første 9 måneder i året for årene 2019 til 2023.
Kilde: FLO

Fastlegeordningen skal gi listeplass til alle som bor i landet (og ønsker fastlege). I tillegg må det til enhver tid være en del ekstra kapasitet for at ordningen skal fungere godt og være fleksibel mht. endringer i befolkning, flytting innen og mellom kommunene, og bytte av fastlege relatert til andre årsaker. Det beste bildet på samlet kapasitet får vi ved å sammenholde utvikling i listetak og listelengde sett i relasjon til innbyggervekst i landet samlet (og i den enkelte kommune). 

Av figur 1.3 nedenfor ser vi at forskjellen mellom totalt antall personer (listeinnbyggere) i ordningen og totalt antall listeplasser (listetak) hos fast lege fortsatt er stor. Dette gir et overordnet bilde på lav kapasitet. Det var 73 000 ledige plasser i fastlegeordningen nasjonalt per september 2023 når man inkluderer plasser på ubesatte lister. Omtrent halvparten av disse var imidlertid på lister uten fast lege (ubesatt). Se mer om temaet i delkapittel 1.7.

Utvikling i sum listeinnbyggere og sum listetak. Alle lister og separat for lister med fast lege.
Figur 1.3: Utvikling i sum listeinnbyggere og sum listetak. Alle lister og separat for lister med fast lege.
Kilde: FLO

 

Fotnoter

[8] Av de 350 kommunene som inngår i det administrative systemet for fastlegeordningen (FLO). 6 kommuner samarbeider med andre kommuner om denne tjenesten.

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2023