Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Listelengden reduseres i de fleste kategorier av leger og i by og land

Tidligere statusrapporter har vist at gjennomsnittlig listelengde har gått gradvis ned hvert år i svært mange år. Listelengden har hittil i 2023 vært større enn samme periode i fjor. I figuren nedenfor framstilles gjennomsnittlig og median listelengde for fastleger per september hvert år siden 2019. I gjennomsnitt var det  25 personer færre  på listene i september 2023 enn ett år tidligere og reduksjonen var på 22 personer samme periode fra 2021 til 2022. Medianen viser at halvparten av listene med fast lege hadde færre enn 1000 personer i september 2023 (median 998, inkl. ubesatte lister 991).

Utvikling i gjennomsnittlig og median listelengde per september i årene 2019 til 2023. Lister med fast lege
Figur 1.4: Utvikling i gjennomsnittlig og median listelengde per september i årene 2019 til 2023. Lister med fast lege
*Median: Verdien som viser at halvparten har kortere og halvparten har lengre liste
Kilde: FLO

For 36 prosent av listene var det mellom 501 og 1000 listeinnbyggere i september 2019, mens dette gjaldt 44 prosent i september 2023. Andel lister med over 1400 listeinnbyggere ble i samme periode redusert fra 14 til 11 prosent. Se fordelingen i faktiske tall i figur V1.1 i vedlegg til rapporten.

Lister fordelt etter gruppert listelengde, per 3 kvartal (september) 2019 til 2023. Prosent.
Figur 1.5: Lister fordelt etter gruppert listelengde, per 3 kvartal (september) 2019 til 2023. Prosent.
Kilde: FLO

Figur 1.6 viser samme fordeling, men skiller mellom lister med lege som er spesialist i allmennmedisin og lister med leger uten slik spesialitet. Her ser vi at fordelingen av listelengde er svært forskjellig mellom de to gruppene. I begge grupper har andelen lister med over 1000 personer blitt mindre de siste fem årene, men spesialister har lengre lister enn de uten fullført spesialisering. Gruppen uten spesialitet vokser og vil med økende rekruttering bestå av fastleger som er under spesialisering (ALIS).

Listelengde fordelt etter om legen er spesialist eller ikke og per 3 kvartal 2019-2023.Prosent.
Figur 1.6: Listelengde fordelt etter om legen er spesialist eller ikke og per 3 kvartal 2019-2023. Prosent.
Kilde: FLO

Minst reduksjon i gjennomsnittlig listelengde i de aller minste kommunene og i Oslo  

Det er stor variasjon i listelengde mellom kommuner og mellom enkeltleger. Gjennomsnittlig listelengde er høyere i store kommuner. Over tid er lengden likevel redusert både i store og små kommuner slik figur 1.7 viser. Oslo er skilt ut som en egen gruppe og utmerker seg ved å ha lengre lister, og ved at reduksjonen i listelengde har vært mindre enn ellers i landet. Fra september 2019 til september 2023 har fastlegelistene i Oslo i gjennomsnitt minket med 36 personer, mens gjennomsnittet for de andre kommunegruppene er redusert med mellom 76 og 96 personer. Reduksjon i listelengde har også vært mindre for de aller minste kommunene. Oslo skiller seg ut ved å ha flere eldre leger (se figur V1.2 i vedlegg til rapport).  

Endring i gjennomsnittlig listelengde etter kommunestørrelse og for landet samlet. Fra september 2019 og hvert år fram til september 2023. Lister med fast lege.
Figur 1.7: Endring i gjennomsnittlig listelengde etter kommunestørrelse og for landet samlet. Fra september 2019 og hvert år fram til september 2023. Lister med fast lege.
Kilde: FLO

Gjennomsnittlig listelengde er gjennomgående lengre med økende kommunestørrelse. En av forklaringene er at fastlegene i mindre kommuner i større grad bidrar inn i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen, herunder legevakt. Kortere lister i små kommuner er ofte en nødvendighet for å kunne dekke alle tjenester og funksjoner som krever allmennmedisinsk kompetanse. 

For å oppnå bedre stabilitet og tilgjengelighet i tjenesten, organiserer en del kommuner legetjenesten ved hjelp av ulike turnusordninger, herunder Nordsjøturnus". I noen tilfeller innrettes dette slik at flere leger får hver sin korte fastlegeliste. I andre tilfeller kan dette være faste vikarer som ikke formelt sett har egne fastlegelister. 

En gradvis reduksjon i gjennomsnittlig listelengde hos fastleger de siste fem årene gjelder både leger med og uten spesialisering, og for ulike aldersgrupper slik figur 1.8 nedenfor viser. Unntaket er leger over 67 år uten spesialitet hvor gjennomsnittlig listelengde øker, men dette er en svært liten gruppe leger (40 stk. i sept. 2023).

Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter om legen er spesialist og aldersgruppe. Per 3 kvartal 2019 til 2023.
Figur 1.8: Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter om legen er spesialist og aldersgruppe. Per 3 kvartal 2019 til 2023.
Kilde: FLO

Det er også forskjeller i listelengde avhengig av driftsform, alder, og om legen er spesialist i allmennmedisin eller ikke. Figur 1.9 viser at leger som er fast ansatte i gjennomsnitt har kortere lister enn næringsdrivende fastleger, både i kommuner med innbyggertall under 10 000 og i større kommuner.  Forskjellene gjelder også både for leger under og over 40 år.

Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter driftsform, om legen er spesialist, alder og kommunestørrelse. Fastleger per september 2023 (KV3).
Figur 1.9: Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter driftsform, om legen er spesialist, alder og kommunestørrelse. Fastleger per september 2023 (KV3).
Kilde: FLO

Figur 1.10 viser videre at kvinner i gjennomsnitt har noe kortere lister enn menn. Dette gjelder også ved sammenligning innenfor grupper av fastleger som er spesialister vs. ikke-spesialister, og innen ulike aldersgrupper. Av figuren kan vi også se at både kvinner og menn i gjennomsnitt har kortere lister i 2023 enn i 2019. Se tabell V1.2 (i vedlegg) som viser at det er forskjeller også når driftsform og kommunestørrelse inkluderes.

Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter kjønn, om legen er spesialist og alder
Figur 1.10: Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter kjønn, om legen er spesialist og alder.
Kilde: FLO

Det er viktig å påpeke at forskjeller i listelengde mellom ulike grupper av leger, som vist i dette kapitlet, kan ha mange årsaker, blant annet ulik listesammensetning, grad av deltakelse i annet allmennmedisinsk arbeid og ulike prioriteringer i forhold til arbeidstid og arbeidsmengde. Det er også viktig å understreke at dette er gjennomsnittsbetraktninger og at det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene som sammenstilles (illustrert med forskjeller etter alder i figur V1.3 i vedlegg til rapport).

Siste faglige endring: 20. oktober 2023