Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.6Bruk av vikar i fastlegeordningen øker fortsatt

Legevikarer brukes både til å dekke opp for fastlegers fravær og til å betjene ubesatte fastlegelister. I en situasjon med flere ubesatte lister og høyt press, er fastlegetjenesten helt avhengig av god tilgjengelighet til kompetente vikarer. Omfattende vikarbruk og hyppig skifte av vikarer gir lav kontinuitet i tjenesten.

Vikarbruk måles her på to måter:

  1. Andel lister med fast lege og lister uten fast lege som har hatt vikar siste måned (hvor mange).[10]
  2. Sum vikardager[11] korrigert for stillingsprosent basert på rapporterte vikaravtaler (hvor mye).

Avtalt kollegial fraværsdekning er ikke inkludert i våre tall.

Behovet for vikarer varierer gjennom året, og det er derfor hensiktsmessig å sammenligne samme periode i ulike år. Figur 1.15 framstiller antall vikardager for første halvår i årene fra 2019 til 2023.

Vikarbruken i fastlegeordningen målt i vikardager (korrigert for stillingsprosent) var 8 prosent høyere de første 7 månedene av 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Antall vikardager per 1000 listeinnbygger økte fra 23 til 25 dager i denne perioden (se figur V1.3 i vedlegg til rapport).

Beregnede vikardager første halvår 2019-2023. Absolutte tall og andel.
Figur 1.15. Beregnede vikardager første halvår 2019-2023. Absolutte tall og andel.
Kilde FLO

Andelen leger/lister som har hatt vikar framstilles månedsvis fram til august 2023. På grunn av et visst etterslep i innmelding og registrering av vikaravtaler, utgår tall for september og andeler med vikar for august kan være litt lavere enn reelt. Figur 1.16 viser at en marginalt høyere andel av listene har hatt vikar gjennom 2023 enn tidligere år. Dette gjelder både lister med og uten fast lege.

27 prosent av beregnede vikardager første halvår av 2023 var knyttet til lister registrert som ubesatte. En gjennomgang av praksis knyttet til å sette en liste som besatt eller uten fast lege høsten 2022, bidro til at en del avtaler endret status fra besatt til ubesatt. Statistikken over fordelingen av vikarbruk for lister med og uten fastlege ble påvirket av dette, antakelig også på nasjonalt nivå. Dette gjør at den reelle veksten knyttet til vikarbruk for lister uten fast lege er noe lavere enn framstilt her, og at fordelingen mellom ubesatte lister og fastleger antakelig er mer riktig for 2023. Som figur 1.16 viser har andelen ubesatte lister med vikar økt utover høsten.

Andel lister som har hatt vikar gjeldende måned, lister med og uten fast lege separat.
Figur 1.16. Andel lister som har hatt vikar gjeldende måned, lister med og uten fast lege separat.

Andel fastleger som har hatt mer enn 1 vikar i løpet av samme måned er litt høyere så langt gjennom 2023 enn tidligere år. (Se figurene V1.4 og V1.5 i vedlegg til rapporten). 

Vi har tidligere vist at det er geografiske forskjeller i omfang og profil på vikarbruk[12] Vikarbruken er større i små enn i store kommuner. De to nordligste fylkene har flere vikardager per innbygger og størst andel lister med 2 og 3 eller flere vikarer knyttet til listen, både med og uten fast lege. Oslo skiller seg ut (som tidligere år) med en like høy andel fastleger som har hatt vikar som i Nord-Norge. Oslo kjennetegnes av en høyere gjennomsnittsalder på fastlegene enn i resten av landet.

 

Fotnoter

[10] Gjelder registrerte vikaravtaler av både kort og lang varighet.

[11] Sum vikardager er basert på registrert start og slutt på vikaravtaler og korrigert for stillingsprosent. En vikaravtale på 100% setter lik 5 vikardager i uka og 50% 2,5 dager. Dette forutsetter at vikarprosenten i stor grad angis i henhold til arbeidsdager i uka og ikke settes 100 prosent når fastlegen arbeider lavere stillingsandel. Vi har ikke kunnskap om eventuelle systematiske skjevheter i registrering av stillingsprosent på vikarer, men det kan likevel være slike. Gitt at disse er stabile vil vi likevel kunne gi et relativt godt bilde av utviklingen. 

[12] Handlingsplan for allmennlegetjenesten - årsrapport 2022, inklusive status per mai 2023 - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 20. oktober 2023