Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.7Tilgang til fast lege og kapasitet i fastlegeordningen i et innbyggerperspektiv

Alle som er innbyggere eller registrert som bosatt i Norge har rett til fastlege, og fastlegeordningen omfatter alle innbyggere i landet utenom noen få som har reservert seg. Daglig er det nye personer som skal inn i fastlegeordningen. Før de får plass på en liste, benevnes disse i denne sammenheng som "ufordelte". Antall personer i gruppen av ufordelte påvirkes både av endringer i antall innbyggere med rett til plass, og av endringer i listekapasiteten i kommunene. De siste to årene har det vært en vekst i ufordelte. Som omtalt tidligere i kapitlet har veksten i nye listeinnbyggere i fastlegeordningen hittil i 2023 vært langt sterkere enn i de forutgående årene, og kan relateres til økt antall flyktninger.

Tabell 1.3. Om ufordelte og listeinnbyggere i FLO per 1.september 2023

Ufordelte

Listeinnbyggere
i FLO

Antall personer per september

Andel

3 866

5 499 917

 

 

Personer som ikke har fått plass på liste enda, men har rett på plass.

Herav på liste med fast lege

5 296 883

96 % av listeinnbyggerne

Herav på lister uten fast lege

218 442

4 % av listeinnbyggerne

Herav å venteliste/ ønsker å bytte lege

343 859

6,3 % av listeinnbyggerne

På venteliste i annen kommune enn nåværende fastlege

104 500

30 % av alle på venteliste

På venteliste i annen kommune enn bostedskommune

42 121

12 % av alle på venteliste

Kilde: FLO

Fastlegeordningen omfatter så å si alle innbyggere i landet utenom noen få som har reservert seg. Per september 2023 hadde 96 prosent av listeinnbyggerne en fast lege, mens 4 prosent, ca. 218 000 listeinnbyggere, sto på til sammen 332 ubesatte lister[13]. De fleste av disse listene ble betjent av vikar. Antallet innbyggere på disse listene har så langt i 2023 variert med noen tusen hver måned, men kan generelt sies å ha vært relativt stabilt (figur 1.17).

Det varierer hvor lenge en liste står ubesatt. Andel lister som har stått ubesatt over 1 år har også vært relativt stabil, men har økt litt, slik figur 1.17 viser. Det samme gjelder andel innbyggere på disse listene.

Andel lister og listeinnbyggere uten fastlege
Figur 1.17. Andel lister og listeinnbyggere uten fastlege
Kilde: FLO

Det må være ledige plasser tilgjengelig for befolkningen, både innen og på tvers av kommuner for at nye innbyggere skal komme inn på listene, og for at det skal være mulig å bytte fastlege. Antall ledige plasser per innbygger i fastlegeordningen er betydelig redusert de siste årene. Figur 1.18 viser at situasjonen på nasjonalt nivå er ikke forbedret i 2023.

Ledige plasser (listetak- listelengde) per 1000 listeinnbygger, alle lister og kun lister med fast lege
Figur 1.18. Ledige plasser (listetak- listelengde) per 1000 listeinnbygger, alle lister og kun lister med fast lege
Kilde: FLO

Videre viser figur 1.19 at andel innbyggere uten fast lege samlet sett er noe redusert i 2023 (så langt) i de aller minste kommunene med under 2000 innbyggere, samt i gruppen kommuner med 10-49000 innbyggere. I de andre kommunegruppene er andelen på lister uten fast lege økt moderat. En generell betraktning er at de mindre kommunene har størst problemer med å få faste leger til listene. Samtidig indikerer tallene at den samlede fastlegekapasiteten og dermed muligheten til å ta inn flere listeinnbyggere på lister som har fast lege, er større i små enn i store kommuner. Dette tilsier antakelig at det er stor variasjon i situasjonen i de mindre kommunene. Noen små kommuner har faste leger og god kapasitet, mens andre igjen har nok listeplasser, men på ubesatte lister, og er avhengige av god tilgang på vikar. 

Mange større kommuner har store utfordringer med fulle lister. Antallet ledige plasser per listeinnbyggere er ikke bedret hittil i 2023 samlet sett. Dette gjør blant annet at innbyggere som flytter til kommuner med dårlig kapasitet ikke får ny fastlege i kommunen.

Andel innbyggere på liste uten fast lege og antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger fordelt etter kommunestørrelse. 4.kv. 2019-2022 og 3.kv. 2023.
Figur 1.19. Andel innbyggere på liste uten fast lege og antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger fordelt etter kommunestørrelse. 4.kv. 2019-2022 og 3.kv. 2023.
Kilde: FLO

Flere på venteliste

Over 340 000 listeinnbyggere sto på en venteliste for å bytte fastlege i september 2023. Dette er altså personer som allerede står på en liste (med eller uten fast lege). Andelen listeinnbyggere på venteliste hos annen lege har økt fra 2,3 prosent i slutten av 2019 til 6,3 prosent i september 2023. Hvis det er ledig plass på listen til fastlegen man ønsker å bytte til, skjer byttet direkte og man vil ikke havne på en venteliste. Det er kun mulig å stå på venteliste til en fastlege om gangen.

Tretti prosent av personene på venteliste (ca. 100 000) ønsker lege i en annen kommune enn der de per 1 september hadde fastlege. En del av disse kan ha flyttet til en ny bostedskommune og trenger ny fastlege. Tolv prosent (ca. 42 000) sto på venteliste i en annen kommune enn der man er registrert bosatt (figur 1.23).

Utvikling i andel listeinnbyggere på venteliste og andel på venteliste i en annen kommune enn der personen har fastlege fra før (av personer på venteliste).
Figur 1.20. Utvikling i andel listeinnbyggere på venteliste og andel på venteliste i en annen kommune enn der personen har fastlege fra før (av personer på venteliste).
Kilde: FLO

Andelen listeinnbyggere på venteliste har økt i alle kommunegrupper slik de er inndelt etter størrelse i figur 1.21. De mellomstore kommunene har flest innbyggere på venteliste (i egen eller annen kommune). Samtidig ser vi at andelen personer på venteliste i en annen kommune enn der de har sin nåværende fastlege, har økt fra 23 prosent i slutten av 2020 til 30 prosent i 3 kvartal 2023.  Det er de minste kommunene som har størst andel av sine nåværende listeinnbyggere på venteliste i en annen kommune (figur 1.22), men samtidig minst andel listeinnbyggere på venteliste (figur 1.21).

Andel av listeinnbyggerne på venteliste fordelt etter kommunestørrelse. 4.kv.2019-2022 og 3.kv.2023.
Figur 1.21. Andel av listeinnbyggerne på venteliste fordelt etter kommunestørrelse. 4.kv.2019-2022 og 3.kv.2023.
Kilde: FLO
Andel av innbyggerne på venteliste som ønsker fastlege i annen kommune enn der de har fastlege på angitt tidspunkt. 4.kv.2020-2022 og 3.kv.2023.
Figur 1.22. Andel av innbyggerne på venteliste som ønsker fastlege i annen kommune enn der de har fastlege på angitt tidspunkt. 4.kv.2020-2022 og 3.kv.2023.
​​​​​Kilde: FLO
Andel av innbyggerne på venteliste som ønsker fastlege i annen kommune enn der de er bosatt på angitt tidspunkt. 4.kv.2020-2022 og 3.kv.2023.
Figur 1.23. Andel av innbyggerne på venteliste som ønsker fastlege i annen kommune enn der de er bosatt på angitt tidspunkt. 4.kv.2020-2022 og 3.kv.2023.
Kilde: FLO

 

Fotnoter

[13] Andel innbyggere på liste uten fast lege er en nasjonal kvalitetsindikator (NKI). Se mer statistikk om dette og andre indikatorer for allmennlegetjenesten på nettsiden til NKI Allmennlegetjenesten - Helsedirektoratet

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2023