Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.5Antall ansatte fastleger øker jevnt

Antall avtaler hvor legen er fast ansatt fortsetter å øke. Figur 1.12 viser utvikling hvert kvartal fram til september 2023 sammenlignet med første kvartal 2019. I denne perioden har det blitt 399 flere lister hvor legen er ansatt heller enn å være næringsdrivende.

Endring i antall avtaler etter driftsform, fast ansettelse vs. næring.  Kumulativ endring fra 1.kvartal 2019 (=0) til 3 kvartal 2023)
Figur 1.12. Endring i antall avtaler etter driftsform, fast ansettelse vs. næring. Kumulativ endring fra 1. kvartal 2019 (=0) til 3. kvartal 2023.

At legen er ansatt gjelder omtrent 20 prosent av fastlegene nasjonalt. De minste kommunene har fra før en svært høy andel ansatte fastleger, og her har ikke andelen økt i særlig grad (figur (1.14). For bykommuner med over 50 000 innbyggere er andelen fortsatt lav, samlet ligger den på 6 prosent. I de øvrige kommunegruppene har imidlertid veksten vært mer tydelig de siste årene.

Andel lister med fast ansatt lege fordelt på kommunestørrelse og utvalgte kvartaler i perioden 2019 til 2023.
Figur 1.13. Andel lister med fast ansatt lege fordelt på kommunestørrelse og utvalgte kvartaler i perioden 2019 til 2023.
Kilde: FLO

Figur 1.14 viser at det er en høyere andel fast ansettelse blant leger som er under spesialisering og mottar ALIS-tilskudd (37 prosent) enn blant leger som er ferdige spesialister (12 prosent). Høyere andel fast ansettelse ALIS gjelder alle kommunestørrelser.

Andel leger med fast ansettelse i kommunen fordelt etter om legen er spesialist eller ikke og kommunestørrelse. Fastleger per september 2023.
Figur 1.14. Andel leger med fast ansettelse i kommunen fordelt etter om legen er spesialist eller ikke og kommunestørrelse. Fastleger per september 2023.
Kilde: FLO

Blant leger som ikke har mottatt ALIS-tilskudd og som ikke er spesialister, er leger som er under spesialisering på gammel ordning, men også leger som har unntak fra spesialiseringskravet.  Andelen fast ansatte varierer med kommunestørrelse, men vi ser at andelen er høyere for ALIS enn for spesialister innen alle kommunegruppene.

Siste faglige endring: 20. oktober 2023