Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Økning i antallet nye spesialister i allmennmedisin

Søknader om spesialistgodkjenning godkjennes fortløpende av Helsedirektoratet. De siste årene har antall godkjente spesialister i allmennmedisin per år ligget på ca. 300. Per 1. oktober 2023 er det godkjent 291 nye spesialister i allmennmedisin.

Andelen godkjenninger etter ny ordning for spesialistutdanning har siden 2020 vært er jevnt stigende, og har gjennom 2023 ligget på i overkant av 30 %, mens resterende spesialistgodkjenninger skjer i henhold til tidligere ordning. Se figur 2.2.

Antall nye spesialister i allmennmedisin og andel søknader godkjent i ny ordning for spesialistutdanning
Figur 2.2: Antall nye spesialister i allmennmedisin og andel søknader godkjent i ny ordning for spesialistutdanning

Helsedirektoratet har ikke nøyaktige tall for hvor mange leger som er under spesialisering i allmennmedisin. Det arbeides med å få fram bedre statistikk på dette feltet. Informasjon fra søknadene om ALIS tilskudd, og data fra FLO kan bidra til å belyse hvor mange av legene som er under spesialisering i allmennmedisin i ny ordning.

Også ifølge tall fra Kompetanseportalen, som er læringsverktøy for ALIS under spesialistutdanning i ny ordning, er det en reel vekst i antall leger under spesialisering i allmennmedisin. Per oktober er det 1773 leger som har en læringsplan i allmennmedisin i kompetanseportalen. Av disse har 987 registrert at de har påbegynt læringsplanen.

Ved å sammenholde leger med ALIS avtaler med leger registrert i FLO, ser vi at 21 prosent av alle fastlegene har fått ALIS-tilskudd i 2023. Anslagsvis 55 prosent, eller 1072 av legene som er registrert som ikke-spesialister i FLO, har fått tilskudd til ALIS avtale i 2023. Disse antas å være under spesialisering i ny ordning. I tillegg har 47 leger, som antas å ha blitt spesialister i løpet av 2023, fått ALIS-tilskudd samme år. Resterende leger med ALIS tilskudd (se tabell 2.2) antas å være allmennleger utenfor FLO eller vikarer. For søknadsåret 2023 er omtrent 20 % prosent av legene som det ble søkt ALIS tilskudd for, allmennleger utenfor fastlegeordningen.

Tabell 2.6: Leger i FLO, per 1.9.23 som har fått ALIS-tilskudd

 

ALIS-tilskudd i 2023

 

Nei

Ja

Sum

Spesialister i allmennmedisin

3254

47

3301

Ikke spesialister i allmennmedisin

859

1072

1931

Antall lister med fast lege (per 1.9.23)

4113

1119

5232

Kilde: FLO og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Videre har Helsedirektoratets sammenstillinger vist:

  • ca. 57 % av legene i FLO som har fått tilskudd er kvinner
  • ca. 80 % av legene i FLO som har fått tilskudd er under 40 år.

Av de 859 ikke-spesialistene viser en gjennomgang at anslagsvis 125 leger har startet spesialisering i ny ordning, men for disse er det så langt ikke søkt om ALIS-tilskudd (refusjonsordning). Rundt 200 leger har startet som fastleger før kravene til spesialisering og veiledet tjeneste trådte i kraft, og 264 leger har godkjenning som allmennleger, og er unntatt kravet om spesialisering. Det antas likevel at en stor andel av disse legene er under spesialisering. Samlet sett kan det videre være opp mot 540 leger som fortsatt er under spesialisering etter gammel ordning.

Siste faglige endring: 20. oktober 2023