Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2ALIS-tilskudd bidrar til flere nye allmennleger

ALIS-tilskudd som nasjonal ordning er et rekrutteringstiltak som ble etablert med virkning fra 2022. Den nasjonale tilskuddsordningen erstatter tidligere ordninger for ALIS-tilskudd.

Gjennom den nasjonale ordningen for ALIS-tilskudd og veiledning kan alle landets kommuner søke om tilskudd til tilrettelegging av utdanningsløp for leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som kommunen har inngått ALIS-avtale med. Det er et krav at ALIS er under spesialisering i ny ordning for spesialistutdanning. Den nasjonale tilskuddsordningen innbefatter tilskudd til forskriftsfestet veiledning for leger som velger å ikke inngå ALIS-avtale. Før 2022 var det en egen tilskuddsordning.

I årene forut for den nasjonale tilskuddsordningen var både antallet avtaler med ALIS-tilskudd og utnyttelsen av rammebevilgningene lave, med bare 71 ALIS-tilskudd i 2020 og 564 i 2021. Etter innføringen av det nye tilskuddsregelverket i 2022 økte antallet søknader og også utnyttelsen av bevilgningene. Alle søknader om tilskudd over ordningen Nasjonal ALIS og veiledning, som tilfredsstilte regelverkets krav i 2022, ble innvilget.

Satsingen på ALIS-tilskuddet ble ytterligere styrket i 2023, og bevilgningen til ordningen ble styrket med 230 millioner sett i forhold til budsjettåret 2022. Samtidig ble tilskuddsordningen videreutviklet, blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunene, legene og ALIS kontorene. En veiledende sats for praksiskompensasjon ble oppgitt, og skal gi likere praksis på tvers av kommuner. Satsen for veiledning ble økt, og kommunene fikk midler til arbeidet med å legge til rette for gode utdanningsløp.

I parallell med dette ble Helsedirektoratets arbeid med å forbedre statistikk- og informasjonsgrunnlaget for den nasjonale tilskuddsordningen prioritert. For tilskuddsordningene som gjaldt før 2022, er statistikkgrunnlaget begrenset. Tabellen under viser sentrale nøkkeltall fra de to årene med nasjonal tilskuddsordning for ALIS.

For søknadsåret 2023 har 228 kommuner søkt om til sammen 458,4 millioner i tilskudd for til sammen 1871 unike leger. Det er gledelig å registrere en tilvekst på 513 nye leger under spesialisering, som det søkes støtte for over tilskuddsordningen i 2023.

Tabell 2.1: Budsjett, søknadsbeløp og innvilgede beløp, Nasjonal ALIS og veiledning. 2022 og 2023.
 

2022

2023

Samlet budsjett for ordningen

241,9 mill.

461,1 mill.

Sum søknadsbeløp for ordningen*)

Herav tilleggselementer (for sentralitetsgrad 6)

Herav tilskudd til veiledning (uten ALIS avtale)

241,9 mill.

  8,5 mill.

  12,3 mill.

458,4 mill.

  13,1 mill.

   3,5 mill.

*) Innvilgede beløp for 2022. Alle søknader om tilskudd som tilfredsstilte regelverkets krav i 2022, ble innvilget. Overførte midler fra året før inngår ikke. Kilde TIFO og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Tabell 2.2: Antall kommuner og leger med tilskudd, Nasjonal ALIS og veiledning. 2022 og 2023.
 

2022

2023

Endring fra
2022 til 2023

Antall kommuner som har søkt om tilskudd

187

228

41

Antall leger med ALIS-avtale

1239

1813

574

Antall leger med kun veiledning

355

88

-267

Antall unike leger med tilskudd gjennom ordningen*)

1358

1871

513

*)  Siden kommunene kan søke flere ganger per år, har noen av legene hatt både ALIS avtale og avtale om veiledning for ulike perioder av søknadsåret. Kilde TIFO og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

I tråd med regelverket vil de samme legene motta tilskudd i inntil fem påfølgende år. Antall unike leger med tilskudd i enten 2022 eller 2023 er 2079. Antall kommuner med tilskudd i minst ett av de to årene er 244. Tabellene nedenfor viser fordeling av totalt antall søknader om tilskudd og kronebeløp etter ulike kriterier. Kommunene kan søke flere ganger per søknadsår for hver lege, derfor er antallet tilskudd høyere enn antall unike leger som har mottatt tilskuddene.

Tabell 2.3: Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og innvilgede kronebeløp for standardelementer og tilleggselementer. Etter sentralitet.

Sentralitet

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

1

386

17

67 983 244

2

533

12

108 901 250

3

576

24

120 167 104

4

352

24

82 179 401

5

181

7

42 076 214

6

114

9

37 108 888

Totalsum

2142

93

458 416 101

Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Tabell 2.4: Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og søknadsbeløp og antall tilskudd. Etter kommunestørrelse.

Kommunestørrelse/ antall innbyggere

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

a.100 000 innb.+

661

26

122 584 843

b.50 000-99 999

351

5

72 696 181

c.20 000-49 999

527

23

113 418 041

d.10 000-19 999

258

13

62 620 271

e.5 000-9 999

169

16

38 486 560

f.2 000-4 999

138

9

39 341 918

g. under 2 000

38

1

9 268 287

Totalsum

2142

93

458 416 101

Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning)

Tabell 2.5: Nasjonal ALIS og veiledning, Antall ALIS-tilskudd og søknadsbeløp og antall tilskudd. Etter fylke.

Per fylke

Antall ALIS tilskudd

Antall tilskudd til veiledning

Sum søknadsbeløp

Agder

165

3

35 609 618

Innlandet

110

9

28 808 824

Møre og Romsdal

81

3

20 819 378

Nordland

109

8

30 714 639

Oslo

253

16

40 481 012

Rogaland

204

11

38 514 190

Troms og Finnmark

132

9

32 971 860

Trøndelag

159

6

36 561 353

Vestfold og Telemark

176

7

34 722 229

Vestland

292

9

62 416 916

Viken

461

12

96 796 082

Hele landet

2142

93

458 416 101

Kilde: TIFO, Helsedirektoratets løsning for tilskuddsforvaltning og Nøkkelinfo (Helsedirektoratets datavarehusløsning).

Siste faglige endring: 20. oktober 2023