Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet har ansvar for å gjennomføre årlig evaluering av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten, og gir råd om etablering, endring og nedlegging av slike tjenester.

Prosess for søknad og evaluering - Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet gir årlig en samlet vurdering om videreføring, oppretting eller avvikling av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen er basert på nye søknader om etablering og evaluering av allerede godkjente nasjonale tjenester.

Søknad om nye nasjonale tjenester

Det er de regionale helseforetakene som søker om etablering av nye nasjonale tjenester, og nye søknader sendes til Helsedirektoratet.  Krav til søknad fremgår av veilederens kapittel 5.

Brukerorganisasjoner, fagmiljø og Helsedirektoratet m.fl. kan anmode om opprettelse av en nasjonal tjeneste.

Evaluering og avvikling av nasjonale tjenester

De regionale helseforetakene har ansvar for at sine respektive nasjonale tjenester tilgjengeliggjør årsrapport digitalt. Det er fastsatt egne krav til årsrapporten i veilederen. Frist for årsrapportering er 1. mars påfølgende år.

Helsedirektoratet evaluerer årlig alle godkjente nasjonale tjenester. Gjennomgang av årlig rapportering skal bestå av en faglig vurdering av hvorvidt de nasjonale tjenestene tilfredsstiller kravene i forskrift og har oppfylt sine oppgaver. Det skal fremkomme av evalueringen om det er grunnlag for endringer i, eventuelt avvikling av, tjenester. Evalueringen skal skje innen 1. juni hvert år. 

Helsedirektoratet kan vedta avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom:

  • ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er oppfylt
  • det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten

Ansvar og roller - Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Det er utarbeidet et styringssystem for etablering og drift av nasjonale- og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten. Styringssystemet skal sikre en nasjonal helhetlig prioritering, rasjonell ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert behandling.

Rollefordelingen i styringssystemet er som følger:

  • Helsedirektoratet har ansvar for å gjennomføre årlig evaluering av de nasjonale tjenestene, og å gi råd om etablering, endring og nedlegging av slike tjenester.
  • Helsedirektoratet godkjenner opprettelse av nye tjenester og tar stilling til endring eller avvikling av etablerte tjenester.
  • De regionale helseforetakene har ansvaret for drift av de nasjonale tjenestene, og skal sørge for at godkjente tjenester oppfyller krav og intensjoner i forskrift 1706 av 17. desember 2010 (lovdata.no)

Om Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste

Nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester tilbyr høyspesialisert diagnostisering og behandling. Ut fra en samlet vurdering av behov, grad av spesialisering og kostnader vurderes det om behandlingstjenesten skal utøves ett eller to steder i landet. En nasjonal behandlingstjeneste skal bare etableres ved ett helseforetak i landet. En flerregional behandlingstjeneste er en tjeneste lokalisert til to helseforetak. 
Avgrensningen innebærer at bare helseforetak som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor gitt fagområdet.

Nasjonal kompetansetjeneste

En nasjonal kompetansetjeneste skal bygge opp og spre kompetanse til en definert målgruppe innen et definert fagområde. Tjenesten er et virkemiddel for å heve kompetansen på et fagområde der mangelfull kompetanse hos helsepersonell er dokumentert .

Ved å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innen et spesifisert fagområde bidrar tjenesten aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning  i helsetjenesten, til brukere og befolkningen generelt.

Enkelte nasjonale kompetansetjenester omfatter kompetanseoppbygging på fagfelt som er relevante for både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Etablering av en nasjonal kompetansetjeneste medfører ikke sentralisering av pasientbehandling.

Oversikt over godkjente nasjonale tjenester fremgår av veileder til forskrift (regjeringen.no).

 

Først publisert: 07.05.2019 Sist faglig oppdatert: 18.12.2020 Se tidligere versjoner