Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Bakgrunn og definisjon

Målene i dette kapittelet må ses i sammenheng med de overordnede målene i Nasjonal overdosestrategi (2019 – 2022) (regjeringen.no), Nasjonal alkoholstrategi (2021 – 2025) (regjeringen.no) og de generelle nasjonale pasientforløpene for psykisk helse og rus. De skal bidra til å bedre pasientens helsetjeneste ved at pasienter opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp i tråd med nasjonale anbefalinger. Utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering skal ikke forsinkes uten grunn. Prinsippene for øyeblikkelig hjelp i den akuttmedisinske kjede (NOU 1998:9 (regjeringen.no), Akuttmedisinforskriften (lovdata.no) og Rundskriv 1-5/15 (regjeringen.no)) må ligge til grunn for hvordan overdosepasienter behandles og hvordan de forskjellige tjenestene samarbeider. Det vil si at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten anerkjenner at overdoser både er akutt, alvorlig og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand. Det er også et mål å bidra til at pasienter som har tatt overdose får nødvendig hjelp og vurdering av behovet for helsehjelp.

Målet med dette kapittelet i forløpet er å bedre samarbeidet i øyeblikkelig hjelp/akutt-fasen og sikre dialog mellom de ulike delene av spesialisthelsetjenesten og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (både somatikk, psykisk helsevern og TSB).

Overdosetallene i Norge er fortsatt for høye og pasientene får i mange tilfeller kun tilbud om begrenset, akutt helsehjelp hvor nasjonale anbefalinger ikke er tatt i bruk. Det er behov for økt kunnskap og etablering av en felles, faglig forståelse av hvilken helsehjelp en pasient bør få etter en overdose. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning setter den faglige standarden for akutthjelp for pasienter med rus- og avhengighetstilstander, men er i ulik grad implementert i tjenestene.

Akuttbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i den akuttmedisinske kjede og personell i tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår som en del den akuttmedisinske beredskapen (Akuttmedisinforskriften § 3-bokstav f (lovdata.no)). Samhandlingen mellom de ulike fagområdene og nivåene i helsetjenesten bør styrkes. På den måten kan pasientene i tillegg til å få hjelp for den akutte somatiske helseutfordringen overdosen medfører, få avklart eventuelle akutte psykiske helseproblemer og deretter få behandling for sin akutte rus- og avhengighetstilstand. Dersom pasienten vurderes å ha rett til videre behandling i TSB bør pasienten inkluderes i ordinært pasientforløp TSB.

En utfordring ved akuttbehandling og oppfølging av pasienter etter overdose, er en uønsket variasjon i akuttilbudet i TSB, og at tilbudet i mange helseforetak er dårlig beskrevet eller ikke opprettet, se Akuttbehandling i TSB (oslo-universitetssykehus.no). Organisering av helsehjelpen kan tilpasses lokale forhold, men må ivareta nasjonale faglige standarder for akuttbehandling i TSB. Målet er at den enkelte pasient opplever forutsigbare og koordinerte pasientforløp i den akutte fasen og ved behov videreføres i et ordinært forløp. Pasientflyten kan illustreres slik:

Illustrasjon som viser den akuttmedisinske kjede etter overdose
Illustrasjon: Den akuttmedisinske kjede etter overdose

Illustrasjonen kan lastes ned / skrives ut (PDF).

Dette kapittelet beskriver tiltak som sikrer at alle som har behov for behandling og videre oppfølging etter overdosen, får det. Slik er det ikke i dag. Det er også mennesker som overlever overdose uten at helsevesenet blir kontaktet. Det er derfor viktig å synliggjøre helsetjenestens mulighet og plikt til å hjelpe ved at kunnskapsnivået om overdosefare ved bruk av ulike rusmidler styrkes.

Akuttintervensjon i TSB kan innebære undersøkelse og vurdering, polikliniske intervensjon  og/eller døgninnleggelse. Ved overdose har pasienten rett til øyeblikkelig helsehjelp, og spesialisthelsetjenesten plikter å motta pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp til undersøkelse og om nødvendig behandling. Dette inkluderer pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp innenfor TSB.

Kapittelet benytter en vid definisjon av overdose. Den spesifiserer ikke type rusmiddel, men hvor alvorlig overdosen vurderes å være. Behandlingen vil avhenge av pasientens tilstand. For noen vil det være tilstrekkelig med akutt hjelp ved kommunal legevakt. Det kan være tilfelle for personer som får behandling for alkoholoverdose for første gang. For andre kan det være nødvendig med innleggelse på sykehus hvis rusmiddeloverdosen krever mer spesialisert behandling.

Kapittelet omhandler alle aldersgrupper. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet er regulert etter Lov om spesialisthelsetjenester jfr.  spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 første ledd nr.  5 og har følgelig ingen nedre aldersgrense. Det vises for øvrig til bestemmelser om taushetsplikt og samtykke knyttet til personer under 18 år.

Følgende faglige retningslinjer er utgangspunktet for dette kapittelet:

Sentrale anbefalinger i dette kapittelet av pasientforløpet er:

  • Alle helseforetak må sikre et forsvarlig og tilgjengelig døgnkontinuerlig akuttilbud til alle pasienter etter overdose. Enten i TSB, eller i avdeling i psykisk helsevern/somatikk med tilgang på TSB-kompetanse, for vurdering, undersøkelse og akuttintervensjon.
  • Helseforetakets ledelse har ansvar for å koordinere dette kapittelet av forløpet i sin virksomhet og har ansvar for å legge til rette for og gjennomføre forløpet på en slik måte at helsepersonell kan ivareta føringene/anbefalingene i kapittelet. Forløpskoordinatorrollen i dette kapittelet er derfor på systemnivå, og ikke på individnivå. Pasienter som blir/er inkludert i et ordinært nasjonalt pasientforløp vil følges opp på vanlig måte av utpekt forløpskoordinator på individnivå ref. kap 1. Ledere på alle berørte nivåer og fagområder har ansvar for implementeringen av kapittelet.
  • Ambulansepersonell/legevaktslege må ha mulighet for direkte kontakt med lege i TSB i helseforetaket for å vurdere om undersøkelse og eventuell behandling i akuttilbud i TSB er nødvendig.
  • Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen etter overdose. Pasienter som er behandlet for overdose bør derfor tilbys en åpen mulighet til å bli undersøkt eller returnere til døgnkontinuerlig akuttilbud i TSB: et angrekort om åpen innleggelse/retur i 48 timer.
  • Behandlingsansvarlig i primærhelsetjenesten som håndterer pasienten i den akutte situasjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere og om nødvendig sørge for å koble inn andre deler av helsetjenesten.

Innledning

Organisering av helsehjelpen

Kapittelet beskriver hvordan helse- og omsorgstjenesten bør organisere helsehjelp til pasienter etter en overdose. Målet er at pasienter opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp.

Utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering skal ikke forsinkes uten grunn.

Organisering av helsehjelpen kan tilpasses lokale forhold, men må oppfylle faglige kriterier for akuttbehandling i TSB på lik linje som akuttbehandling for andre helsetilstander.

Definisjon av overdose

Overdose er en tilstand utløst ved bruk av rusmidler eller vanedannende legemidler. Tilstanden fører til alvorlig svekkelse av pasientens respirasjon, sirkulasjon og/eller bevissthetsnivå. En overdose kan skyldes inntak av alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler.

Opioidoverdoser medfører stor risiko for å dø. Definisjonen rommer likevel ikke bare opioider. Også alkoholforgiftninger, særlig alkoholdelir, er tilstander som  er forbundet med stor dødsrisiko. Overstadig beruselse av alkohol eller andre rusmidler øker risikoen for alvorlige skader og ulykker. Kombinasjoner av inntak av flere rusmidler, inntak svarende til et toksisk nivå eller svært skadelige administrasjonsmåter, krever særskilt oppmerksomhet. Forløpet skiller derfor ikke på inntatt rusmiddel, men anerkjenner alle overdoser som en risikofaktor for senere overdoser og tidlig død. Overdoser kan være både selvstendige hendelser eller en akutt forverring av en kronisk tilstand.

Målgruppe

  1. Tjenesteytere innen spesialisthelsetjenesten: akuttmedisinske tjenester, somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  2. Tjenesteytere innen primærhelsetjenesten: kommunale helse- og omsorgstjenester (somatikk, psykisk helse- og rustjenester), legevakt og fastleger.
  3. Brukere, pårørende og deres organisasjoner samt andre frivillige organisasjoner

Siste faglige endring: 30. september 2022