Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Her kan du lese utkastet til reviderte anbefalinger: Nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet

Høringsinnspill

Høringssvar fra instansene listet opp under kan leses her (excel)

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon
 • Bodø kommune
 • Det Nytter, bruker og pårørendeorganisasjon
 • Divisjon psykisk helse og rus, Akershus Universitetssykehus
 • Erfaringskonsulent
 • Erfaringskonsulenter og Ruspanelet i Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Gatejuristnettverket
 • Helse Bergen HF
 • Helse Stavanger HF
 • Kirkens Bymisjon
 • Klinikk for psykisk helse og rus, avdeling TSB, Helse Møre og Romsdal
 • Korus Øst
 • Legegruppen i Avd for TSB, klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal HF
 • Legemiddelkomitéen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Marborg
 • Mestringsenheten Sandnes kommune
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)
 • Norsk kompetansetjeneste TSB
 • Norsk psykologforening
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
 • Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • "Oss i LAR", en lukket Facebookgruppe for og av folk i LAR. Undergruppe av ProLAR Nett
 • Privatperson
 • Privatperson
 • Privatperson
 • ProLAR Nett
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Sentralt ungdomsråd i Oslo
 • Skien kommune
 • Stavanger kommune, Helse og Velferd, Samfunnsmedisinsk avdeling og Rehabiliteringsseksjonen
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Ullensaker kommune, Avdeling rus og avhengighet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Rusavdelingen
 • Vestby Venstre

Høringssvar fra instansene listet opp under kan leses ved å dobbeltklikke på instansens navn:

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på utkastet til reviderte nasjonale faglige anbefalinger for behandling ved opioidavhengighet.

Høringsinstansene oppgitt under adresseres direkte, men alle som ønsker å komme med innspill er velkommen til det.

Bakgrunn

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud til personer med opioidavhengighet. Helsedirektoratet er kjent med at det er ulikt hvordan gjeldende anbefalinger praktiseres, samt at det er misnøye hos en del pasienter i LAR om behandlingen de tilbys.

Siden gjeldende nasjonale faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet ble publisert i 2010 er det tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning. Det er behov for å oppdatere nasjonale faglige anbefalinger slik at substitusjonsbehandling i LAR gis i samsvar med oppdatert kunnskapsgrunnlag.

LAR har en sentral plass i nasjonale strategier som nasjonal overdosestrategi 2019-2022 og nasjonal strategi mot virushepatitter (2018-2023) og er omtalt i gjeldende regjeringsplattform. Pasienter i LAR er i målgruppen for satsningen på utviklingen av helsefellesskap.

Mandatet var å utarbeide og revidere nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet, inkludert anbefalinger om substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), tverrfaglig spesialisert behandling uten bruk av substitusjonslegemidler og bruk av opioidantagonister (naltreksone).

Morfintabletter med 24-timers virkningstid (Nye metoder, ID 2019_059, sak 98-19) og naltrekson depotinjeksjon (Nye metoder sak 148-20 Rapport - ID2019_060) er ikke godkjente av systemet for Nye metoder for behandling ved opioidavhengighet i Norge. Disse legemidlene er derfor ikke omhandlet i retningslinjen.

Målgruppen for den reviderte retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester som har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med opioidavhengighet.

Pasientmålgruppen er primært pasienter som er blitt opioidavhengige etter bruk av opioider som rusmiddel.

Anbefalingene kan også være nyttige for personer som har utviklet opioidavhengighet gjennom smertebehandling. I arbeidet med å revidere retningslinjen har det ikke vært representasjon av pasienter som har utviklet opioidavhengighet gjennom smertebehandling eller klinikere som behandler denne pasientgruppen. Temaet er derfor ikke spesifikt omhandlet i den reviderte retningslinjen. Det vurderes i Helsedirektoratet om det bør utarbeides anbefalinger for pasienter som har utviklet problematisk bruk av opioider etter smertebehandling.

Arbeidet med revisjon av retningslinjen startet i 2015. Det ble nedsatt arbeidsgruppe bestående av fire brukerrepresentanter og representanter fra kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, som hadde jevnlige møter i perioden 2015-2020. Det er avholdt ett brukerrådslag.

Innhold

Av de totalt 10 anbefalingene omhandler 1 valg av behandlingsmetode ved opioidavhengighet, 8 omhandler substitusjonsbehandling og kontroll med denne, og 1 omhandler rehabilitering.

Flere av de faglige temaene som omhandles i revisjonsarbeidet har vært omdiskuterte over mange år. De reviderte anbefalingene vektlegger økt brukermedvirkning og økt individuell tilpasning av behandlingen.

Høringsinstanser

 • ACTIS
 • ADHD Norge
 • AKAN
 • A-larm
 • Alfa Behandlingssenter
 • Apotekforeningen
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • BAR – Barn av rusmisbrukere
 • Bergfløtt behandlingssenter
 • Blå Kors Norge
 • Borgestadklinikken
 • Datatilsynet
 • Den norske legeforening
 • Det Nytter, KRAFT
 • Evangeliesenteret
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
 • FFHR Foreningen for en helhetlig ruspolitikk
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Frelsesarmeen
 • HELFO
 • Helse Midt RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hvite Ørn
 • Incita
 • Incognito klinikk
 • Ivareta
 • Kirkens Bymisjon
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Kompetansesenter rus – Nord
 • Kompetansesenter rus – region Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus – region Oslo
 • Kompetansesenter rus – region Vest Bergen
 • Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus – region Øst
 • KorFor
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Lade behandlingssenter Blå Kors
 • Landets fylkesleger
 • Landets fylkesmenn
 • Landets LAR-ledere
 • Landets Pasient- og brukerombud
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
 • Marborg
 • Mental Helse
 • Mental Helse ungdom
 • MIO Minoritetenes interesseorganisasjon
 • NAPHA
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Norges farmaceutiske forening
 • NormalNorge
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
 • Norsk forum for terapeutiske samfunn
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norske sykehusfarmasøyters forening
 • Origosenteret
 • Politidirektoratet
 • ProLAR Nett
 • Pårørendealliansen
 • Retretten
 • Rusforsk
 • Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Samarbeidsforum for norske kollektiv
 • Selvhjelp Norge
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)
 • Sigma Nord
 • SINTEF Helse
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Stiftelsen P22
 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
 • Stiftelsen Wayback Norge
 • TIPS - Stavanger
 • TIPS – Sør-Øst
 • Ungdom mot narkotika
 • Utdanningsdirektoratet
 • WSO – We shall overcome

Kontakt

Christian.ohldieck@helsedir.no

Først publisert: 02.06.2021 Sist faglig oppdatert: 10.09.2021 Se tidligere versjoner