Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til utkast på Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Vennligst send høringsinnspill via Questback. Det gis ett innspill per organisasjon. 

Se også oversikt over spørsmålene til høringen (pdf).

Eventuelle andre høringsinnspill merkes med saksnummer 21/40602 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsinnspillene som mottas vil bli publisert på denne siden.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF. Se lenken "Skriv ut / lag PDF" nederst på høringsutkastets side.

Høringsbrev

Bakgrunn

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er metoder som anbefales nasjonalt og internasjonalt for å bidra til trygg legemiddelbruk og unngå pasientskader.

Helsedirektoratet har tidligere hatt fire produkter som gir veiledning om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang:

 • Veileder om legemiddelgjennomgang (IS-1998)
 • Tiltakspakker fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7:
  • Samstemming av legemiddellister
  • Riktig legemiddelbruk i sykehjem
  • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Det var behov for å revidere både veileder og tiltakspakker, og løsningen ble å lage ett felles produkt - nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Formål og målgruppe

De nasjonale faglige rådene skal bidra til god kvalitet i legemiddelbehandlingen ved å gi veiledning om gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Målgruppen for rådene er primært helsepersonell og ledere som har ansvar for organisering og gjennomføring av tiltakene, men også pasienter og pårørende vil kunne ha nytte av rådene.  

Rådene gjelder både i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Innhold

I høringsutkastet er det fire kapitler. Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar, samt til lege og annet helsepersonell sitt ansvar for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. De to første kapitlene er generelle og informasjon og råd om hvordan tilrettelegge for gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i praksis. Deretter følger egne kapitler om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

De faglige rådene tar utgangspunkt i Helsedirektoratets tidligere veileder om legemiddelgjennomgang og tiltakspakker fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, aktuelt regelverk, aktuelle NICE guidelines og aktuelle anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

De faglige rådene er skrevet i elektronisk format. Dette innebærer at rådene med utdypende merknader presenteres først, deretter praktisk informasjon der det er aktuelt og til slutt begrunnelse og referanser. 

Høringsinstanser

Alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Aldring og helse
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Apotekforeningen
 • Astma- og allergiforbundet
 • Den norske legeforening
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagforbundet
 • Folkehelseinstituttet
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Kriminalomsorgen
 • KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Norges Farmaceutiske Forening 
 • Norsk farmasøytisk selskap
 • Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk helsenett
 • Norsk pasientforening 
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norske sykehusfarmasøyters forening
 • Pasient- og brukerombudet
 • Senter for kvalitet i legekontor
 • SINTEF Helse
 • Statens helsetilsyn 
 • Statens legemiddelverk
 • Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten
 • Tannlegeforeningen

Universiteter og høyskoler

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Nord universitet
 • OsloMet - fakultet for helsevitenskap
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Trøndelag
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oppland
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sogn og Fjordane
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Telemark
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sentralt
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nord - Trøndelag

Kontakt

Prosjektleder Solrun Elvik, solrun.elvik@helsedir.no

Seniorrådgiver Anne Kristin Ihle Melbye, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

Først publisert: 29.10..10.2021 Sist faglig oppdatert: 29.10.2021 Se tidligere versjoner