Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

Ute på høring
Høringsfrist: 01. september 2022

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet til Nasjonale råd om digital hjemmeoppfølging. Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF.

Høringsinnspill

Høringsinstansene bes (spesielt) om å gi tilbakemelding om:

 1. Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse.
 2. Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse.
 3. Vil rådene skape ulempe for noen? Hvis ja – gi en kort begrunnelse

Se høringsskjema for eksterne høringsinnspill.

Eventuelle andre høringsinnspill merkes med saksnummer 20/30283 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Mottatte høringsinnspill (pdf)

Bakgrunn

Rådene har bakgrunn i oppdrag knyttet til Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-2015, Fremtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet) om utprøving av digital hjemmeoppfølging, og Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.7 2019-2020, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) om å tilrettelegge for økt bruk av digital hjemmeoppfølging.

Målet med de faglige rådene er å stimulere til implementering av digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i primær og spesialisthelsetjenesten. Målet for prosessen med implementering er at digital hjemmeoppfølging er et diskusjonsområde for helsefellesskapene, og at helsepersonell stimulerer til aktiv bruk. 

Effektmålet er at digital hjemmeoppfølging etterspørres aktivt av pasienter og pårørende.

Målgruppe

Kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder fastlegetjenesten. Helseforetak. Kronisk syke pasienter og deres pårørende. 

Innhold 

Det gis tre råd:

 1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging
 2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet.
 3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste.

Metode og elektronisk publisering

Målet med nasjonale faglige råd er å bidra til kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis innebærer at forskning, klinisk erfaring og brukererfaring vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte råd, inkludert prioriteringskriterier og ressursbruk. Rådene er utformet på bakgrunn av disse hensynene og har målsetning om å:

 • sikre god kvalitet på tjenestene
 • sikre riktige prioriteringer
 • løse samhandlingsutfordringer
 • sikre helhetlige pasientforløp
 • hindre uønsket variasjon i tjenestene

Rådene er skrevet i elektronisk format og innebærer en ny måte å lese råd på. Rådene i korttekst og utdypende tekst presenteres først og følges av hvordan rådene kan følges rent praktisk og en begrunnelse om hva rådene er basert på, inkludert kunnskaps- og/eller lovgrunnlag, og referanser.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Her listes alle høringsinstanser i alfabetisk rekkefølge:

 • Alle landets kommuner
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Kommunesektorens organisasjon, KS
 • Legeforeningen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Norsk adferdsanalytisk forening (NAFO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • NSF
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Oslo kommune
 • Pårørendealliansen
 • Referansegruppe for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Digital hjemmeoppfølging
 • Regionale helseforetak (Helse Sørøst, Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt)
 • Regionsenter for rehabiliteringstjenester for barn og unge (RHABU)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming (Stiftelsen SOR)
 • Statped 
 • Statens helsetilsyn
 • Styringsgruppemedlemmer i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Digital hjemmeoppfølging
 • Sunnaas Sykehus
 • Sykehuset i Vestfold, Habiliterings- og rehabiliteringsavdeling, Solvang Tønsberg
 • Unge funksjonshemmede
 • Vernepleierforbundet i Delta

Høringssvar

Kontakt

Prosjektleder Elisabeth Djønne: elisabeth.djonne@helsedir.no

Først publisert: 09.05.2022 Sist faglig oppdatert: 17.06.2022 Se tidligere versjoner