Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. november 2023

Høringsutkast

Se høringsutkast: Forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid.

Utkastet til faglig råd er delt i fire hovedkapitler:

Rådene omhandler voksne pasienter med livstruende og/eller uhelbredelig sykdom og eldre med mange sykdommer og høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder eller skade. 

Høringsinnspill

Høringssvar sendes inn via skjema for høringsinnspill (forms.office.com)

 • Forms sender bekreftelse på mottatt skjema, ikke Helsedirektoratet.
 • For å lagre høringssvaret, bruk "lagre som pdf".
 • Dersom du/dere ønsker å planlegge tilbakemeldingene eller få innspill fra flere før dere legger inn svar i høringsskjemaet, ligger kopi av spørreskjemaet i pdf-versjon her
 • Mottatte høringsinnspill blir publisert på Helsedirektoratet sine nettsider etter endt høring.
 • Spørsmål til høringen sendes postmottak@hdir.no og merkes med saksnummer 22/19300

Bakgrunn

Meld. St. 24 (2019-2020) - "Lindrende behandling og omsorg" (regjerningen.no) beskriver uønsket variasjon i helsetjenestene når det gjelder åpenhet om døden for uhelbredelig syke pasienter med begrenset levetid, og utilstrekkelig selvbestemmelse, medvirkning og livskvalitet. Et av tiltakene fra Meld. St. 24 er å styrke tilbudet om forhåndssamtaler i helse- og omsorgstjenesten. 

Internasjonalt blir forhåndssamtaler kalt Advance Care Planning (ACP). 

Formålet med forhåndssamtaler er å bidra til:

 • bedre kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og eventuelt pårørende
 • trygghet og tillit for pasienten og eventuelt pårørende
 • pasientens medvirkning i planer for behandling og omsorg
 • livskvalitet i livets siste fase for pasienten og pårørende
 • bedre grunnlag for beslutninger om behandling og omsorg
 • forebygging av over- og underbehandling i livets sluttfase

Målgrupper

Målgruppene for de nasjonale faglige rådene er:

 • helse- og omsorgstjenesten, inkludert hjemmetjenestene, fastlegene, sykehjem og spesialisthelsetjenesten
 • helse- og omsorgspersonell som i det daglige møter pasienter med forventet begrenset levetid og deres pårørende 
 • studenter i helseutdanningene

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Pasient- og brukerombudene
 • Private, ideelle virksomheter med driftsavtaler med Regionale helseforetak
 • Regionale helseforetak
 • Regionale kompetansesentre for lindrende behandling og omsorg
 • Statens helsetilsyn
 • Statsforvalterembetene
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Pasientorganisasjoner, frivillige organisasjoner og stiftelser 

 • Alltid litt sterkere 
 • ALS Norge
 • FFO
 • Foreningen for muskelsyke
 • Fransiskushjelpen
 • Hospiceforum Norge
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges parkinsonforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk pasientforening
 • Pårørendealliansen
 • Røde Kors
 • SAFO
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Tros- og livssynssamfunn 

Fag- og interesseorganisasjoner

 • Delta
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Forskningsmiljøer
 • KS
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for palliativ medisin 
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk palliativ forening
 • Norsk psykologforening
 • Pensjonistforbundet

Fag- og forskningsmiljøer

 • Høyskoler og universiteter
 • Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
 • Senter for sjeldne diagnoser
 • Senter for omsorgsforskning

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkomne til å komme med innspill.


Kontakt

Therese Opsahl Holte
Mobil 920 97 566
E-post: thh@helsedir.no

Først publisert: 27.04.2023 Sist faglig oppdatert: 10.08.2023 Se tidligere versjoner