Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Høring på forslag til endringer i regelverket for tilskuddsordningen Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til rusmiddelpolitiske organisasjoner (kapittel 714 post 70).

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2023

Høringsutkast

Høringsutkast: Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (PDF)

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 23/18119.

Høringsbrev

Regelverket for tilskuddsordningen Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (lenke til gjeldende ordning og regelverk) foreslås revidert med bakgrunn i at det er noe innhold som er utdatert. Regelverket har hatt midlertidige unntaksbestemmelser for tilskuddsårene 2021 og 2022 på grunn av pandemien. Videre har det i denne perioden vært endringer i antall norske fylker, som er et av beregningskriteriene for tilskuddsbeløp. Helsedirektoratet ser også et behov for å oppdatere definisjoner. De foreslåtte endringene har ikke til hensikt å påvirke hvilke organisasjoner som kan motta tilskudd over ordningen.

Helsedirektoratet foreslår følgende endringer:

  • Linje 2: Fjerne begrepet "nasjonal grunnstøtte" i tilskuddsordningens tittel da dette i liten grad benyttes i dag.
  • Linje 25-28: Tydeliggjøre at det er krav om minst 100 medlemmer, samt å legge til at det det er et krav om at tilskuddet skal gå til organisasjoner som har rusmiddelpolitisk forebyggende arbeid som sin kjernevirksomhet, og kan dokumentere dette gjennom sine vedtekter. Formålet med denne endringen er å sikre at organisasjonene som mottar tilskudd arbeider i tråd med tilskuddsordningens formål.
  • Linje 39-40: Fjerne krav om at organisasjonene skal levere en organisasjonsoversikt med moder,- søster og datterorganisasjoner. Dette anses ikke nødvendig å innhente for alle søkere i søknadsbehandlingen, og dersom det skulle oppstå behov for denne informasjonen for å kunne behandle enkeltsøknader så vurderes det slik at Helsedirektoratet kan innhente denne informasjonen som en del av saksbehandlingen av den enkelte søknad.
  • Linje 51-56: Inkludere en utfyllende liste over de vedlegg som skal leveres sammen med søknaden. Det er ønskelig med en slik liste i regelverket for å gjøre det enklere for søkerne og vite hvilke vedlegg som skal leveres sammen med søknaden.
  • Linje 79-87: Justering av poengberegningen i punkt 3 ved å fjerne fylker som poenggivende, og øke poeng per medlem fra ¼ til ½. Bakgrunnen for denne endringen er det har vært endringer i antall fylker siden siste revidering av regelverket, og vil være nye endringer i antall fylker i 2024. Ved å endre til en poengberegning som ikke påvirkes av dette vil skape mer forutsigbarhet for søkerne de neste årene. Videre foreslås det å oppjustere verdien av enkeltmedlemmer for å kunne jevne ut konsekvensene av å fjerne antall fylker som poenggivende.
  • Linje 90-95: Justere definisjonene av tellende medlem slik at den er mer i tråd med Veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner
  • Linje 97-99: Justere definisjonene av grunnlagsår slik at den er mer i tråd med Veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner
  • Linje 107-113: Justere definisjonene av tellende lokallag slik at den er mer i tråd med Veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Foreslåtte endringer er markert i høringsutkastet til nytt regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det kan være mindre endringer i høringsutkastet som ikke er kommentert i dette brevet.

Høringsinstanser

Høringen sendes til organisasjoner som har søkt på tilskuddsordningen, samt organisasjoner som har søkt på de tre andre åpne tilskuddsordningene som er bevilget over kapittel 714, post 70, de siste to årene.

Kontakt

vibeke.sundsbo@helsedir.no

Først publisert: 30.05.2023 Sist faglig oppdatert: 30.05.2023 Se tidligere versjoner