Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Behandlingskapasitet ved en pandemi

Lokaler

 • Det må utarbeides planer for hvordan man kan utnytte de eksisterende lokaler maksimalt, samt planer for etablering av andre lokaler som kan benyttes internt og eksternt når det ikke lenger er tilstrekkelig plass i de ordinære lokaler.

Helsetjenesten er dimensjonert og bemannet for befolkningens vanlige behov for tjenester. Store utbrudd kan medføre at den ordinære kapasiteten i sykehus ikke strekker til.

Det kan bli nødvendig å ta i bruk flermannsrom, utpekte avdelinger eller bygninger for mottak, isolering og behandling av syke med samme diagnose (kohortisolering).

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa (regjeringen.no) legger opp til at helse- og omsorgstjenesten skal planlegge for en situasjon hvor 25 % av befolkningen blir syke. Beregninger viser at helseforetakene i en slik situasjon må være forberedt på opptil 14 000 - 16 500 innleggelser. Opp til 2 800 vil trenge innleggelse i toppuken, hvorav opp til 500 vil kreve mer intensiv behandling. Helseforetakene må utarbeide planer for et slikt scenarium.

Mottakelsesavdelinger og poliklinikker

Det må utarbeides: 

 • planer for hvordan kapasiteten i pasientmottak og poliklinikker kan økes
 • planer for alternativ mottaksavdeling og poliklinikker for pasienter med influensa
 • rutiner for triage av pasienter
 • avtaler som sikrer tilstrekkelig mottakskapasitet – også utenfor helseforetaket

Ved massetilstrømning av pasienter med influensa er det nødvendig at sykehusene har tilfredsstillende lokaler og sengeplasser for mottak og eventuell poliklinisk vurdering, og det skal foreligge planer for hvordan arealene mest effektivt kan benyttes for å øke kapasiteten og å hindre smitte. Det bør innføres rutiner for å skille pasienter med mistenkt pandemisk influensa og andre sykdommer. Så langt som mulig bør risiko for influensa avklares per telefon før henvisning til helseforetakene.

Pasienter bør om mulig unngå venting i fellesarealer. Behov for og mulighet for egne mottaksavdelinger og poliklinikker for pasienter med mistenkt influensa bør vurderes. Dersom diagnosen er kjent eller mistenkt før innleggelsen og forholdene ligger til rette for det kan pasienter med influensa innlegges direkte på isolat.

Behandlingsplasser for innlagte pasienter

Frigjøring av egnede behandlingsplasser i sykehusene krever god planlegging. Momenter som er viktige er: 

 • spesialisthelsetjenesten må ha oversikt over eksisterende sengekapasitet og hvordan denne i en pandemisituasjon kan benyttes mest mulig effektivt. 
 • beregning av eksisterende sengekapasitet for behandling av isolering av pasienter med pandemisk influensa, inkludert intensivplasser
 • kartlegging av hvor mange plasser, både på sengeposter og intensivavdelinger som i en normalsituasjon kan mobiliseres umiddelbart, ved 2 og 14 dagers varsel for barn og voksne, med og uten respiratorbehandling.
 • planer for utvidelse av sengeplasser på ordinære sengeposter og i intensivavdelinger, og reservelokaler, om nødvendig ved kohortisolering
 • planer for omdisponering av sengeplasser på ordinære sengeposter og intensivavdelinger ved omlegging av drift, inkludert kansellering eller utsettelse av elektive helsetjenester
 • identifikasjon av mulige flaskehalser og potensielle begrensninger i behandling av influensa, med hovedvekt på intensivbehandling, og planer for hvordan disse utfordringene kan løses i samarbeid med myndighetene og nærliggende sykehus
 • kriterier for innleggelse og utskriving av pasienter med pandemisk influensa, tilpasset den til enhver tid gjeldende kapasitet
 • muligheter for kapasitetsutvidelse ved behandling på lavere nivå ved å ta i bruk lokaler utenfor sykehus i samarbeid med kommunehelsetjenesten

Beregninger viser at med en gjennomsnittlig liggetid for pandemisk influensa på syv dager, vil somatiske sykehus måtte frigjøre anslagsvis en firedel av sine ordinære sengeplasser til behandling av influensapasienter. Selv om dette estimatet er forbundet med stor usikkerhet, bør helseforetakene legge planer for håndtering av en situasjon som er minst så krevende. Størst utfordring er det knyttet til intensivplasser, hvor kapasiteten vil bli overskredet dersom antall plasser ikke økes eller visse pasientgrupper nedprioriteres. Helseforetakene skal ha planer for hvordan tilgjengelige sengeplasser kan økes for pasienter med alvorlig influensa innen følgende hovedområder:

 • omdisponering av sengeplasser,
 • reduksjon i elektive innleggelser
 • økning av totalt sengetall i eksisterende pasientarealer eller i reservelokaler
 • reduksjon i liggetid ved effektivisering av diagnostikk og behandling (jf. avsnitt om laboratorietjenester
 • tydelige kriterier for utskrivning
 • strengere kriterier for innleggelse både av pasienter med influensa og andre tilstander

Spesialisthelsetjenestens pandemiplaner må vise hvordan omdisponering av sengeplasser kan øke behandlingskapasiteten for pasienter med influensa samtidig som forsvarlig smittevern ivaretas. Det kan f.eks. bli nødvendig å legge influensapasienter sammen på flermannsrom, på egne avdelinger eller bygninger som normalt ikke benyttes til smittsomme pasienter (kohortisolering).

Avlysing eller utsettelse av elektive undersøkelser og behandling kan bidra til frigiving av sengeplasser, og spesialisthelsetjenesten må ha planer for hvordan dette kan gjennomføres.

Helseforetakenes pandemiplaner må beskrive konkret hvordan sengetallet kan økes i eksisterende pasientlokaler, eller ved å ta i bruk reservelokaler om ikke omdisponering av plasser som vanligvis benyttes til andre typer pasienter er tilstrekkelig. Antallet intensivsenger kan økes ved å ta i bruk operasjonslokaler samtidig som elektive operasjoner stanses eller reduseres under pandemien.

Mulige flaskehalser og potensielle begrensninger i behandling av influensa må identifiseres, med hovedvekt på intensivbehandling, og det må utarbeides planer for hvordan disse utfordringene kan løses.

Under en pandemi vil influensa kunne forårsake komplikasjoner, for eksempel hjerteinfarkt, med behov for behandling på avdeling eller enhet som ikke er spesielt beregnet på behandling av influensa. I tillegg vil pasienter som er innlagt med annen sykdom, kunne bli syke med influensa. Det er viktig at mistanke om eller bekreftet influensa ikke hindrer at pasienten får adekvat medisinsk behandling for andre sykdommer.

Planene bør også inneholde en vurdering av kapasitet for oppbevaring av døde, og eventuell identifisering av reservelokaler for dette formålet.

Siste faglige endring: 13. november 2019