Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Om rådene

Disse nasjonale faglige rådene erstatter den nasjonale veilederen Tenner for livet – helsefremmende og forebyggende arbeid (Statens helsetilsyn, 1999). Veilederen er brukt som kilde ved utarbeidelse av dokumentet.

Målgruppe er tannhelsetjenesten, tannhelsepersonell i offentlig og privat virksomhet, og øvrig helsepersonell.

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unge 0–20 år er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge.

I noen av de faglige rådene er retningslinjen for barn og unge 0–20 år benyttet som referanse. Selv om forskningsgrunnlaget i retningslinjen hovedsakelig inneholder studier utført på barn og unge, kan funnene også ha gyldighet for voksne. Det gjelder for eksempel effekten av fluor og munnhygiene som er uavhengig av alder.

Helsefremmende og forebyggende arbeid og folkehelsearbeid er omtalt generelt i Veileder for kommunale frisklivssentraler og på temasider om folkehelsearbeid i kommunen.  

Leseveiledning

Faglige råd er organisert i korte tekster. Hjelpeverbene skal/må, bør og kan har følgende betydning:

  • «Skal» eller «må» betyr at rådet er lovfestet eller så klart faglig forankret at det sjelden vil være forsvarlig ikke å gjøre som beskrevet.
  • «Bør» innebærer at rådet gjelder de aller fleste pasienter i den aktuelle situasjonen.
  • «Kan» betyr at ulike valg kan være riktig for ulike pasienter.

Helsepersonell skal vurdere pasientens behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av den enkelte og deres pårørende.

De faglige rådene skal forstås i lys av de helserettslige grunnprinsippene om forsvarlig tjenesteyting, omsorgsfull hjelp, pasientens og brukerens rett til medvirkning og informasjon, kommunikasjon tilpasset mottakerens forutsetninger (alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn) og samtykke til helsehjelp. 

Siste faglige endring: 02. mai 2019