Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14. Tiltak og virkemidler for å forebygge og følge opp sykefravær

Tiltak og virkemidler i NAV

NAV tilbyr en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det. NAV har flest tiltak og virkemidler for arbeidstakere med arbeidsgiver, men også selvstendig næringsdrivende og sykmeldte arbeidstakere uten arbeidsforhold er aktuelle kandidater for tiltak via NAV.

Hvis du vil gi melding til NAV om behov for tiltak, bruk sykmeldingen eller send en dialogmelding til NAV. Da vil NAV vurdere hvilke tiltak og virkemidler som kan være aktuelle ut fra den sykmeldtes situasjon.

Tilgjengelige tiltak kan variere lokalt.

Tilbud i spesialisthelsetjenesten

Fra 2018 legges «Raskere - tilbake-ordningen» ned. Midlene overføres til helseforetakenes ordinære budsjetter.

Spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha tilbud for pasientene som tidligere har vært aktuelle for et Raskere tilbake-tilbud. Tilbudene vil ha fokus på å hjelpe sykmeldte tilbake til jobb, hjelpe arbeidstakere å stå i jobb til tross for plager og unngå sykmelding. Signalene fra helsemyndighetene er at helseforetakene skal videreføre tverrfaglige, kunnskapsbaserte og arbeidsrettede behandlingstilbud for personer med angst og depresjon og for personer med muskel- og skjelettlidelser.

Mange helseforetak og private institusjoner har også tilbud for arbeidsrettet rehabilitering tilpasset ulike pasientgrupper og sykdomstilstander. De har særlig kompetanse innen muskel-/skjelettlidelser, sammensatte lidelser og lettere psykiatri. Dette er både dagbaserte og døgnbaserte arbeidsrettede rehabiliteringsprogram.

Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten, på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene vil behandles på samme måte som for øvrige pasienter og vil rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Et tilbud som vil implementeres i flere fylker er HelseIArbeid. Dette innebærer en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring, som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Konseptet er basert på erfaringene fra iBedrift. HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeidsfokusert avklaring.

Tilbudet gjennomføres av representanter for NAV og helsetjenesten. Fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten med kompetanse innen fysikalsk medisin og psykisk helse involveres.

Tilbudet består av:

  • Tidlig utredning og avklaring av situasjonen.
  • Fokus på helhetstenkning og mestringsstrategier med utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
  • Starte koordinerte arbeidsfokuserte forløp, der videre håndtering og oppfølging initieres i tråd med avdekkede behov.
  • Vurdere behovet for, og eventuelt kontakte, aktuelle samarbeids-
  • Aktører lokalt.
  • Sikre forsvarlig helsehjelp ved at de som måtte ha behov for ytterligere utredning og eventuelt behandling, blir identifisert og henvises videre til rett sted.

Se også hefte med kortfattet oppsummering av hovedpunktene «En kort introduksjon til HelseIArbeid»

Se også:

Tilbudene innen spesialisthelsetjenesten i de ulike helseregionene varierer. Informasjon om tilbud og rutiner for henvisning i regionen finner du på nettsidene til de regionale helseforetakene.

Tiltak og virkemidler i primærhelsetjenesten

Frisklivssentraler

Noen kommuner tilbyr Frisklivssentralen som er en tverrfaglig, helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Spesielt for dem som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby samtaler om alkoholvaner, kurs i mestring av belastning (KiB) og depresjon (KiD) og veiledning og kurs ved søvnvansker. Tilbudene utformes slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Frisklivssentralen kan benyttes som tidlig innsats for å fremme helse og forebygge sykdom og være et tilbud til personer i et behandlings-, rehabiliterings- eller habiliteringsforløp.

Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen. Henvisning kan sendes som elektronisk melding eller henvisningsblankett. Se Veileder for elektronisk meldingsutveksling – frisklivssentraler. Henvisningsblankett kan lastes ned her (word).

Oversikt over frisklivssentraler i Norge med kontaktinformasjon.

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Tilbudene ved frisklivssentralen er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i kommunen. Se: Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Siste faglige endring: 19. september 2018