Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Ny vurdering: Når arbeidsgiver ikke aksepterer sykmelding

Arbeidsgiver tar kontakt med behandler for å gi tilleggsopplysninger som han mener endrer vurderingsgrunnlaget for sykmeldingen. Det kan dreie seg om opplysninger om andre motiver enn sykdom eller opplysninger om at gradering er umulig. Det er fullt mulig for behandler å endre en sykmelding, men det bør gjøres etter kontakt med pasienten.

Dersom arbeidsgiver mener at det ikke foreligger grunnlag for sykmelding kan han nekte å betale ut sykepenger til arbeidstakeren.

Arbeidstakeren kan klage dette inn for lokalt NAV som vil behandle saken, vurdere om vilkårene for sykmelding er oppfylt. Hvis det foreligger uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidsgiver og NAV kan saken bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Ankenemnda for sykepenger avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og mellom arbeidsgiver og NAV lokalt når det gjelder rettigheter og plikter etter folketrygdloven i arbeidsgiverperioden. Nemndas vedtak kan ikke ankes inn for Trygderetten eller et annet forvaltningsorgan, men kan overprøves i Tingretten.

Siste faglige endring: 28. november 2016