Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.8. Hyppige sykmeldinger

Noen pasienter er mye sykmeldt. Da bør du som behandler prøve å finne årsaken til det hyppige fraværet.

God forklaring på hyppige sykmeldinger

Pasienten har gjerne et kjent kronisk helseproblem som gir funksjonssvikt eller behandlingsbehov som fører til hyppige sykmeldinger. I slike tilfeller er det ikke sannsynlig at ytterligere behandling eller tilrettelegging/skifte av jobb vil endre behovet for sykmeldinger.

Eksempler:

 • Pasient med psoriasis og psoriasis arthritt som har periodiske forverringer, går i lysterapi, tar behandlingsreiser og har regelmessige opphold på rehabiliteringsinstitusjon.
 • Pasient med tilbakevendende depresjoner som er adekvat medisinert og oppfulgt, som kontrollerer depresjonsdybden ved å være borte fra arbeid, for eksempel opptil en uke av gangen.

Sykmelders rolle:

 • Støtt pasienten gjennom veiledning av pasienten og samhandling med arbeidsgiver og NAV. Bidra til en forståelse for et nødvendig fraværsmønster.
 • Legg vekt på at noen mennesker helt nødvendig har et høyere fravær. Det er kostnaden for å kunne stå i et arbeidsforhold.
 • Gjør oppmerksom på at arbeidsgiver kan få fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden (nav.no). Du må være forberedt på å skrive legeopplysninger når forespørselen kommer.

Endring er trolig mulig

Medisinsk behandling, lærings- og mestringstiltak eller endring av arbeidsoppgaver eller arbeidsbetingelser kan bedre arbeidsevnen og føre til et lavere fravær. Endringen i arbeidsbetingelser kan dreie seg om små tilrettelegginger av arbeidet. Eller det kan være mer omfattende tiltak som omplassering bedriftsinternt, omskolering eller nytt arbeid.

Eksempler:

 • Produksjonsarbeideren i fiskeindustrien som stadig er sykmeldt for senebetennelser i armer og skuldre, får en kontorjobb i samme bedrift.
 • Pasienten med angstlidelse og hyppige sykmeldinger får kognitiv terapi og mestrer sin lidelse bedre.
 • Skipsbyggeren med kneproblem som sveiser knestående i trange tanker, omskoleres til teknisk tegner.

Sykmelders rolle:

 • Bidra til at pasienten får optimal medisinsk bistand, også nødvendige lærings- og mestringstiltak.
 • Utfordre pasienten gjennom veiledning og samarbeid med arbeidsgiver og NAV.
 • Bidra med å skape forståelse for at det er nødvendig med endringer i arbeidsbetingelser.
 • Bistå i en kartlegging av om det vil hjelpe å gjøre tiltak på egen arbeidsplass, eller om pasienten bør skifte arbeid.
 • Spille inn bedriftshelsetjenesten som en viktig samarbeidspartner i saker som dette.
 • Opplyse om muligheten for arbeidsgivers fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden og skrive legeopplysninger når forespørselen kommer.

Ingen god forklaring på hyppige sykmeldinger

I noen tilfeller er en pasient mye sykmeldt, uten at du kjenner til noe helseproblem som kan forklare fraværsmønsteret. Fraværsmønsteret kan likevel skyldes dårlig helse. Vurder å kartlegge helsetilstanden nærmere.

Det kan eksempelvis dreie seg om skjult lidelse eller forhold i omgivelsen som påvirker helsetilstanden:

 • En skjult angstlidelse
 • Konflikter på arbeid eller andre psykososiale jobbproblemer
 • Manglende mestring av arbeidsoppgaver
 • Fysisk belastende arbeidsforhold
 • Rusmisbruk hos pasient eller i nær familie
 • Konflikter i familien
 • Psykisk sykdom i nær familie
 • Omsorgsoppgaver overfor nær familie

Hvis problemet er jobbrelatert:

 • Ansvarliggjør pasienten. Be pasienten ta opp problemene med lederen sin.
 • Om pasienten er sykmeldt, kan du gi innspill i sykmeldingen til arbeidsgiver og/eller NAV for å peke på problemene. Sørg for at du har pasientens samtykke.
 • Du kan be om dialogmøte.
 • Du kan bidra til at bedriftshelsetjenesten kobles inn i saken.

Hvis problemet er privat:

 • Veilede og ansvarliggjør pasienten, bistå i å ta ansvar for å finne og gjennomføre løsninger der hvor det er mulig.
 • Gi råd om hvem andre som kan bistå med problemet, for eksempel ruskonsulent, hjemmetjeneste og kommunal psykiatritjeneste.

Siste faglige endring: 28. november 2016