Hopp til hovedinnholdet

KAPITTEL 16.6
Egenmelding: Pasientinformasjon

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding. Egenmelding kan bare benyttes for hele arbeidsdager og kan ikke graderes.

Ved kortvarig sykdom, hvor du ikke trenger utredning/behandling, kan det være enklere å bruke egenmelding enn å måtte oppsøke lege/sykmelder for å få en sykmelding.

For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Tre kalenderdager fire ganger i året (ikke IA-bedrifter)

Egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager. Dette kan gjøres fire ganger i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår). Legg merke til at det er snakk om kalenderdager og ikke arbeidsdager. Det betyr for eksempel at du som har rett til tre dagers egenmelding ikke kan ta ut torsdag, fredag og mandag i samme periode. Eventuelle misforståelser om dette er en sak mellom deg og arbeidsgiver.

Bruker du ny egenmelding innen 16 dager slås denne sammen med tidligere egenmeldinger innenfor denne 16 dagersperioden. Hvis du har brukt opp de tre egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Ansatte i IA-virksomheter har flere egenmeldingsdager

I IA-virksomheter kan egenmeldinger brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår). Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager. Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

Bruker du ny egenmelding innen 16 dager slås denne sammen med tidligere egenmeldinger innenfor denne 16 dagersperioden. Hvis du har brukt opp de åtte egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Tap av retten til å bruke egenmelding

Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas deg dersom du i løpet av en 12 måneders periode har hatt minst 4 fravær uten sykmelding (24 egenmeldingsdager i IA-bedrifter) eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Se også nav.no: Egenmelding

Først publisert: 11. april 2016 Sist faglig oppdatert: 28. november 2016